Geertje Johannes WIJNGAARDEN  ‎(I26291)‎
Voorna(a)m(en): Geertje Johannes
Achternaam: WIJNGAARDEN

Geslacht: VrouwVrouw
      

Geboorte: 21 juni 1771 36 32 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden: 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 21 juni 1771 36 32 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland

Doop 7 juli 1771 ‎(Leeftijd 16 dagen)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  500/1339
  Invoerdatum in orginele bron: 7 juli 1771

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
Aktedatum: 07-07-1771

Dopeling
Geertje geboren op 21-06-1771
Vader
Johannes Gerkes ‎(kerkvoogd te Beetgum)‎
Moeder
Metje Johannes Ozinga

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 500, aktenummer 1339
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1647-1811


Huwelijk Evert Klazes van AISMA - 20 november 1795 ‎(Leeftijd 24)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  501/617
  Invoerdatum in orginele bron: 20 november 1795

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Overleden 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Gedeelde Notitie: - 's morgens ten vier uren, in het huis nommer 27 te Beetgum, oud 53 jaren, wonend te Beetgum en geboren te Beetgum, gehuwd met Evert Klazes van Aisma, dochter van "de benamen der ouders bij de getuigen onbekend".
Laatste wijziging 30 juli 2018 - 08:04:42
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F9175)
Johannes Gerkes ‎(Onbekend)‎
1735 - 1793
Metje Clases OSINGA
1738 - 1838
(Geboorte) Geertje Johannes WIJNGAARDEN
1771 - 1825

Directe familie  (F4607)
Evert Klazes van AISMA
1767 - 1851
Johannes Everts van AISMA
1804 - 1852


Notities
Doop Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
Aktedatum: 07-07-1771

Dopeling
Geertje geboren op 21-06-1771
Vader
Johannes Gerkes ‎(kerkvoogd te Beetgum)‎
Moeder
Metje Johannes Ozinga

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 500, aktenummer 1339
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1647-1811

Huwelijk Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overleden 's morgens ten vier uren, in het huis nommer 27 te Beetgum, oud 53 jaren, wonend te Beetgum en geboren te Beetgum, gehuwd met Evert Klazes van Aisma, dochter van "de benamen der ouders bij de getuigen onbekend".


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Frysk en Frij

Toon details Gedeelde Notitie: - Yn it lidmateregister fan Bitgum wurdt hja yn 1824 neamd
mei de achternamme Wijngaarden. Se brûkte dy sels net. Har
famylje likemin, neffens ûnder oaren de grêfstiennen. Wylst
sûnt 1811 de famyljenammen al registreard wienen. Mooglik
hie se dêr in sin by.
* Dyksterhuzen op Nij Grut Aysma 21-6-1771
~ Bitgum 7-7-1771
Bitgummole 12-4-1825
Bitgum yn it koar fan e tsjerke ‎(by de lêste restauraasje
binne de stiennen kris kras trochinoarhinne lein)‎; grêfskrift:
DE 12 APRIL 1825 IS IN DEN HERE GERUST/GERTJE JOHANNES
HUISVROUW VAN/E. K. VAN AISMA OUD 53 JAAREN 8 MAAN/
DEN 23 DAGEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN. ‎(Op dizze stien
stiet ek it grêfskrift fan har broer Gerke Johannes.)‎
Dochter fan Johannes Gerkes en fan Metje Clases Osinga.
Geartsje har heit wie âlderling en tsjerkfâd te Bitgum. Har
âlden wienen eigner en brûker fan Nij Grut Aysma ‎(om
1725 hinne 87 pmt; yn 1749 fiif kij, acht hynders, 52 pmt
boulân, Johannes kocht de pleats fan e eigners, syn heit Gerke
Johannes wie dêr al hierder fan)‎.
Gerke en Metsje binne beide ek begroeven yn e Bitgumer
tsjerke.


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1665
  Invoerdatum in orginele bron: 22 april 1804
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 22-04-1804
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 22 april 1804 belijdenis

Man:
Evert Klaaszens
Vrouw:
Geertje Johannes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1665
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1677
  Invoerdatum in orginele bron: 1 oktober 1806
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 01-10-1806
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 1 oktober 1806 lidmaat

Man:
Everd Klaaszens
Vrouw:
Geertje Johannes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1677
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1751
  Invoerdatum in orginele bron: 8 november 1810
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 08-11-1810
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 8 november 1810 lidmaat

Man:
Evert Klazes wonende te Molenbuurt
Vrouw:
Geertje Johannes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1751
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1838
  Invoerdatum in orginele bron: 20 mei 1816
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 20-05-1816
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 20 mei 1816 lidmaat

Man:
Evert Klazes van Aysma
Vrouw:
Geertje Johannes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1838
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1992
  Invoerdatum in orginele bron: 1 januari 1824
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 01-12-1824
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 1 december 1824 lidmaat
In april 1825 zij overleden

Man:
Evert Klases van Aysma
Vrouw:
Geertje Johannes Wijngarden

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1992
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  500/1339
  Invoerdatum in orginele bron: 7 juli 1771

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
Aktedatum: 07-07-1771

Dopeling
Geertje geboren op 21-06-1771
Vader
Johannes Gerkes ‎(kerkvoogd te Beetgum)‎
Moeder
Metje Johannes Ozinga

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 500, aktenummer 1339
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1647-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  501/617
  Invoerdatum in orginele bron: 20 november 1795

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  501/617
  Invoerdatum in orginele bron: 20 november 1795

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  501/617
  Invoerdatum in orginele bron: 20 november 1795

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Johannes Gerkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I25969)‎
Geboorte geschat 1735
Overleden 11 april 1793 ‎(Leeftijd 58)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
Moeder
 
Metje Clases OSINGA ‎(I27491)‎
Doop 14 december 1738 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1838 ‎(Leeftijd 99)‎

Huwelijk: 11 december 1756 -- Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
15 jaren
#1
(Geboorte)
Geertje Johannes WIJNGAARDEN ‎(I26291)‎
Geboorte 21 juni 1771 36 32 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Gezin met Evert Klazes van AISMA
Partner
Evert Klazes van AISMA ‎(I35542)‎
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
4 jaren

 
Geertje Johannes WIJNGAARDEN ‎(I26291)‎
Geboorte 21 juni 1771 36 32 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 20 november 1795 -- Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
9 jaren
#1
Zoon (Geboorte)
Johannes Everts van AISMA ‎(I34540)‎
Geboorte 18 september 1804 37 33 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 24 december 1852 ‎(Leeftijd 48)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland