Andries Fedderiks ‎(Onbekend)‎  ‎(I38945)‎
Voorna(a)m(en): Andries Fedderiks

Geslacht: ManMan
      

Geboorte:
Overleden: 29 januari 1842 Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte

Gedeelde Notitie: - Onbekend, aangemaakt om een ontbrekend opmerkingsobject te vervangen.
Overleden 29 januari 1842 Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.1999 Lengtegraad: E5.9783
Adres:
Bergum
Nederland


Toon details Bron: Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Memories kantoor Kollum, overl. jaar 1842
Gemeente Kollumerland

Overledene : Andries Fedderiks Loonstra
Overleden op: 29 januari 1842
Wonende te : Bergum
Tekst:
79 jr; geboren Veenwouden; weduwnaar; geen kinderen; zoon van wijlen Fedderik
Andries en wijlen Hinke Doeyes; neefje ‎(vaderszijde)‎ van wijlen Trijntje
Andries ‎(moeder van wijlen Metske Jans, vader van: zie ad a)‎, wijlen Janke
Andries ‎(moeder van wijlen Hinke Oedzes, moeder van: zie ad b)‎ en wijlen Antje
Andries ‎(moeder van wijlen Andries Gjalts, vader van: zie ad c, en wijlen
Engeltje Gjalts, moeder van: zie ad d)‎; neefje ‎(moederszijde)‎ van wijlen
Trijntje Doeyes ‎(moeder van Klaas Pieters Hoekstra, landbouwer Rijperkerk,
overleden aldaar 1/5/1842, vader van: zie ad e)‎ en wijlen Marten Doeyes ‎(vader
van: zie ad f)‎; ab intestato erfgenamen zijn 19 staken aan vaderszijde en 7
staken aan moederszijde; Saldo fl. 7.254,55. In bijgevoegde suppletoire memorie
10006/650 saldo vermeerderd met fl. 1.000,-.
- ad a ‎(Metske Jans)‎: Trijntje ‎(wed. Alle Feyes v.der Wal)‎, te Kootstertille,
wijlen Jan ‎(vader van Antje, vrouw van Bouwe Jans Bouma, arbeider Hardegarijp,
Pieter, schipper Veenwouden, Sipke, idem aldaar, Gerk, idem aldaar, Beitske,
vrouw van Jan Hessels v.der Leest, verver aldaar, Aaltje, vrouw van Jacob
Jelgers v.der Meer, arbeider Bergum, Tjipke, schipper Veenwouden en Tjitske
Jans Steensma, vrouw van Wytze Jurjens Jager, winkelier aldaar)‎, wijlen Geele
‎(vader van Antje, vrouw van Johannes Sjoerds de Vries, schipper Leeuwarden,
Wybren, idem aldaar, Beitske, vrouw van Hendrik Visser, idem aldaar en Metske
Geeles Steensma, aldaar)‎, wijlen Sipke ‎(vader van Sipke Sipkes Metskes,
kleermaker Leeuwarden)‎ en wijlen Hinke Metskes ‎(moeder van Hylke, schoenmaker
Oenkerk, Metske, bijker Oudkerk, Harmen, wever Oenkerk, Beitske, vrouw van
Teunis Teunissen, tuinman aldaar, Berend, onderwijzer Hogemeden/Gr en Sipke
Sjoerds Visser, idem St.Johannesga)‎;
- ad b ‎(Hinke Oedzes)‎: Janke ‎(vrouw van Louis Wybes Wiersma, arbeider Suawoude)‎
en Rinske Gabes ‎(vrouw van Egbert Edzes Westra, veenbaas Hardegarijp)‎;
- ad c ‎(Andries Gjalts)‎: Idzert, arbeider Oudebildtzijl, Gjalt, landbouwer
Britsum, Anne, arbeider Hardegarijp, Marijke ‎(vrouw van Popke Fokkes Veenstra,
idem Kooten)‎, Sjuk, kleermaker Hardegarijp, Antje ‎(vrouw van Joseph Wilhelm
Gorter, koemelker Almenum)‎ en wijlen Tijs Andries Warman ‎(vader van Andries
Tijsses Warman: voogd is Eeuwe Klaver, te Optwijzel)‎;
- ad d ‎(Engeltje Gjalts)‎: Frans, koopman Groningen, Hinke ‎(vrouw van Hendrik
Jans de Lang, schipper Hardegarijp)‎, wijlen Klaaske ‎(moeder van Sierk, arbeider
Harlingen, Engeltje, vrouw van Schelte Sikkes La Fleur, idem Kimswerd, Jan,
boerenknecht Arum, Antje, vrouw van Hidde Hanzes de Vries, arbeider Witmarssum
en Aafke Ottes v.der Veen, dienstmeid aldaar)‎, wijlen Berber ‎(moeder van Klaas,
gardenier Finkum en wijlen Jan Freerks Miedema, 1e man van Pietertje Jans
Andreae, thans vrouw van Dirk Sjoukes v.der Wagen, tuinman Hallum, vader van
minderjarige Berber, Jan en Jantje Jans Miedema)‎ en wijlen Gerrit Jans Veenstra
‎(vader van wijlen Hendrik Gerrits Feenstra, man van Trijntje Rikkers,
hoedenmaakster Harlingen, vader van minderjarige Gerrit Hendriks Feenstra)‎;
- ad e ‎(Klaas Pieters Hoekstra, man van Aaltje Gerrits Hoek, boerin
Rijperkerk)‎: Trijntje ‎(vrouw van Auke Wybes v.der Berg, veenbaas/winkelier
aldaar)‎, Lutske ‎(vrouw van Lubbert Gerbens van Wieren, arbeider aldaar)‎,
Grietje ‎(vrouw van Geert Jurjens Dijkstra, idem Bergum)‎, Wytske, te Rijperkerk,
Pieter, koemelker aldaar, Gerritje, aldaar, Aaltje, aldaar en minderjarige
Doetje en Atje Klazes Hoekstra
- ad f ‎(Marten Doeyes)‎: Baukje ‎(wed. Hedzer de Roos)‎, te Bergum, Tjeerd,
arbeider Houten/Utr en wijlen Geele Martens v.der Wal ‎(vader van Jitske, vrouw
van Tijs Kornelis Tijssen, arbeider Drachten, Ankje, vrouw van Jan Ruurds
Dijkstra, verver Rinsumageest en Tjitske Gaeles v.der Wal, wed. Gerlof Egberts
Elderhuis, te Driesum)‎, wijlen Sybe Martens v.der Steeg ‎(vader van Pieter,
arbeider Jelsum, Tjitske, wed. Freerk v.der Meer, arbeidster Leeuwarden, Symon,
pelmolenaar aldaar en Trijntje Sybes v.der Steeg, vrouw van Berend Nijhuis,
wever Jelsum)‎, wijlen Pieter Martens de Boer ‎(man van Grietje Houben, baker
Leeuwarden; vader van Tjitske, vrouw van Harmen Jans de Vries, oppasser aldaar
en minderjarige Antje Pieters de Boer)‎ en wijlen Grietje Martens ‎(vrouw van
wijlen Douwe Johannes, in leven te Enkhuizen; moeder van afwezige Doeye,
afwezige Jacob, wijlen Johannes en wijlen Marten Douwes, van wie men niet weet
of laatst genoemden nakomelingen hebben)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 10006
Dagregisternr.: 624

Op microfilm nr. 175 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar


Laatste wijziging 12 januari 2018 - 12:20:30
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F9511)
Feddrik Andries ‎(Onbekend)‎
-
Hinke Doejes ‎(Onbekend)‎
1732 - 1832
Andries Fedderiks ‎(Onbekend)‎
- 1842
Doeye Feddriks ‎(Onbekend)‎
1765 - 1797


Notities
Geboorte Onbekend, aangemaakt om een ontbrekend opmerkingsobject te vervangen.

Overleden Thans Burgum ‎(Friese plaatsnaamwijzinging)‎

Overleden Voorheen Bergum ‎(Friese plaatsnaamwijziging)‎.

Overleden Memories kantoor Kollum, overl. jaar 1842
Gemeente Kollumerland

Overledene : Andries Fedderiks Loonstra
Overleden op: 29 januari 1842
Wonende te : Bergum
Tekst:
79 jr; geboren Veenwouden; weduwnaar; geen kinderen; zoon van wijlen Fedderik
Andries en wijlen Hinke Doeyes; neefje ‎(vaderszijde)‎ van wijlen Trijntje
Andries ‎(moeder van wijlen Metske Jans, vader van: zie ad a)‎, wijlen Janke
Andries ‎(moeder van wijlen Hinke Oedzes, moeder van: zie ad b)‎ en wijlen Antje
Andries ‎(moeder van wijlen Andries Gjalts, vader van: zie ad c, en wijlen
Engeltje Gjalts, moeder van: zie ad d)‎; neefje ‎(moederszijde)‎ van wijlen
Trijntje Doeyes ‎(moeder van Klaas Pieters Hoekstra, landbouwer Rijperkerk,
overleden aldaar 1/5/1842, vader van: zie ad e)‎ en wijlen Marten Doeyes ‎(vader
van: zie ad f)‎; ab intestato erfgenamen zijn 19 staken aan vaderszijde en 7
staken aan moederszijde; Saldo fl. 7.254,55. In bijgevoegde suppletoire memorie
10006/650 saldo vermeerderd met fl. 1.000,-.
- ad a ‎(Metske Jans)‎: Trijntje ‎(wed. Alle Feyes v.der Wal)‎, te Kootstertille,
wijlen Jan ‎(vader van Antje, vrouw van Bouwe Jans Bouma, arbeider Hardegarijp,
Pieter, schipper Veenwouden, Sipke, idem aldaar, Gerk, idem aldaar, Beitske,
vrouw van Jan Hessels v.der Leest, verver aldaar, Aaltje, vrouw van Jacob
Jelgers v.der Meer, arbeider Bergum, Tjipke, schipper Veenwouden en Tjitske
Jans Steensma, vrouw van Wytze Jurjens Jager, winkelier aldaar)‎, wijlen Geele
‎(vader van Antje, vrouw van Johannes Sjoerds de Vries, schipper Leeuwarden,
Wybren, idem aldaar, Beitske, vrouw van Hendrik Visser, idem aldaar en Metske
Geeles Steensma, aldaar)‎, wijlen Sipke ‎(vader van Sipke Sipkes Metskes,
kleermaker Leeuwarden)‎ en wijlen Hinke Metskes ‎(moeder van Hylke, schoenmaker
Oenkerk, Metske, bijker Oudkerk, Harmen, wever Oenkerk, Beitske, vrouw van
Teunis Teunissen, tuinman aldaar, Berend, onderwijzer Hogemeden/Gr en Sipke
Sjoerds Visser, idem St.Johannesga)‎;
- ad b ‎(Hinke Oedzes)‎: Janke ‎(vrouw van Louis Wybes Wiersma, arbeider Suawoude)‎
en Rinske Gabes ‎(vrouw van Egbert Edzes Westra, veenbaas Hardegarijp)‎;
- ad c ‎(Andries Gjalts)‎: Idzert, arbeider Oudebildtzijl, Gjalt, landbouwer
Britsum, Anne, arbeider Hardegarijp, Marijke ‎(vrouw van Popke Fokkes Veenstra,
idem Kooten)‎, Sjuk, kleermaker Hardegarijp, Antje ‎(vrouw van Joseph Wilhelm
Gorter, koemelker Almenum)‎ en wijlen Tijs Andries Warman ‎(vader van Andries
Tijsses Warman: voogd is Eeuwe Klaver, te Optwijzel)‎;
- ad d ‎(Engeltje Gjalts)‎: Frans, koopman Groningen, Hinke ‎(vrouw van Hendrik
Jans de Lang, schipper Hardegarijp)‎, wijlen Klaaske ‎(moeder van Sierk, arbeider
Harlingen, Engeltje, vrouw van Schelte Sikkes La Fleur, idem Kimswerd, Jan,
boerenknecht Arum, Antje, vrouw van Hidde Hanzes de Vries, arbeider Witmarssum
en Aafke Ottes v.der Veen, dienstmeid aldaar)‎, wijlen Berber ‎(moeder van Klaas,
gardenier Finkum en wijlen Jan Freerks Miedema, 1e man van Pietertje Jans
Andreae, thans vrouw van Dirk Sjoukes v.der Wagen, tuinman Hallum, vader van
minderjarige Berber, Jan en Jantje Jans Miedema)‎ en wijlen Gerrit Jans Veenstra
‎(vader van wijlen Hendrik Gerrits Feenstra, man van Trijntje Rikkers,
hoedenmaakster Harlingen, vader van minderjarige Gerrit Hendriks Feenstra)‎;
- ad e ‎(Klaas Pieters Hoekstra, man van Aaltje Gerrits Hoek, boerin
Rijperkerk)‎: Trijntje ‎(vrouw van Auke Wybes v.der Berg, veenbaas/winkelier
aldaar)‎, Lutske ‎(vrouw van Lubbert Gerbens van Wieren, arbeider aldaar)‎,
Grietje ‎(vrouw van Geert Jurjens Dijkstra, idem Bergum)‎, Wytske, te Rijperkerk,
Pieter, koemelker aldaar, Gerritje, aldaar, Aaltje, aldaar en minderjarige
Doetje en Atje Klazes Hoekstra
- ad f ‎(Marten Doeyes)‎: Baukje ‎(wed. Hedzer de Roos)‎, te Bergum, Tjeerd,
arbeider Houten/Utr en wijlen Geele Martens v.der Wal ‎(vader van Jitske, vrouw
van Tijs Kornelis Tijssen, arbeider Drachten, Ankje, vrouw van Jan Ruurds
Dijkstra, verver Rinsumageest en Tjitske Gaeles v.der Wal, wed. Gerlof Egberts
Elderhuis, te Driesum)‎, wijlen Sybe Martens v.der Steeg ‎(vader van Pieter,
arbeider Jelsum, Tjitske, wed. Freerk v.der Meer, arbeidster Leeuwarden, Symon,
pelmolenaar aldaar en Trijntje Sybes v.der Steeg, vrouw van Berend Nijhuis,
wever Jelsum)‎, wijlen Pieter Martens de Boer ‎(man van Grietje Houben, baker
Leeuwarden; vader van Tjitske, vrouw van Harmen Jans de Vries, oppasser aldaar
en minderjarige Antje Pieters de Boer)‎ en wijlen Grietje Martens ‎(vrouw van
wijlen Douwe Johannes, in leven te Enkhuizen; moeder van afwezige Doeye,
afwezige Jacob, wijlen Johannes en wijlen Marten Douwes, van wie men niet weet
of laatst genoemden nakomelingen hebben)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 10006
Dagregisternr.: 624

Op microfilm nr. 175 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Overleden Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Memories kantoor Kollum, overl. jaar 1842
Gemeente Kollumerland

Overledene : Andries Fedderiks Loonstra
Overleden op: 29 januari 1842
Wonende te : Bergum
Tekst:
79 jr; geboren Veenwouden; weduwnaar; geen kinderen; zoon van wijlen Fedderik
Andries en wijlen Hinke Doeyes; neefje ‎(vaderszijde)‎ van wijlen Trijntje
Andries ‎(moeder van wijlen Metske Jans, vader van: zie ad a)‎, wijlen Janke
Andries ‎(moeder van wijlen Hinke Oedzes, moeder van: zie ad b)‎ en wijlen Antje
Andries ‎(moeder van wijlen Andries Gjalts, vader van: zie ad c, en wijlen
Engeltje Gjalts, moeder van: zie ad d)‎; neefje ‎(moederszijde)‎ van wijlen
Trijntje Doeyes ‎(moeder van Klaas Pieters Hoekstra, landbouwer Rijperkerk,
overleden aldaar 1/5/1842, vader van: zie ad e)‎ en wijlen Marten Doeyes ‎(vader
van: zie ad f)‎; ab intestato erfgenamen zijn 19 staken aan vaderszijde en 7
staken aan moederszijde; Saldo fl. 7.254,55. In bijgevoegde suppletoire memorie
10006/650 saldo vermeerderd met fl. 1.000,-.
- ad a ‎(Metske Jans)‎: Trijntje ‎(wed. Alle Feyes v.der Wal)‎, te Kootstertille,
wijlen Jan ‎(vader van Antje, vrouw van Bouwe Jans Bouma, arbeider Hardegarijp,
Pieter, schipper Veenwouden, Sipke, idem aldaar, Gerk, idem aldaar, Beitske,
vrouw van Jan Hessels v.der Leest, verver aldaar, Aaltje, vrouw van Jacob
Jelgers v.der Meer, arbeider Bergum, Tjipke, schipper Veenwouden en Tjitske
Jans Steensma, vrouw van Wytze Jurjens Jager, winkelier aldaar)‎, wijlen Geele
‎(vader van Antje, vrouw van Johannes Sjoerds de Vries, schipper Leeuwarden,
Wybren, idem aldaar, Beitske, vrouw van Hendrik Visser, idem aldaar en Metske
Geeles Steensma, aldaar)‎, wijlen Sipke ‎(vader van Sipke Sipkes Metskes,
kleermaker Leeuwarden)‎ en wijlen Hinke Metskes ‎(moeder van Hylke, schoenmaker
Oenkerk, Metske, bijker Oudkerk, Harmen, wever Oenkerk, Beitske, vrouw van
Teunis Teunissen, tuinman aldaar, Berend, onderwijzer Hogemeden/Gr en Sipke
Sjoerds Visser, idem St.Johannesga)‎;
- ad b ‎(Hinke Oedzes)‎: Janke ‎(vrouw van Louis Wybes Wiersma, arbeider Suawoude)‎
en Rinske Gabes ‎(vrouw van Egbert Edzes Westra, veenbaas Hardegarijp)‎;
- ad c ‎(Andries Gjalts)‎: Idzert, arbeider Oudebildtzijl, Gjalt, landbouwer
Britsum, Anne, arbeider Hardegarijp, Marijke ‎(vrouw van Popke Fokkes Veenstra,
idem Kooten)‎, Sjuk, kleermaker Hardegarijp, Antje ‎(vrouw van Joseph Wilhelm
Gorter, koemelker Almenum)‎ en wijlen Tijs Andries Warman ‎(vader van Andries
Tijsses Warman: voogd is Eeuwe Klaver, te Optwijzel)‎;
- ad d ‎(Engeltje Gjalts)‎: Frans, koopman Groningen, Hinke ‎(vrouw van Hendrik
Jans de Lang, schipper Hardegarijp)‎, wijlen Klaaske ‎(moeder van Sierk, arbeider
Harlingen, Engeltje, vrouw van Schelte Sikkes La Fleur, idem Kimswerd, Jan,
boerenknecht Arum, Antje, vrouw van Hidde Hanzes de Vries, arbeider Witmarssum
en Aafke Ottes v.der Veen, dienstmeid aldaar)‎, wijlen Berber ‎(moeder van Klaas,
gardenier Finkum en wijlen Jan Freerks Miedema, 1e man van Pietertje Jans
Andreae, thans vrouw van Dirk Sjoukes v.der Wagen, tuinman Hallum, vader van
minderjarige Berber, Jan en Jantje Jans Miedema)‎ en wijlen Gerrit Jans Veenstra
‎(vader van wijlen Hendrik Gerrits Feenstra, man van Trijntje Rikkers,
hoedenmaakster Harlingen, vader van minderjarige Gerrit Hendriks Feenstra)‎;
- ad e ‎(Klaas Pieters Hoekstra, man van Aaltje Gerrits Hoek, boerin
Rijperkerk)‎: Trijntje ‎(vrouw van Auke Wybes v.der Berg, veenbaas/winkelier
aldaar)‎, Lutske ‎(vrouw van Lubbert Gerbens van Wieren, arbeider aldaar)‎,
Grietje ‎(vrouw van Geert Jurjens Dijkstra, idem Bergum)‎, Wytske, te Rijperkerk,
Pieter, koemelker aldaar, Gerritje, aldaar, Aaltje, aldaar en minderjarige
Doetje en Atje Klazes Hoekstra
- ad f ‎(Marten Doeyes)‎: Baukje ‎(wed. Hedzer de Roos)‎, te Bergum, Tjeerd,
arbeider Houten/Utr en wijlen Geele Martens v.der Wal ‎(vader van Jitske, vrouw
van Tijs Kornelis Tijssen, arbeider Drachten, Ankje, vrouw van Jan Ruurds
Dijkstra, verver Rinsumageest en Tjitske Gaeles v.der Wal, wed. Gerlof Egberts
Elderhuis, te Driesum)‎, wijlen Sybe Martens v.der Steeg ‎(vader van Pieter,
arbeider Jelsum, Tjitske, wed. Freerk v.der Meer, arbeidster Leeuwarden, Symon,
pelmolenaar aldaar en Trijntje Sybes v.der Steeg, vrouw van Berend Nijhuis,
wever Jelsum)‎, wijlen Pieter Martens de Boer ‎(man van Grietje Houben, baker
Leeuwarden; vader van Tjitske, vrouw van Harmen Jans de Vries, oppasser aldaar
en minderjarige Antje Pieters de Boer)‎ en wijlen Grietje Martens ‎(vrouw van
wijlen Douwe Johannes, in leven te Enkhuizen; moeder van afwezige Doeye,
afwezige Jacob, wijlen Johannes en wijlen Marten Douwes, van wie men niet weet
of laatst genoemden nakomelingen hebben)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 10006
Dagregisternr.: 624

Op microfilm nr. 175 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Moeder
Hinke Doejes ‎(Onbekend)‎ ‎(I25129)‎
Doop 11 mei 1732 Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1832 ‎(Leeftijd 99)‎

Huwelijk: 9 december 1753 -- Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland
#1
Andries Fedderiks ‎(Onbekend)‎ ‎(I38945)‎
Geboorte
Overleden 29 januari 1842 Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
#2
Broer
Doeye Feddriks ‎(Onbekend)‎ ‎(I40265)‎
Geboorte 31 augustus 1765 33 Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 11 oktober 1797 ‎(Leeftijd 32)‎ Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland