Geertje Johannes ‎(Onbekend)‎  ‎(I26291)‎
Voorna(a)m(en): Geertje Johannes

Geslacht: VrouwVrouw
      

Geboorte: 1772 37 33 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden: 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 1772 37 33 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland

Huwelijk Evert Klazes van AISMA - 20 november 1795 ‎(Leeftijd 23)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Overleden 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Gedeelde Notitie: - 's morgens ten vier uren, in het huis nommer 27 te Beetgum, oud 53 jaren, wonend te Beetgum en geboren te Beetgum, gehuwd met Evert Klazes van Aisma, dochter van "de benamen der ouders bij de getuigen onbekend".
Laatste wijziging 18 februari 2018 - 20:19:11
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F9175)
Johannes Gerkes ‎(Onbekend)‎
1735 - 1835
Metje Clases OSINGA
1738 - 1838
Geertje Johannes ‎(Onbekend)‎
1772 - 1825

Directe familie  (F4607)
Evert Klazes van AISMA
1767 - 1851
Johannes Everts van AISMA
1804 - 1852


Notities
Huwelijk Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overleden 's morgens ten vier uren, in het huis nommer 27 te Beetgum, oud 53 jaren, wonend te Beetgum en geboren te Beetgum, gehuwd met Evert Klazes van Aisma, dochter van "de benamen der ouders bij de getuigen onbekend".


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Frysk en Frij

Toon details Gedeelde Notitie: - Yn it lidmateregister fan Bitgum wurdt hja yn 1824 neamd
mei de achternamme Wijngaarden. Se brûkte dy sels net. Har
famylje likemin, neffens ûnder oaren de grêfstiennen. Wylst
sûnt 1811 de famyljenammen al registreard wienen. Mooglik
hie se dêr in sin by.
* Dyksterhuzen op Nij Grut Aysma 21-6-1771
~ Bitgum 7-7-1771
Bitgummole 12-4-1825
Bitgum yn it koar fan e tsjerke ‎(by de lêste restauraasje
binne de stiennen kris kras trochinoarhinne lein)‎; grêfskrift:
DE 12 APRIL 1825 IS IN DEN HERE GERUST/GERTJE JOHANNES
HUISVROUW VAN/E. K. VAN AISMA OUD 53 JAAREN 8 MAAN/
DEN 23 DAGEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN. ‎(Op dizze stien
stiet ek it grêfskrift fan har broer Gerke Johannes.)‎
Dochter fan Johannes Gerkes en fan Metje Clases Osinga.
Geartsje har heit wie âlderling en tsjerkfâd te Bitgum. Har
âlden wienen eigner en brûker fan Nij Grut Aysma ‎(om
1725 hinne 87 pmt; yn 1749 fiif kij, acht hynders, 52 pmt
boulân, Johannes kocht de pleats fan e eigners, syn heit Gerke
Johannes wie dêr al hierder fan)‎.
Gerke en Metsje binne beide ek begroeven yn e Bitgumer
tsjerke.

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Johannes Gerkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I25969)‎
Geboorte geschat 1735
Overleden voor 1835 ‎(Leeftijd 100)‎
4 jaren
Moeder
 
Metje Clases OSINGA ‎(I27491)‎
Doop 14 december 1738 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1838 ‎(Leeftijd 99)‎

Huwelijk: 13 december 1756 -- Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
15 jaren
#1
Geertje Johannes ‎(Onbekend)‎ ‎(I26291)‎
Geboorte 1772 37 33 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Gezin met Evert Klazes van AISMA
Partner
Evert Klazes van AISMA ‎(I35542)‎
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
5 jaren

 
Geertje Johannes ‎(Onbekend)‎ ‎(I26291)‎
Geboorte 1772 37 33 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 20 november 1795 -- Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
9 jaren
#1
Zoon
Johannes Everts van AISMA ‎(I34540)‎
Geboorte 18 september 1804 37 32 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 24 december 1852 ‎(Leeftijd 48)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland