Rinske Annes ‎(Onbekend)‎  ‎(I37373)‎
Voorna(a)m(en): Rinske Annes

Geslacht: VrouwVrouw
      

Geboorte: ongeveer 1750 Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden: 20 april 1840 ‎(Leeftijd 90)‎ Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte ongeveer 1750 Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.165 Lengtegraad: E5.712
Adres:

Nederland

Huwelijk Rintje Bendiks POSTMA - 2 mei 1773 ‎(Leeftijd 23)‎ Britswerd, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.112233 Lengtegraad: E5.673595
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  71/56
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1773

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Soort akte: proclamatie

Bijzonderheden:
bevestigd te Britswerd

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 71, aktenummer 56
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1772-1811


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  68/36
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1773

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Plaats: Britswerd
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 68, aktenummer 36
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1681-1810


Overleden 20 april 1840 ‎(Leeftijd 90)‎ Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.165 Lengtegraad: E5.712
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Overledene : Rinske Annes
Overleden op: 20 april 1840
Wonende te : Hijlaard
Tekst:
90 jaar ‎(geboren alhier)‎; weduwe van Rintje Bendiks ‎(ingesteld vruchtgebruik ad
fl. 448,76 vervalt nu aan zijn testamentair erfgenamen, die daarvan in volgende
memorie 14050/452 aangifte doen)‎; geen kinderen; zuster van wijlen Klaaske
‎(moeder van: zie ad a)‎, wijlen Jeltje ‎(moeder van: zie ad b)‎ en wijlen Antje
Annes ‎(moeder van: zie ad c)‎. Saldo fl. 374,93. - ad a ‎(Klaaske Annes, moeder
van)‎: Anne, werkman Wommels, Jan, idem Parrega, wijlen Jelle ‎(vader van Lieuwe
Jelles Kingma, boerenknecht Dedgum)‎, wijlen Jeltje ‎(vrouw van Rindert Joukes
Beekma, werkman Workum, in eedaflegging ketellapper aldaar; moeder van Jouke,
schippersknecht aldaar en minderjarige Lieuwe, spinner en Trijntje Rinnerts
Beekma: toeziend voogd is broer Jouke)‎, wijlen Floris ‎(vader van Dooitje Floris
Kingma, werkman aldaar)‎, wijlen Johannes ‎(vader van Rienk, te Workum, in
eedaflegging boerenknecht te Arum en Lieuwe Johannes Kingma, in eedaflegging te
Fredriksoord staande onder armvoogdij Witmarsum)‎, wijlen Trijntje ‎(moeder van
Eise Eizes Postma, werkman Garijp)‎ en wijlen Aaltje Lieuwes Kingma ‎(moeder van
Johantje, vrouw van NN, schipper te Stavoren en Klaaske Annes, of, volgens
eedaflegging, Tjeerds Kingma, vrouw van Pieter Jentjes Syswerda, kleigraver te
Bolsward)‎ ‎(8 staken samen 1/3, elk 1/24)‎. - ad b ‎(Jeltje Annes, moeder van)‎:
Romkje ‎(vrouw van Johannes J. Weyer, winkelier Weidum)‎, Ytje ‎(vrouw van Evert
Pieters Kleiterp, werkman Wirdum)‎ en Antje Sjoerds Jongsma ‎(vrouw van Sytze
Klazes Nicolay, idem aldaar)‎ en van Grietje ‎(weduwe van Douwe Dirks Palstra)‎,
winkeliersche, Anne, werkman en Jelle Rommerts Elzinga, idem Irnsum ‎(6 staken
samen 1/3, elk 1/18)‎. - ad c ‎(Antje Annes, moeder van)‎: Sjoukje ‎(vrouw van Jan
Douwes Faber, winkelier Lekkum)‎, wijlen Auke ‎(vader van Antje, vrouw van Jan W.
Swittes, smid Leeuwarden, Gerben, zeilmaker aldaar en Pieter Aukes Draaisma,
smid aldaar)‎ en wijlen Ytje Gerbens Draaisma ‎(moeder van Antje Wyben Draaisma,
melktappersche aldaar)‎ ‎(3 staken samen 1/3, elk 1/9)‎.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14050
Dagregisternr.: 451

Op microfilm nr. 281 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Opmerking C. Mollema:
Memorie klopt in ieder geval niet bij de ¨- ad c¨ genoemde personen. De bij Cornelis Cornelis Bendix ‎(in de memorie zoon van Cornelis Bendix, maar naar mijn mening niet)‎ genoemde kinderen zijn gewoon een voortzetting van de opsomming van de kinderen van Cornelis Bendix. Waarschijnlijk zit hier een onderbreking in de akte en gaat de opsomming gewoon verder. ‎(Nakijken)‎


Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:29
Bekijk details betreffende ...


Directe familie  (F9939)
Rintje Bendiks POSTMA
1748 - 1818
Benedix Rintjes POSTMA
1776 - 1876


Notities
Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Soort akte: proclamatie

Bijzonderheden:
bevestigd te Britswerd

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 71, aktenummer 56
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1772-1811

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Plaats: Britswerd
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 68, aktenummer 36
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1681-1810

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Soort akte: proclamatie

Bijzonderheden:
bevestigd te Britswerd

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 71, aktenummer 56
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1772-1811

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Plaats: Britswerd
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 68, aktenummer 36
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1681-1810

Overlijden van een partner Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Rintje Bendiks
Overleden op: 10 mei 1818
Wonende te : Oosterlittens
Tekst:
arbeider; man van Rinske Annes ‎(erft vruchtgebruik)‎; geen kinderen; ab
intestato zouden niet met name genoemde kinderen van 3 halfbroers erfgenamen
zijn geweest. Saldo fl. 569,80.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14001
Dagregisternr.: 218

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Overlijden van een partner Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Rintje Bendiks
Overleden op: 10 mei 1818
Wonende te : Oosterlittens
Tekst:
Ingesteld vruchtgebruik ‎(zie memorie 14001/218)‎ vervalt door het overlijden van
zijn vrouw Rinske Annes ‎(overleden 20/4/1840 te Hijlaard: zie vorige memorie
14050/451)‎ aan zijn naaste bloed; halfbroer van wijlen Pieter ‎(vader van
Bendiks Pieters Riemersma)‎, wijlen Gerben ‎(vader van: zie ad a)‎, wijlen Keimpe
‎(vader van: zie ad b)‎ en wijlen Cornelis Bendiks ‎(vader van: zie ad c)‎ ‎(4
staken elk 1/4)‎. ‎(volgens memorie 14001/218 waren er 3 halfbroers, maar in deze
akte 4)‎. ‎(volgens akte overleden in maand juli 1818, maar moet zijn 10 mei
1818)‎ - ad a ‎(Gerben Bendiks, vader van)‎: Lecijntje ‎(weduwe van Job Ulbes
Faber)‎, te Wieuwerd, wijlen Fetje ‎(moeder van Gerbrig, dienstmeid Poppingawier
en Ytje Jacobs Kooistra, vrouw van Ids Wiebes Jellema, schipper te Rien
o/Lutkewierum)‎, wijlen Pieter ‎(vader van Sjoerdje, dienstmeid Wieuwerd en Antje
Pieters Hoekstra, idem Britswerd)‎ en wijlen Lyfke Gerbens ‎(moeder van Sjoerdje,
vrouw van Harmen Gerrits Tjallema, koopman Britswerd, Tietje, vrouw van
Cornelis Jetzes Visser, timmerman te Rien en Poppe Feikes Vlietstra, schipper
aldaar)‎ ‎(4 staken samen 1/4, elk 1/16)‎. - ad b ‎(Keimpe Bendiks, vader van)‎:
Gerrit, rentenier te Akkrum ‎(met familienaam 'Kuipers')‎, wijlen Lacijntje
‎(moeder van Ruurd, boer Wieuwerd, Getje, weduwe van Andries Wybes Zijlstra, te
Zweins, Ruurdje, vrouw van Bouwe Pieters Kuipers, verver Scharnegoutum,
Froukje, vrouw van Auke Cornelis de Boer, werkman Wieuwerd en Keimpe Louws
Wiersma, idem Mantgum)‎, wijlen Bendix ‎(vader van Keimpe, kleermaker Britswerd,
Froukje, dienstmeid aldaar, Martzen, aldaar en Ymkje Bendix Kuipers, vrouw van
Aede Sipkes Meeter, koopman Kingmatille o/Welsrijp)‎ en wijlen Pieter Keimpes
‎(vader van Rintje, kuipersknecht Scharnegoutum, Age, kuiper Oosterend, Bouwe,
verver Scharnegoutum, Jacob, kuiper Poppingawier en wijlen Keimpe Pieters
Kuipers, man van Pietje Berends Singelsma, te Scharnegoutum en vader van
minderjarige Akke, Pieter en Berend Keimpes Kuipers: toeziend voogd is oom
Bouwe)‎ ‎(4 staken samen 1/4, elk 1/16)‎. - ad c ‎(Cornelis Bendiks, vader van)‎:
wijlen Rinze ‎(vader van Cornelis, werkman Warga en Jentje Rinzes Elzinga, idem
Grouw)‎, wijlen Jentje ‎(vader van Lecijntje, vrouw van Tjomme Jans Kingma,
winkelier te Baard, Cornelis, koopman te Warga, Wytze, onderwijzer te Broek
o/Joure, Gerben, te Warga, Tepke, vleeshouwer/slager aldaar, Jenke,
huishoudster Leeuwarden, Engeltje, naaister Warga, Wytske, vrouw van Jan
Frederikus Sterkenburg, melktapper Leeuwarden, Fokje, te Warga en wijlen Hinke
Jentjes Koopmans, vrouw van Jan Arjens Groustra, werkman te Jelsum en moeder
van minderjarige Dieuwke, Arjen, Getje, Jenke en Antje Jans Grouwstra: toeziend
voogd is oom Tjepke)‎, wijlen Sikke ‎(vader van Cornelis, boer Wartena, Pieter,
werkman Warga en Tietje Sikkes Hoekstra, aldaar)‎, wijlen Bendix ‎(man van Sipkje
Martens de Boer, te Wartena; vader van Trijntje, vrouw van Ate Huiberts Westra,
aldaar, Marten, werkman aldaar, Corneliske, vrouw van Marten Sipkes de Boer,
idem Warga en minderjarige Kornelis, Reintje, Aaltje en Sikke Bendix Kingma:
toeziend voogd is broer Marten)‎ en wijlen Kornelis Cornelis Bendiks ‎(vader van
Jitske, vrouw van Reid Jelles de Jong, werkman Warga, Lacijntje, weduwe van
Sybe Jacobs, te Wartena, Wytske, weduwe van Gosse Martens de Boer, aldaar,
Hinke, vrouw van Sipke Jelles de Jong, werkman Wartena en Tjitske Cornelis
Hoekstra, vrouw van Rients Douwes v.der Meer, idem aldaar)‎.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14050
Dagregisternr.: 452

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Overlijden van een partner Bron: BS Overlijden
Soort registratie: Overlijdensakte
Aktedatum: 11-05-1818

Bijzonderheden:
Namen ouders niet vermeld

De bron van de akte is een folio of blad in het register. Op een blad staan aktes aan de voorzijde en aan de achterzijde. Mogelijk staat de akte die u zoekt op de achterzijde van het rechter blad. Gebruik hiervoor de toets “Volgende” rechts boven in het scherm.

Overledene
Rintje Bendiks 70 jaar oud, overleden op 10-05-1818

Bronvermelding
Overlijdensregister 1818, archiefnummer 30-04, Burgerlijke Stand Baarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 3003, blad 014
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1818

Overleden Overledene : Rinske Annes
Overleden op: 20 april 1840
Wonende te : Hijlaard
Tekst:
90 jaar ‎(geboren alhier)‎; weduwe van Rintje Bendiks ‎(ingesteld vruchtgebruik ad
fl. 448,76 vervalt nu aan zijn testamentair erfgenamen, die daarvan in volgende
memorie 14050/452 aangifte doen)‎; geen kinderen; zuster van wijlen Klaaske
‎(moeder van: zie ad a)‎, wijlen Jeltje ‎(moeder van: zie ad b)‎ en wijlen Antje
Annes ‎(moeder van: zie ad c)‎. Saldo fl. 374,93. - ad a ‎(Klaaske Annes, moeder
van)‎: Anne, werkman Wommels, Jan, idem Parrega, wijlen Jelle ‎(vader van Lieuwe
Jelles Kingma, boerenknecht Dedgum)‎, wijlen Jeltje ‎(vrouw van Rindert Joukes
Beekma, werkman Workum, in eedaflegging ketellapper aldaar; moeder van Jouke,
schippersknecht aldaar en minderjarige Lieuwe, spinner en Trijntje Rinnerts
Beekma: toeziend voogd is broer Jouke)‎, wijlen Floris ‎(vader van Dooitje Floris
Kingma, werkman aldaar)‎, wijlen Johannes ‎(vader van Rienk, te Workum, in
eedaflegging boerenknecht te Arum en Lieuwe Johannes Kingma, in eedaflegging te
Fredriksoord staande onder armvoogdij Witmarsum)‎, wijlen Trijntje ‎(moeder van
Eise Eizes Postma, werkman Garijp)‎ en wijlen Aaltje Lieuwes Kingma ‎(moeder van
Johantje, vrouw van NN, schipper te Stavoren en Klaaske Annes, of, volgens
eedaflegging, Tjeerds Kingma, vrouw van Pieter Jentjes Syswerda, kleigraver te
Bolsward)‎ ‎(8 staken samen 1/3, elk 1/24)‎. - ad b ‎(Jeltje Annes, moeder van)‎:
Romkje ‎(vrouw van Johannes J. Weyer, winkelier Weidum)‎, Ytje ‎(vrouw van Evert
Pieters Kleiterp, werkman Wirdum)‎ en Antje Sjoerds Jongsma ‎(vrouw van Sytze
Klazes Nicolay, idem aldaar)‎ en van Grietje ‎(weduwe van Douwe Dirks Palstra)‎,
winkeliersche, Anne, werkman en Jelle Rommerts Elzinga, idem Irnsum ‎(6 staken
samen 1/3, elk 1/18)‎. - ad c ‎(Antje Annes, moeder van)‎: Sjoukje ‎(vrouw van Jan
Douwes Faber, winkelier Lekkum)‎, wijlen Auke ‎(vader van Antje, vrouw van Jan W.
Swittes, smid Leeuwarden, Gerben, zeilmaker aldaar en Pieter Aukes Draaisma,
smid aldaar)‎ en wijlen Ytje Gerbens Draaisma ‎(moeder van Antje Wyben Draaisma,
melktappersche aldaar)‎ ‎(3 staken samen 1/3, elk 1/9)‎.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14050
Dagregisternr.: 451

Op microfilm nr. 281 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Opmerking C. Mollema:
Memorie klopt in ieder geval niet bij de ¨- ad c¨ genoemde personen. De bij Cornelis Cornelis Bendix ‎(in de memorie zoon van Cornelis Bendix, maar naar mijn mening niet)‎ genoemde kinderen zijn gewoon een voortzetting van de opsomming van de kinderen van Cornelis Bendix. Waarschijnlijk zit hier een onderbreking in de akte en gaat de opsomming gewoon verder. ‎(Nakijken)‎


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  71/56
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1773

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Soort akte: proclamatie

Bijzonderheden:
bevestigd te Britswerd

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 71, aktenummer 56
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1772-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  68/36
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1773

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Plaats: Britswerd
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 68, aktenummer 36
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1681-1810

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  71/56
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1773

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Soort akte: proclamatie

Bijzonderheden:
bevestigd te Britswerd

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 71, aktenummer 56
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1772-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  68/36
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1773

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Plaats: Britswerd
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 68, aktenummer 36
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1681-1810

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  71/56
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1773

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Soort akte: proclamatie

Bijzonderheden:
bevestigd te Britswerd

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 71, aktenummer 56
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1772-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  68/36
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1773

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-05-1773
Plaats: Britswerd
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Rintje Benedix wonende te Britswerd
Bruid
Rinske Annes wonende te Hijlaard

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 68, aktenummer 36
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1681-1810

Overlijden van een partner Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Rintje Bendiks
Overleden op: 10 mei 1818
Wonende te : Oosterlittens
Tekst:
arbeider; man van Rinske Annes ‎(erft vruchtgebruik)‎; geen kinderen; ab
intestato zouden niet met name genoemde kinderen van 3 halfbroers erfgenamen
zijn geweest. Saldo fl. 569,80.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14001
Dagregisternr.: 218

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Toon details Gedeelde Notitie: - Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Rintje Bendiks
Overleden op: 10 mei 1818
Wonende te : Oosterlittens
Tekst:
Ingesteld vruchtgebruik ‎(zie memorie 14001/218)‎ vervalt door het overlijden van
zijn vrouw Rinske Annes ‎(overleden 20/4/1840 te Hijlaard: zie vorige memorie
14050/451)‎ aan zijn naaste bloed; halfbroer van wijlen Pieter ‎(vader van
Bendiks Pieters Riemersma)‎, wijlen Gerben ‎(vader van: zie ad a)‎, wijlen Keimpe
‎(vader van: zie ad b)‎ en wijlen Cornelis Bendiks ‎(vader van: zie ad c)‎ ‎(4
staken elk 1/4)‎. ‎(volgens memorie 14001/218 waren er 3 halfbroers, maar in deze
akte 4)‎. ‎(volgens akte overleden in maand juli 1818, maar moet zijn 10 mei
1818)‎ - ad a ‎(Gerben Bendiks, vader van)‎: Lecijntje ‎(weduwe van Job Ulbes
Faber)‎, te Wieuwerd, wijlen Fetje ‎(moeder van Gerbrig, dienstmeid Poppingawier
en Ytje Jacobs Kooistra, vrouw van Ids Wiebes Jellema, schipper te Rien
o/Lutkewierum)‎, wijlen Pieter ‎(vader van Sjoerdje, dienstmeid Wieuwerd en Antje
Pieters Hoekstra, idem Britswerd)‎ en wijlen Lyfke Gerbens ‎(moeder van Sjoerdje,
vrouw van Harmen Gerrits Tjallema, koopman Britswerd, Tietje, vrouw van
Cornelis Jetzes Visser, timmerman te Rien en Poppe Feikes Vlietstra, schipper
aldaar)‎ ‎(4 staken samen 1/4, elk 1/16)‎. - ad b ‎(Keimpe Bendiks, vader van)‎:
Gerrit, rentenier te Akkrum ‎(met familienaam 'Kuipers')‎, wijlen Lacijntje
‎(moeder van Ruurd, boer Wieuwerd, Getje, weduwe van Andries Wybes Zijlstra, te
Zweins, Ruurdje, vrouw van Bouwe Pieters Kuipers, verver Scharnegoutum,
Froukje, vrouw van Auke Cornelis de Boer, werkman Wieuwerd en Keimpe Louws
Wiersma, idem Mantgum)‎, wijlen Bendix ‎(vader van Keimpe, kleermaker Britswerd,
Froukje, dienstmeid aldaar, Martzen, aldaar en Ymkje Bendix Kuipers, vrouw van
Aede Sipkes Meeter, koopman Kingmatille o/Welsrijp)‎ en wijlen Pieter Keimpes
‎(vader van Rintje, kuipersknecht Scharnegoutum, Age, kuiper Oosterend, Bouwe,
verver Scharnegoutum, Jacob, kuiper Poppingawier en wijlen Keimpe Pieters
Kuipers, man van Pietje Berends Singelsma, te Scharnegoutum en vader van
minderjarige Akke, Pieter en Berend Keimpes Kuipers: toeziend voogd is oom
Bouwe)‎ ‎(4 staken samen 1/4, elk 1/16)‎. - ad c ‎(Cornelis Bendiks, vader van)‎:
wijlen Rinze ‎(vader van Cornelis, werkman Warga en Jentje Rinzes Elzinga, idem
Grouw)‎, wijlen Jentje ‎(vader van Lecijntje, vrouw van Tjomme Jans Kingma,
winkelier te Baard, Cornelis, koopman te Warga, Wytze, onderwijzer te Broek
o/Joure, Gerben, te Warga, Tepke, vleeshouwer/slager aldaar, Jenke,
huishoudster Leeuwarden, Engeltje, naaister Warga, Wytske, vrouw van Jan
Frederikus Sterkenburg, melktapper Leeuwarden, Fokje, te Warga en wijlen Hinke
Jentjes Koopmans, vrouw van Jan Arjens Groustra, werkman te Jelsum en moeder
van minderjarige Dieuwke, Arjen, Getje, Jenke en Antje Jans Grouwstra: toeziend
voogd is oom Tjepke)‎, wijlen Sikke ‎(vader van Cornelis, boer Wartena, Pieter,
werkman Warga en Tietje Sikkes Hoekstra, aldaar)‎, wijlen Bendix ‎(man van Sipkje
Martens de Boer, te Wartena; vader van Trijntje, vrouw van Ate Huiberts Westra,
aldaar, Marten, werkman aldaar, Corneliske, vrouw van Marten Sipkes de Boer,
idem Warga en minderjarige Kornelis, Reintje, Aaltje en Sikke Bendix Kingma:
toeziend voogd is broer Marten)‎ en wijlen Kornelis Cornelis Bendiks ‎(vader van
Jitske, vrouw van Reid Jelles de Jong, werkman Warga, Lacijntje, weduwe van
Sybe Jacobs, te Wartena, Wytske, weduwe van Gosse Martens de Boer, aldaar,
Hinke, vrouw van Sipke Jelles de Jong, werkman Wartena en Tjitske Cornelis
Hoekstra, vrouw van Rients Douwes v.der Meer, idem aldaar)‎.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14050
Dagregisternr.: 452

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Overlijden van een partner Burgerlijke Stand
Details citaat:  3003/014
  Invoerdatum in orginele bron: 11 mei 1818

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: BS Overlijden
Soort registratie: Overlijdensakte
Aktedatum: 11-05-1818

Bijzonderheden:
Namen ouders niet vermeld

De bron van de akte is een folio of blad in het register. Op een blad staan aktes aan de voorzijde en aan de achterzijde. Mogelijk staat de akte die u zoekt op de achterzijde van het rechter blad. Gebruik hiervoor de toets “Volgende” rechts boven in het scherm.

Overledene
Rintje Bendiks 70 jaar oud, overleden op 10-05-1818

Bronvermelding
Overlijdensregister 1818, archiefnummer 30-04, Burgerlijke Stand Baarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 3003, blad 014
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1818

Overleden Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Overledene : Rinske Annes
Overleden op: 20 april 1840
Wonende te : Hijlaard
Tekst:
90 jaar ‎(geboren alhier)‎; weduwe van Rintje Bendiks ‎(ingesteld vruchtgebruik ad
fl. 448,76 vervalt nu aan zijn testamentair erfgenamen, die daarvan in volgende
memorie 14050/452 aangifte doen)‎; geen kinderen; zuster van wijlen Klaaske
‎(moeder van: zie ad a)‎, wijlen Jeltje ‎(moeder van: zie ad b)‎ en wijlen Antje
Annes ‎(moeder van: zie ad c)‎. Saldo fl. 374,93. - ad a ‎(Klaaske Annes, moeder
van)‎: Anne, werkman Wommels, Jan, idem Parrega, wijlen Jelle ‎(vader van Lieuwe
Jelles Kingma, boerenknecht Dedgum)‎, wijlen Jeltje ‎(vrouw van Rindert Joukes
Beekma, werkman Workum, in eedaflegging ketellapper aldaar; moeder van Jouke,
schippersknecht aldaar en minderjarige Lieuwe, spinner en Trijntje Rinnerts
Beekma: toeziend voogd is broer Jouke)‎, wijlen Floris ‎(vader van Dooitje Floris
Kingma, werkman aldaar)‎, wijlen Johannes ‎(vader van Rienk, te Workum, in
eedaflegging boerenknecht te Arum en Lieuwe Johannes Kingma, in eedaflegging te
Fredriksoord staande onder armvoogdij Witmarsum)‎, wijlen Trijntje ‎(moeder van
Eise Eizes Postma, werkman Garijp)‎ en wijlen Aaltje Lieuwes Kingma ‎(moeder van
Johantje, vrouw van NN, schipper te Stavoren en Klaaske Annes, of, volgens
eedaflegging, Tjeerds Kingma, vrouw van Pieter Jentjes Syswerda, kleigraver te
Bolsward)‎ ‎(8 staken samen 1/3, elk 1/24)‎. - ad b ‎(Jeltje Annes, moeder van)‎:
Romkje ‎(vrouw van Johannes J. Weyer, winkelier Weidum)‎, Ytje ‎(vrouw van Evert
Pieters Kleiterp, werkman Wirdum)‎ en Antje Sjoerds Jongsma ‎(vrouw van Sytze
Klazes Nicolay, idem aldaar)‎ en van Grietje ‎(weduwe van Douwe Dirks Palstra)‎,
winkeliersche, Anne, werkman en Jelle Rommerts Elzinga, idem Irnsum ‎(6 staken
samen 1/3, elk 1/18)‎. - ad c ‎(Antje Annes, moeder van)‎: Sjoukje ‎(vrouw van Jan
Douwes Faber, winkelier Lekkum)‎, wijlen Auke ‎(vader van Antje, vrouw van Jan W.
Swittes, smid Leeuwarden, Gerben, zeilmaker aldaar en Pieter Aukes Draaisma,
smid aldaar)‎ en wijlen Ytje Gerbens Draaisma ‎(moeder van Antje Wyben Draaisma,
melktappersche aldaar)‎ ‎(3 staken samen 1/3, elk 1/9)‎.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14050
Dagregisternr.: 451

Op microfilm nr. 281 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Opmerking C. Mollema:
Memorie klopt in ieder geval niet bij de ¨- ad c¨ genoemde personen. De bij Cornelis Cornelis Bendix ‎(in de memorie zoon van Cornelis Bendix, maar naar mijn mening niet)‎ genoemde kinderen zijn gewoon een voortzetting van de opsomming van de kinderen van Cornelis Bendix. Waarschijnlijk zit hier een onderbreking in de akte en gaat de opsomming gewoon verder. ‎(Nakijken)‎


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Verwanten
Gezin met Rintje Bendiks POSTMA
Partner
Rintje Bendiks POSTMA ‎(I37372)‎
Geboorte ongeveer 1748 48
Overleden 10 mei 1818 ‎(Leeftijd 70)‎ Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren

 
Rinske Annes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37373)‎
Geboorte ongeveer 1750 Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 20 april 1840 ‎(Leeftijd 90)‎ Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 2 mei 1773 -- Britswerd, Baarderadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#1
Zoon (Geboorte)
Benedix Rintjes POSTMA ‎(I51340)‎
Geboorte 18 oktober 1776 28 26 Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1876 ‎(Leeftijd 99)‎