DIJKSTRA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam DIJKSTRA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aaltje Tjebbeles [I37504] 19 december 1815 voor 1915 FABER, Folkert Doedes [I37505]
Anna [I1400] 19 juni 1911 voor 2011 HELLINGA, Sytze Pieters [I1145]
Anna Ida [I29849]    
Anne [I36345]   TALSMA, Wietske [I24580]
Annigje Kleizes [I27919]   VISSER, Wybe Harings [I33141]
Antje [I38045] 9 september 1876 voor 1978
Antje [I40238] 7 april 1847 voor 1947  
Antje Fokkes [I37183] rond 1862 voor 1962 BOORSMA, Arjen [I37182]
Antje Jans [I38409] rond 1843 voor 1943 de JONG, Binne Jelles [I38408]
Antje Wopkes [I45424]     de VRIES, Ate Alberts [I33436]
Arjen [I9753]   BOURITIUS, Pietje [I9754]
Atje Wybrens [I37519] rond 1811 voor 1911 FABER, Hein Minnes [I37518]
Attje [I1219] 4 juni 1930 voor 1930  
Beitske Gerkes [I25035]   de JONG, Eelke Klazes [I35452]
Brechtje [I1603]   NOORDENBOS, Klaas [I1602]
Dieuke Ietes [I44761]     ELZINGA, Melle Jan [I44760]
Dieuwke [I38043] 17 maart 1870 voor 1970 KROL, Egbert [I39455]
Douwe Hanzes [I37201] rond 1802 voor 1902 JOUSTRA, Afke Tjeerds [I37200]
Eelke [I0997]   GROS, Jitske [I0877]
Eelke Jans [I25046]   de VRIES, Ytje Lammerts [I32928]
Eelkje [I38046] 6 april 1878 voor 1978 STEENEKER, Klaas Johannes [I39449]
Eelkje Klases [I40371]     de HAAS, Andries Cornelis [I40370]
Femme Jans [I26534] juni 1798 voor 1898 de JONG, Antje Eelkes [I34298]
Fokke Jacobs [I37184]   TERPSTRA, Antje Klazes [I37185]
Geertje Pieters [I27996]   10 mei 1881 van der WEI, Tiede Daams [I35578]
Gerben [I33515] 13 juli 1875 voor 1975 de JONG, Tetje [I30003], EPEMA, Trijntje [I30419]
Gerk Gerbens [I33495]   KINGMA, Hinke Romkes [I26804]
Gerritje Tjibbes [I26098] 15 juli 1811 4 mei 1861 BROUWER, Wytze Wytzes [I37501]
Gosse Haayes [I45926]     JORRITSMA, Antje [I45927]
Grietje [I1226]   LEIJENAAR, Joh. [I1225]
Grietje [I28606]   van der PLOEG, Geert [I27775]
Grietje [I45925] rond 1850 voor 1950 PIETERSMA, Bindert [I45923]
Hans Thijzes [I37202]   KEIZER, Janke Roelofs [I37203]
Harmen [I42946]     MARRA, Gerritje [I42947]
Hendrik [I40242] 21 juni 1851 voor 1951  
Hendrik Gerbens [I36255]   voor 1908 TALSMA, Tjitske Pieters [I31812]
Hendrikje [I40241] 26 mei 1849 voor 1949  
Hotze Melles [I9947] rond 1769 voor 1869 SINNEMA, Vroukje Pieters [I9945]
Houkje [I1090] 7 maart 1894 12 januari 1941 KUIPERS, Rienk [I1201]
Hyke Jacobs [I30474] 14 juni 1839 voor 1939 EPEMA, Pier Gerbens [I33198]
Jacob [I0998]   WOBMA, Grietje [I0999]
Jacob Alberts [I29084] rond 1800 28 april 1851 DIJKSTRA, Tedtje Wybrens [I28180]
Jacob Jans [I43587] 3 augustus 1794 voor 1894 LIPSTRA, Trijntje Baukes [I43590]
Jacob Tjallings [I32275] 26 augustus 1871 voor 1971 HULSHOFF, Tjimkjen [I24163]
Jan Jacobs [I36581] 28 oktober 1759 21 september 1834 van der HEIDE, Hiltje Wybrens [I36582]
Jan Jans [I43588] 28 november 1797 voor 1921 TOL, Janke Andries [I43593]
Jan Klazes [I40237]     HOOGKAMP, Vroukje Hendriks [I24973]
Jan Klazes [I40250] rond 1818 voor 1918 HOOGKAMP, Vroukjen Hendriks [I29827]
Jan Minzes [I33453]   POELSTRA, Trijntje Roels [I32802]
Jan Wybrens [I43597] 10 oktober 1816 voor 1916  
Jantje Dirks [I29034]   HOEKSTRA, Machiel Bartelds [I31722]
Jarig Dirks [I43432]     ANDELA, Dieuwke Ottes [I43433]
Jurjen Tietes [I9966]   BIJLSMA, Tetje Jacobs [I23953]
Klaas [I38044] 27 oktober 1873 voor 1973  
Klaas Jans [I40251]     van der WAL, Antje Wytzes [I40252]
Klaas Tjibles [I28925] 4 december 1807 1 december 1843 FABER, Dieuke Minnes [I33791]
Klaasje [I1092] 26 april 1900 voor 2000 de JAGER, Ate [I1207]
Lammert [I27412] rond 1886 POSTMA, Hylkje [I34882]
Lieuwkje [I9752] 30 maart 1918 19 juli 1990 MOLLEMA, Rinse Gerrit [I9674]
Luitjen [I29369] rond 1867 8 augustus 1908 VEENSTRA, Geertje [I33698]
Meindert Pieters [I34231] 18 mei 1825 27 april 1895 SMEDING, Antje Andries [I31179], EPEMA, Neeltje Theunis [I25896]
Melle Jans [I41148]     van DIJK, Akke Jacobs [I41149]
Minke Geerts [I34094]   TUINSTRA, Klaas Lykles [I28063]
Pieter Meinderts [I30058]   DAMSTRA, Hiltje Douwes [I30012]
Pietje Wopkes [I45816]     BERKENBOSCH, Rinke Wolters [I45815]
Renske [I27221] 13 februari 1822 28 januari 1894 GULMANS, Jan Berends [I23736]
Rinke [I1401]   van der SLUIS, Doeke [I1402]
Rinske Broers [I44918] 9 februari 1790 9 januari 1829 de GROOT, Jacob Aedes [I44919]
Roel Jans [I27876] rond 1811 voor 1911 STORM, Wietske [I36442]
Roelofje [I35709]   23 september 1865 WESSELZON, Fokke Dirks [I30965]
Sierd [I1086] 1 oktober 1862 rond 1941 HELLINGA, Neeltje Sytses [I1057]
Sierk [I42945] rond 1894 voor 1994 DOUMA, Baukje [I42940]
Sieuwke [I1198]   de VOS, Renze Pieters [I1197]
Sipkje Feijes [I25165]   24 oktober 1879 MIEDEMA, Sybren Alberts [I35989]
Sjouke Jurjens [I32507] 1798 voor 1898 SINNEMA, Vroukje Annes [I26195]
Sybren Tjibbeles [I36537] rond 1805 19 mei 1861  
Sytske [I23363] 8 augustus 1901 voor 2001 EPEMA, Sije [I31973]
Sytske Sjoukes [I34548] rond 1828 voor 1928 SINNEMA, Piebe Symons [I26915]
Sytze [I1091] 23 december 1896 voor 1996 POSTMA, Trijntje [I1216]
Tabe Jans [I38240]   KOOISTRA, Fokeltje Sikkes [I38241]
Taetske Sybes [I37295]   van der HOEK, Sjouke Gerbens [I37294]
Tedtje Wybrens [I28180]   DIJKSTRA, Jacob Alberts [I29084]
Teetske Sybes [I30347]   MIEDEMA, Gosse Haaijes [I24270]
Tietje [I45573]     van der HEIDE, Bauke [I45572]
Tjalling Jacobs [I29763]   DIJKEMA, Saakje Jacobs [I29363]
Tjeerd Rommerts [I1087]   van der VEEN, Klaasje Pieters [I1088]
Tjeerd Sierds [I1089] 14 maart 1892 voor 1992 de VOS, Grietje [I1196]
Tjetske Rinses [I39102]     van der MARK, Rinze Willems [I39101]
Tjibbe Sijbrens [I24347] 9 januari 1785 20 augustus 1849 , Jeltje Klazes [I34252]
Tjibbele Klazes [I27248] 11 augustus 1839 23 maart 1892 HOFSTRA, Geeske [I31336]
Tjitske Broers [I32169] 16 maart 1785 26 januari 1855 SIDERIUS, Pieter Everts [I34636]
Trijntje [I1093] 4 december 1906 voor 2006 LEIJENAAR, Arjen [I1224]
Trijntje [I38239] rond 1889 voor 1989 de JONG, Klaas [I38238]
Trijntje [I8869] 2 februari 1872 5 april 1935 van AKEN, Johannes Jacobus [I8868]
Trijntje Jacobs [I31782] 25 mei 1834 5 juni 1866 EPEMA, Gerben Brugts [I33844]
Trijntje Jans [I27353] 8 maart 1790 18 oktober 1824 BOUMA, Thijs Symons [I32410]
Willemke [I27249]   LOOYENGA, Johannes Jans [I25447]
Wybren Gerbens [I37520]   , Trijntje Lykles [I37521]
Wybren Jans [I43585] 30 oktober 1787 15 december 1850 NIJDAM, Tietje Botes [I43596]
Ytje Pieters [I23488]   DELSTRA, Jan Egberts [I32348]