Evert Klazes van AISMA  ‎(I35542)‎
Voorna(a)m(en): Evert Klazes
Voorvoegsel achternaam: van
Achternaam: AISMA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden: 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.215 Lengtegraad: E5.662
Adres:
Menaldum
Nederland

DoopNederlands-Hervormd
26 april 1767 ‎(Leeftijd 16 dagen)‎ Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.215 Lengtegraad: E5.662
Adres:
Menaldum
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1767
Dopeling: Ewert
Geboren op 10 april 1767
Gedoopt op 26 april 1767 in Menaldum
Kind van Claas Ewerts en Geertje Johannis

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : EVERT of EVERTJE
Vader : KLAAS EVERTS
Moeder : GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Menaldum, doop 1665-1811
Inventarisnr. : DTB 519
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


Huwelijk Geertje Johannes ‎(Onbekend)‎ - 20 november 1795 ‎(Leeftijd 28)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


LIVD: Woonplaats 1830 ‎(Leeftijd 62)‎ Beetgumermolen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.232 Lengtegraad: E5.7033
Adres:
Beetgumermolen
Nederland

Beroep tussen 1830 en 1831 ‎(Leeftijd 62)‎ rentenier

Huwelijk Houkjen Pieters SIDERIUS - 22 december 1830 ‎(Leeftijd 63)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.215 Lengtegraad: E5.662
Adres:

Nederland


Toon details Bron: aa Burgerlijke Stand

Details citaat:  2009/50
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50


Toon details Bron: Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830


LIVD: Woonplaats Houkjen Pieters SIDERIUS - 1831 ‎(Leeftijd 63)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Bron: aa Burgerlijke Stand

Beroep 1834 ‎(Leeftijd 66)‎ assessor


Gedeelde Notitie: - Is bij de geboorte van Tjitske, assessor van de grietenij Menaldumadeel. Bij het nakijken van diverse huwelijksbijlagen van de gemeente Menaldumadeel komt de handtekening van Evert Klazes zeer vaak voor.
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Toon details Bron: aa Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Archieflocatie: Friesland
Toegangnr: 30-24
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Menaldumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Nummer: 15
Aangiftedatum: 05-05-1851
Nadere informatie
Oud 84 jaar, gehuwd


Toon details Bron: Grafsteen informatie
Publicatie: Grafsteen

Toon details Gedeelde Notitie: - Bitgum r. 13, gr. 8, grêfskrift:

RUSTPLAATS/VAN/EVERT KLAZES VAN AISMA,/IN LEVEN KERKVOOGD/TE BEETGUM, OVERLEDEN DEN/4 MEI 1851, IN DEN OUDERDOM/VAN RUIM 84 JAREN./


Selectie_011Selectie_011


Beroep 1851 ‎(Leeftijd 83)‎ rentenier

Laatste wijziging 12 januari 2018 - 12:20:31
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F4606)
Klaas Evertsen van AISMA
1733 - 1780
Minke Johannes ‎(Onbekend)‎
1742 - 1813
Evert Clazes van AISMA
1765 - 1765
Evert Klazes van AISMA
1767 - 1851
Aafke Clazes van AISMA
1770 - 1870
Trijntje Klazes van AISMA
1773 - 1834
Antje Klazes van AISMA
1776 - 1849
Jeltje Klazes van AISMA
1780 - 1856

Directe familie  (F4607)
Geertje Johannes ‎(Onbekend)‎
1772 - 1825
Johannes Everts van AISMA
1804 - 1852

Directe familie  (F4212)
Houkjen Pieters SIDERIUS
1806 - 1878
Minke Everts van AISMA
1831 - 1867
Tjitske Everts van AISMA
1834 - 1909
Klaaske Everts van AISMA
1837 - 1848
Trijntje Everts van AISMA
1843 - 1927


Notities

Gedeelde Notitie
Evert Klazes van Aisma is op 13/12/1830 lid van het bestuur van de Grietenij Menaldumadeel.

Aisma E. K. van te Beetgum , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 ‎(3)‎

Aisma Evert K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 ‎(3)‎

Aisma Evert Klazes , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 ‎(2)‎

Aisma Evert Klazes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 ‎(2)‎ alles ‎(13)‎

Aisma Evert, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 ‎(2)‎

Aisma v. E. K. , Staat vermeld als zetter met zijn handtekening op een document van Landeigenaren te Menaldum met vermelding van soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 ‎(6)‎

Aisma van Evert Klazes te Menaldum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 ‎(2)‎ ‎(dossier met alle zetters van Friesland (62)‎


Gedeelde Notitie
­http­://­www­.­erfgoed­-­fundaasje­.­nl­/­van­-­aisma­/­van­-­aisma­-­genealogy­/

‎(Syn achternamme wurdt ek wol Eisma stavere, ûnder oaren yn ’e floreenkohieren.)‎

Âlderling, tsjerk- en earmfâd te Bitgum, gemeentlik kommittearde earmesoarch, gemeenteriedslid en assessor ‎(=wethâlder)‎ fan Menameradiel 1798-1848, lid ‘Zetterscollege’ oangeande belestingoanslaggen.

Eigner en brûker fan Nij Grut Aysma ‎(hûs nr B10)‎; wenne yn 1820, 1830 yn Bitgummole; yn 1851 rintenier neamd.

Earder stie Nij Grut Aysma te boek as Palsma state ‎(nei de eigners de famylje Paulsma of Palsma)‎, letter Baerda state ‎(nei de famylje Baard(a)‎). Yn 1883 waard it spul op ôfbraak ferkocht. Fan de âlde grêft is noch in stik te sjen.

Op dit stee steane no twa mitsele homeiepeallen mei ‘Groot Aysma’ derop.

‎(By testamint fan Johannes Hartman van Aisma (VI 1.)‎ moasten ûnder oaren de grêft en de homeiepeallen yn stân hâlden wurde.)De Van Aisma’s ‎(mei i)‎ binne net besibbe oan de aadlike Van Aysma’s ‎(mei y)‎. De Van Aisma’s neamden har nei de pleats dêr’t se op buorken: Nij Grut Aysma ‎(B10)‎ op Dyksterhuzen.De aadlike Van Aysma’s bewennen Âld Grut Aysma ‎(B15)‎ op Dyksterhuzen.

‎(No it stee ‘Saadsum’, Dyksterhuzen 18.)‎

De lêste eigner fan Âld Grut Aysma state wie Albert van Aysma, + 1741, 71 jier. Hy leit begroeven ûnder in mânske stien yn ’e Bitgumer tsjerke; yn ’t Latyn stiet dêr ûnder oaren op:

‘De heechste rom en krêft fan syn skaai Aysma; in stânfêst riedsman, in ferdigener en bestjoerder fan syn lân. Syn geast wie lykwols rjochte op de stjerren fan de heechste himelen. No hat er diel oan dy himelske gloarje en ken er dizze wrâld net mear, om sa mar te sizzen ek net har eare en har ferachtlik slyk.’

Hy wie troud mei Tjets Hotzes van Aysma. Har namme stiet by sines op ’ e stien. Har soan, Johan van Aysma + 15-6-1659, 54 jier, leit hjir ek begroeven. Hy wie ‘capiteyn over een compagnie te voet, commandeur overt garnisoen tot Embden.’Op Dyksterhuzen nr 32 stiet noch in pleats dy’t fanâlds de namme Aysma draacht: Lyts Aysma, Cleyn Aysma ‎(B16)‎.It klassisistys hûs yn Bitgummole ‎(J.H. van Aismawei 93)‎, dat troch de famylje Van Aisma sûnt 1897 bewenne waard, draacht de namme ‘Nieuw Aisma’ en wurdt gewoanwei ‘Aismahûs’ neamd.

Doop Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1767
Dopeling: Ewert
Geboren op 10 april 1767
Gedoopt op 26 april 1767 in Menaldum
Kind van Claas Ewerts en Geertje Johannis

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : EVERT of EVERTJE
Vader : KLAAS EVERTS
Moeder : GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Menaldum, doop 1665-1811
Inventarisnr. : DTB 519
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overlijden van een partner 's morgens ten vier uren, in het huis nommer 27 te Beetgum, oud 53 jaren, wonend te Beetgum en geboren te Beetgum, gehuwd met Evert Klazes van Aisma, dochter van "de benamen der ouders bij de getuigen onbekend".

Huwelijk Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Huwelijk Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Huwelijk Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Huwelijk Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Beroep Is bij de geboorte van Tjitske, assessor van de grietenij Menaldumadeel. Bij het nakijken van diverse huwelijksbijlagen van de gemeente Menaldumadeel komt de handtekening van Evert Klazes zeer vaak voor.

Overleden Archieflocatie: Friesland
Toegangnr: 30-24
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Menaldumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Nummer: 15
Aangiftedatum: 05-05-1851
Nadere informatie
Oud 84 jaar, gehuwd

Overleden Bitgum r. 13, gr. 8, grêfskrift:

RUSTPLAATS/VAN/EVERT KLAZES VAN AISMA,/IN LEVEN KERKVOOGD/TE BEETGUM, OVERLEDEN DEN/4 MEI 1851, IN DEN OUDERDOM/VAN RUIM 84 JAREN./


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Frysk en Frij

Toon details Gedeelde Notitie: - Bitgum r. 13, gr. 8, grêfskrift:
RUSTPLAATS/VAN/EVERT KLAZES VAN AISMA,/IN LEVEN
KERKVOOGD/TE BEETGUM, OVERLEDEN DEN/4 MEI 1851, IN
DEN OUDERDOM/VAN RUIM 84 JAREN./
‎(Syn achternamme wurdt ek wol Eisma stavere, ûnder oaren
yn e floreenkohieren.)‎
Âlderling, tsjerk- en earmfâd te Bitgum, gemeentlik kommittearde
earmesoarch, gemeenteriedslid en assessor ‎(=wethâlder)‎
fan Menameradiel 1798-1848, lid Zetterscollege oangeande
belestingoanslaggen.
Eigner en brûker fan Nij Grut Aysma ‎(hûs nr B10)‎; wenne yn
1820, 1830 yn Bitgummole; yn 1851 rintenier neamd.
Earder stie Nij Grut Aysma te boek as Palsma state ‎(nei de
VAN AISMA GENEALOGY | Frysk en Frij Utjouwerij | side 8 eigners de famylje Paulsma of Palsma)‎, letter Baerda state
‎(nei de famylje Baard(a)‎). Yn 1883 waard it spul op ôfbraak
ferkocht. Fan de âlde grêft is noch in stik te sjen.
Op dit stee steane no twa mitsele homeiepeallen mei Groot
Aysma derop.
‎(By testamint fan Johannes Hartman van Aisma (VI 1.)‎
moasten ûnder oaren de grêft en de homeiepeallen yn stân
hâlden wurde.)
De Van Aismas ‎(mei i)‎ binne net besibbe oan de aadlike Van
Aysmas ‎(mei y)‎. De Van Aismas neamden har nei de pleats dêrt
se op buorken: Nij Grut Aysma ‎(B10)‎ op Dyksterhuzen.
De aadlike Van Aysmas bewennen Âld Grut Aysma ‎(B15)‎ op
Dyksterhuzen.
‎(No it stee Saadsum, Dyksterhuzen 18.)‎
De lêste eigner fan Âld Grut Aysma state wie Albert van Aysma,
1741, 71 jier. Hy leit begroeven ûnder in mânske stien yn e
Bitgumer tsjerke; yn t Latyn stiet dêr ûnder oaren op:
De heechste rom en krêft fan syn skaai Aysma; in stânfêst riedsman,
in ferdigener en bestjoerder fan syn lân. Syn geast wie lykwols
rjochte op de stjerren fan de heechste himelen. No hat er diel oan
dy himelske gloarje en ken er dizze wrâld net mear, om sa mar te
sizzen ek net har eare en har ferachtlik slyk.
Hy wie troud mei Tjets Hotzes van Aysma. Har namme stiet by
sines op e stien. Har soan, Johan van Aysma 15-6-1659, 54 jier,
leit hjir ek begroeven. Hy wie capiteyn over een compagnie te voet,
commandeur overt garnisoen tot Embden.
Op Dyksterhuzen nr 32 stiet noch in pleats dyt fanâlds de namme
Aysma draacht: Lyts Aysma, Cleyn Aysma ‎(B16)‎.
It klassisistys hûs yn Bitgummole ‎(J.H. van Aismawei 93)‎, dat
troch de famylje Van Aisma sûnt 1897 bewenne waard, draacht de
namme Nieuw Aisma en wurdt gewoanwei Aismahûs neamd.


Bron
Registres Civiques
Details citaat:  6420/314
  Invoerdatum in orginele bron: tussen 1811 en 1812

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Registres civiques
Soort registratie: Inschrijving Registres civiques
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Locatie: Menaldum

Kiesgerechtigde
Evert Klases Aisma ‎(boer)‎ geboren op 10-04-1767 , wonende te Beetgum

Diversen: Locatie: 087

Bronvermelding
Lijst van inwoners, archiefnummer 348 test, Verzameling kopieën van elders berustende stukken - Tresoar, inventarisnummer 6420, aktenummer Mn-314
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1811-1812

Doop aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1767
Dopeling: Ewert
Geboren op 10 april 1767
Gedoopt op 26 april 1767 in Menaldum
Kind van Claas Ewerts en Geertje Johannis

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : EVERT of EVERTJE
Vader : KLAAS EVERTS
Moeder : GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Menaldum, doop 1665-1811
Inventarisnr. : DTB 519
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Burgerlijke Stand
Details citaat:  2009/50
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Huwelijk Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Huwelijk aa Burgerlijke Stand
Details citaat:  2009/50
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Huwelijk Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Huwelijk aa Burgerlijke Stand
Details citaat:  2009/50
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Huwelijk Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Gebeurtenis aa Burgerlijke Stand
Gebeurtenis aa Burgerlijke Stand
Gebeurtenis aa Burgerlijke Stand
Overleden aa Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Archieflocatie: Friesland
Toegangnr: 30-24
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Menaldumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Nummer: 15
Aangiftedatum: 05-05-1851
Nadere informatie
Oud 84 jaar, gehuwd

Overleden Grafsteen informatie
Publicatie: Grafsteen

Toon details Gedeelde Notitie: - Bitgum r. 13, gr. 8, grêfskrift:

RUSTPLAATS/VAN/EVERT KLAZES VAN AISMA,/IN LEVEN KERKVOOGD/TE BEETGUM, OVERLEDEN DEN/4 MEI 1851, IN DEN OUDERDOM/VAN RUIM 84 JAREN./


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
Selectie_011Selectie_011  ‎(M788)‎
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Klaas Evertsen van AISMA ‎(I28872)‎
Doop 5 april 1733 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 1780 ‎(Leeftijd 46)‎ Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
9 jaren
Moeder
 
Minke Johannes ‎(Onbekend)‎ ‎(I25346)‎
Geboorte 1742 25 22
Overleden 8 maart 1813 ‎(Leeftijd 71)‎ Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 19 oktober 1764 -- Menaldumadeel, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
Broer
Evert Clazes van AISMA ‎(I40394)‎
Doop 10 augustus 1765 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 1765
20 maanden
#2
Evert Klazes van AISMA ‎(I35542)‎
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#3
Zus
Aafke Clazes van AISMA ‎(I40395)‎
Geboorte 11 maart 1770 36 28 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1870 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#4
Zus
Trijntje Klazes van AISMA ‎(I28142)‎
Geboorte 9 maart 1773 39 31 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 13 september 1834 ‎(Leeftijd 61)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#5
Zus
Antje Klazes van AISMA ‎(I29701)‎
Geboorte 30 april 1776 43 34 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 21 september 1849 ‎(Leeftijd 73)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#6
Zus
Jeltje Klazes van AISMA ‎(I32513)‎
Geboorte 22 januari 1780 46 38 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 13 april 1856 ‎(Leeftijd 76)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Gezin met Geertje Johannes ‎(Onbekend)‎
Evert Klazes van AISMA ‎(I35542)‎
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
5 jaren
Partner
 
Geertje Johannes ‎(Onbekend)‎ ‎(I26291)‎
Geboorte 1772 37 33 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 20 november 1795 -- Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
9 jaren
#1
Zoon
Johannes Everts van AISMA ‎(I34540)‎
Geboorte 18 september 1804 37 32 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 24 december 1852 ‎(Leeftijd 48)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Gezin met Houkjen Pieters SIDERIUS
Evert Klazes van AISMA ‎(I35542)‎
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
40 jaren
Partner
 
Houkjen Pieters SIDERIUS ‎(I28105)‎
Geboorte 16 oktober 1806 24 21 Weidum, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 november 1878 ‎(Leeftijd 72)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 22 december 1830 -- Menaldumadeel, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
Dochter
Minke Everts van AISMA ‎(I34707)‎
Geboorte 16 oktober 1831 64 25 Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 2 december 1867 ‎(Leeftijd 36)‎ Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#2
Dochter
Tjitske Everts van AISMA ‎(I9308)‎
Geboorte 3 maart 1834 66 27 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 31 maart 1909 ‎(Leeftijd 75)‎ Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#3
Dochter
Klaaske Everts van AISMA ‎(I34266)‎
Geboorte 28 september 1837 70 30 Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 20 januari 1848 ‎(Leeftijd 10)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
5 jaren
#4
Dochter
Trijntje Everts van AISMA ‎(I1896)‎
Geboorte 3 februari 1843 75 36 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 5 februari 1927 ‎(Leeftijd 84)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland