Broer BROUWER
Brouerius Brouwer
Broer BROUWER  ‎(I1776)‎
Voorna(a)m(en): Broer
Achternaam: BROUWER

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 13 november 1701 27 25 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden: 23 mei 1757 ‎(Leeftijd 55)‎ Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 13 november 1701 27 25 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:

Nederland

Huwelijk Wilhelmina BOONEN - 23 mei 1730 ‎(Leeftijd 28)‎


Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Beroep predikant
Huwelijk Clara Constantia van der BURCH - 15 december 1744 ‎(Leeftijd 43)‎
Overleden 23 mei 1757 ‎(Leeftijd 55)‎ Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Breedtegraad: N52.3634 Lengtegraad: E4.9011
Adres:
Amsterdam
Nederland

Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F0670)
Pieter Menno Heebel BROUWER
1674 - 1726
Uilkje Broers VELDA
1676 - 1755
(Geboorte) Broer BROUWER
1701 - 1757
Anna BROUWER
1703 - 1780
Hebelius BROUWER
1705 - 1757
Simon Petrus BROUWER
1707 - 1707
Catharina BROUWER
1708 - 1792
Jacobus BROUWER
1710 - 1775
Menno BROUWER
1712 - 1717
Petrus BROUWER
1714 - 1780
Nicolaas BROUWER
1715 - 1715
Juliana Piters BROUWER
1718 - 1780

Directe familie  (F0677)
Wilhelmina BOONEN
1705 - 1742
Johanna BROUWER
1731 - 1812
Petrus "Broersz" BROUWER
1732 - 1802
Maria BROUWER
1734 - 1808
Willem BROUWER
1739 - 1839

Directe familie  (F0676)
Clara Constantia van der BURCH
1720 - 1820
Clara Juliana BROUWER
1746 - 1826


Notities

Gedeelde Notitie
Naam kan ook Broërius geweest zijn.
Predikant te Dronrijp, Hindelopen, Harlingen en Amsterdam.

V.d. Aa Reprtorium familienamen:
BROUWER ‎(Brouerius)‎ werd geboren te Leeuwarden den 13‎(lei1 Nov. 1701 als zoon van Petrus, in leven ontvanger-generaal van Rauwerderhem en St. Velda. Na de noodige voorbereidende oefeningen aan de Lat. school in zijn geboorteplaats en ,,wanneer hy al een aanmerkelyk deel van den Hebreeuwschen Bybel gelezen lla(1(le", werd hij op 17-jarigen leeftijd ingeschreven als student te Franeker, waar hij het onderricht genoot van A. Schultens, Tib. H emsterhuis , R. Andala, W. G. Muis en van de beide Vitringa's, vader en zoon.
"Op den 11 van May 1722 verdedigde hij onder den jongen Vitringa, ter proeve van zijne vorderingen, een keurig opstel, door hem zelf vervaardigt, waarin hy onderzogt, welk eigenlyk liet verschilstuk zy, dat de apostel Paulus in zijne brieven, aan de Romeinen en Galaten geschreven behandelt, en of dat in beiden hetzelfde zy, dan wel een verschillend." Weinigen tijd later trok hij naar Leiden, alwaar hij den lgdeln Sept. 1722, werd ingeschreven bij de theol. faculteit r)‎. In hoofdzaak volgde hij hier de lessen vair h'. Fabricius en 'I'. II. van den Honert. Den lsten Mei 1723 werd hij te Leeuwarden "onderzogt en tot proponent of kandidaat naar de Friese wyse geordend." Den 25,steln juni beroepen, deed hij den 25sten Juli ‎(Romein, /1. zegt den 1811(10 zijn intree te Dronrijp. Van hier vertrok '.ij naar Hindeloopen (afsch. te Dronrijp 14 Oct. 1725, intree 21 Oct., afsch. q Juli 1730)‎, Harlingen ‎(intree 16 Juli, afsch. 8 Aug. 173,1.)‎, Amsterdam ‎(ber. 16 Juli 173.1, intree 22 Aug.)‎ "sedert welleen tvd hy, zonder rnerkelyke toevallen van. krankheid, den dienst alhier heeft waargenomen, alleen uitgezonderd eene ziekte, hem in Sept. 1752 overgekomen, waarin men meent de beginselen van zyne dodelyke kwale bespeurd te hebben, schoon liet de overledene daar nooit voor gehouden heeft."
"Men mag en moet naar waarheid van den overledene zeggen, dat hy een waardig en wys inan geweest is, aoter en kenner van velerlei geleerdheid, waar onder de taalstuclie aanmerkelyk uitinuntte. Hy bezat een zeer keurig oordeel, trouw geheugen, nyvre vlijt en onvermoeide werkzaamheit, zelfs meer dan zyn lichaamsgestel wel toeliet. Hy was een ernstig voorstander van de regtzinnige lere, dog met die gematigheid, die feilbaren menschen past; niet ongaarne ook duldende, dat anderen van hem verschilden, zelfs niet, wanneer het voorviel, zijne kinderen; maar met billyl.c verontwaardiginge aanziende en beklagende den jammer van onze ‎(lagen ten dezen opzigte ....... Hij was zeer verre van godsdienstige bedenkingen en verrigtingen alleen aan den predikstoel te bepalen. Men weet van naby, dat hy, niet alleen met zyne huisgenoten, maar ook in enger zin in liet verborgene een dagelyks aanbidder is geweest van de hoge Majesteit, die zondaren door Christus tot verzoeninge met zich laat bidden; ook gedroeg hy zich liet Evangeli niet onwaardig in zijne handelingen en in zyn verkeer."
Onverwachts maakte de dood een einde aan zijn leven. Op Donderdag den 1)‎ 1,1 Schf. 1722. Brouerius 1,1uin%,er Leovardia Frisius, 21 T. ‎(.911,- Stud. kol. 882)‎


Gedeelde Notitie
Bron: ­https­://­books­.­google­.­nl­/­books­?­id­=­ln8­-­AAAAcAAJ­&­pg­=­PA229­&­lpg­=­PA229­&­dq­=­clara­+­juliana­+­brouwer­&­source­=­bl­&­ots­=­6yjVTZANQy­&­sig­=­Ek_eAG0vPUErIHlJ6_deArQkriQ­&­hl­=­nl­&­sa­=­X­&­ved­=­0ahUKEwjGj8GL8OTYAhWE_qQKHfXLAMkQ6AEITDAM­#­v­=­onepage­&­q­=­clara­%­20juliana­%­20brouwer­&­f­=­false­ ‎(Kerkelijk register der predikanten, die, zedert de Kerkhervorming, de ...)‎
V.a.pagina 226:
160. BROËRIUS BROUWER, geboren te Leeuwaarden den 13de November A°. 1701. Passeerde in zyne Geboortestad de Latynsche Schoolen , die ter dier tyd bestiert wierden door den Reftor Isaacus Valkenaar, onder welken hy ook de gronden der Hebreeuwsche tale leerde. Nog geen zeventien jaaren out zynde wierd hy door zyne Ouderen gezonden na de Hoge Schoole van Franeker, daar hy in de Letterkunde, Wysgeerte,en Wiskonft het onderwys genoot van de Profeflbren A. Schuiten?, T. Hemjlerbuis, R. AndaZa,en W. G. Muys:en in de H.Godgeleerdheid , dat van de Profeflbren C. Vu tringa, Vader en Zoon. Hier fchreef hy eene TheologifcheDiffertatie, Quainquiritur, quoi nam proprie fit fubjeÜum qua/l: illius, quod difputat Paulus Apo. Jlolus in Epifiolis, ad Romanos ö5 Galata% datist idemne illud fit? an diverfum 6? qualel Welke hy op den iode May 1722. openilyk verdedigde ondervoorzittinge van C. Vitringa den Zoon. Vandaar ging hy na de Hoge Schoole van Leiden, en genoot daar het onderwys van de Profeflbren F Frabritius, en T. H. van den Uonert. Hy wierd S. S. Minift-erii Candidatus te Leeuwaarden den jfte May 1723. en den 25ne Juny daar aan volgende beroepen tot Predikant te Dronryp, onder de Claffis van Franeker, in plaatfe van H. Venema, die ProfefforTheol. teFraneker geworden was, hier deed hy zyn Intrede met 2 Cor. 4. $. 1. op den *sae July 1723. Van Dronr}Tp wierd hy den 26fte Au* guftus 1725 beroepen te Hindelopen,mm zyn Affcheid te Dronryp den i4de October met 1 Theffi 4. &. 1. endeedagt dagen daarna zyn Intrede te Hindelopen over Eph: 1. y. 15—17. Hier flaande wierd hy den 8fte May 1730. beroepen na Bolswerd, waar voor hy na eenig beraad bedankte. Den4de Jun>T deszelven jaars 1730. wierd hy eenparig beroepen te Harlingen, welke beroepinge hy aannam, zyn Affcheid nemende te Hindelopen den ode July met Deut: 30. $. 19. en 't eerfte deel van ^. 20. en zyn Intrede doende te Harlingen , den i6Ae daar aanvolgende, met Zach: 3. *. 0.7. Den 6de July A". 1734. P 2 wierd wierd hy hier beroepen, in plaatfe van P. Boudaan. Om zyn ontflag te verzoeken wierden van hier gecommitteert, P. Elzevier, P. Holkbeek en den Ouderling H. Meyfenbeym. Den 8fte Auguftus te Harlingen zyn Affcheid-pre-. dikatie gedaan hebbende over Coll: 3. 't eerfte deel van $. 16. wierd hy den 22fte Auguftus hier beveftigt, door^. Covyti, met Matth: 5. f. 13. en deed zyn Intrede met Pfalm 7 r. f. 15, 16. Hy heeft in Huwelyk gehad, federt den 2de May 1730. Wïlbelmma Boonenf jongfte Dochter van Willem Boomn, mede Ouderling alhier, welke den nden February 1742. overleed, en hem twee Zoonen en twee Dochters naliet. Hy hertrouwde den I5de Decemher 1744.. met Clara Conftantia van der Burgb, by welke hy eene Dochter in het leven heeft. Op Hemelsvaars Dag, den iode May 3757. des namiddags gepredikt hebbende, en na 't eindigen van den Godsdienft een zyner Vrienden gaande beioeken, wierd hy aldaar door een beroerte overvallen, die hem aanftonds alle Lighaamsvermogens en kennis benam, blyvende aldaar in dien toeftan d tot den 23fte, daar aan volgende, wanneer hy overleed in den ouderdom van ruyrn 55 jaren, nalatende zyne We-duwemeteene Dogter,by haar in Huwelyk verwekt, welke Dogter, Clara Juliana, in 't Jaar 1767. getrouwt is met Abraham van Beetn, Notaris en Hoofd-Commies van s'Lands Posteryen alhier. T. van Schelluyne en W. Builde , vereerden zyne gedagtenhTe ider met .eene Lyk predikatie, de eerfle over Matth: 24. $. 45—47. en de andere over Mate: 24. f. 46. zyn Zoon, Petrus Brouwer, wierd hier in de Claffis van Am~ fterdam, den i4den December 1754. tot Proponent aangenomen,en den iftenJuny 1755. beveftigt tot Predikant te Oudkerk en Roodkerk, den 28ften Maart 1756. te Barneveld, den I5den Auguftus 1762. te ZaUbommel,en den 1 iden iNovember 1764. te Dordrecht, aldaar is hy den 13den Juny 1770. geworden Profeflbr in de H. Godgeleerdheid , en heeft den 23ften Ja. nuary 1771. zyne Inauguraale Oratie gehouden de Causfis lmminutee Cbriftiarue Rei.

zyn oudfteDogter,7ofoiKna Browwerjs getrouwt aan Pttrus Broes, die hier de 2ooft' Predikant geworden is. Zyn 2deZoon, Willem, is bereids overleeden, en zyn P 3 twee

tweede Dogter , Maria Brouwer , ge-
trouwt den 28fteo Maart 1756. met
dbrabam Jacob Dryfbout , toen Predi«
kant teZuylen, en naderhand tot Pro»
feflbr Philofophie Mathef: en As-
tron: beroepen te Harderwyk den
I5den Juny. 1764. daar hy den nde
Maart 1765. aan de Kinder ziekte
overleeden is, ‎(A°. 1752.)‎ is van B.
Brouwer, uytgegeven: Eene Schriftma-
lige VerWaringe over den LXVIIIfte
Pfalm, in 4°. waar agter gevoegd is
zyne Beveftigings-predikatie van W.
Budde met 2 Tim. 4. jfr. 1—4. Van
hem is nog in druk, en door zyn
Zoon, Petrus Brouwer, na zyn overly-
den , uitgegeven een Schriftmatige
Verklaringe van den 2<len Brief van Pe-
trus , in 4°. gedrukt te Utrecht, als
meede fchriftmatige verklaring van
den Sendbrief van Paulus aan de Gala-
ten , insgelyks gedrukt te Utrecht.
; Zyn Broeder,Petrus Brouwer,wierd den
9de November 1738- Predikant in de
Grietenye van JEngwierden, den i6den
November 174P. te Sybrandabuuren en
Terzool, en den I4den May 1772. te West-
Typ onder de Claflis van Franeker.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Multimedia
Gezin met ouders
Vader
Pieter Menno Heebel BROUWER ‎(I1764)‎
Geboorte 24 juni 1674 39 36
Overleden 27 april 1726 ‎(Leeftijd 51)‎
18 maanden
Moeder
 
Uilkje Broers VELDA ‎(I1765)‎
Geboorte ongeveer 1676 29 34
Overleden 9 april 1755 ‎(Leeftijd 79)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland

Huwelijk: 6 februari 1701 -- Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
9 maanden
#1
(Geboorte)
Broer BROUWER ‎(I1776)‎
Geboorte 13 november 1701 27 25 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 23 mei 1757 ‎(Leeftijd 55)‎ Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
2 jaren
#2
Zus (Geboorte)
Anna BROUWER ‎(I1779)‎
Geboorte 4 oktober 1703 29 27 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 22 januari 1780 ‎(Leeftijd 76)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#3
Broer (Geboorte)
Hebelius BROUWER ‎(I1780)‎
Geboorte 4 augustus 1705 31 29 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden mei 1757 ‎(Leeftijd 51)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#4
Broer (Geboorte)
Simon Petrus BROUWER ‎(I1782)‎
Geboorte 29 juli 1707 33 31 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 6 augustus 1707 ‎(Leeftijd 8 dagen)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
1 jaar
#5
Zus (Geboorte)
Catharina BROUWER ‎(I1783)‎
Geboorte 1 augustus 1708 34 32 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 26 mei 1792 ‎(Leeftijd 83)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#6
Broer (Geboorte)
Jacobus BROUWER ‎(I1785)‎
Geboorte 4 juli 1710 36 34 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 28 september 1775 ‎(Leeftijd 65)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
20 maanden
#7
Broer (Geboorte)
Menno BROUWER ‎(I1789)‎
Geboorte 29 februari 1712 37 36 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 24 februari 1717 ‎(Leeftijd 4)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#8
Broer (Geboorte)
Petrus BROUWER ‎(I1762)‎
Geboorte 5 februari 1714 39 38 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 8 oktober 1780 ‎(Leeftijd 66)‎
19 maanden
#9
Broer (Geboorte)
Nicolaas BROUWER ‎(I1790)‎
Geboorte 27 augustus 1715 41 39
Overleden 18 november 1715 ‎(Leeftijd 2 maanden)‎
2 jaren
#10
Zus (Geboorte)
Juliana Piters BROUWER ‎(I1791)‎
Geboorte 28 januari 1718 43 42 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 30 juni 1780 ‎(Leeftijd 62)‎
Gezin met Wilhelmina BOONEN
Broer BROUWER ‎(I1776)‎
Geboorte 13 november 1701 27 25 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 23 mei 1757 ‎(Leeftijd 55)‎ Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
3 jaren
Partner
 
Wilhelmina BOONEN ‎(I1777)‎
Geboorte geschat 1705
Overleden 11 februari 1742 ‎(Leeftijd 37)‎

Huwelijk: 23 mei 1730
9 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Johanna BROUWER ‎(I1793)‎
Geboorte 18 februari 1731 29 26
Overleden 8 maart 1812 ‎(Leeftijd 81)‎
20 maanden
#2
Zoon (Geboorte)
Petrus "Broersz" BROUWER ‎(I1797)‎
Doop 14 oktober 1732 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 9 juni 1802 ‎(Leeftijd 69)‎ Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland
2 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Maria BROUWER ‎(I1795)‎
Geboorte 7 december 1734 33 29
Overleden geschat 1808 ‎(Leeftijd 73)‎
4 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Willem BROUWER ‎(I1801)‎
Geboorte 14 februari 1739 37 34 Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Overleden voor 1839 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Clara Constantia van der BURCH
Broer BROUWER ‎(I1776)‎
Geboorte 13 november 1701 27 25 Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 23 mei 1757 ‎(Leeftijd 55)‎ Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
18 jaren
Partner
 
Clara Constantia van der BURCH ‎(I1778)‎
Geboorte geschat 1720
Overleden voor 1820 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 15 december 1744
18 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Clara Juliana BROUWER ‎(I1802)‎
Geboorte 16 juni 1746 44 26
Overleden 10 februari 1826 ‎(Leeftijd 79)‎