aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Gramps ID S0014
Afkorting DTB

Referenties

  1. , Corneliske Sjoerds [I41903]
  2. Huwelijk [E0541]
  3. PRANGER, Ruurd Annes [I41902]
  1. WELS, Pieternella [I23475]
  1. BROECKSMA, Maaike Symens [I36419]
  2. HOEFSMA, Jochem Tetmans [I33843]
  3. Huwelijk [E89977]
  1. , Sytske Aelses [I26323]
  2. FABER, Tetman Cornelis [I34452]
  3. Huwelijk [E112092]
  1. , Sophia Magdalena Andries [I23598]
  1. PROSE, Rykle Cornelis [I37766]
  1. , Bouwe Bouwes [I23687]
  1. van AKEN, Huijbert [I23693]
  1. , Wybrig Brugts [I24340]
  1. van der LEIJ, Jacob Jarichs [I24494]
  1. van der LEIJ, Antje Jans [I34936]
  1. van AKEN, Jacoba [I35010]
  1. SINNEMA, Hiltje Livius [I35300]
  1. , Hiltje Jans [I35526]
  1. BROUWER, Broer [I1831]
  1. van der SCHUIT, Feikje Klazes [I37015]
  1. , Romkje Egberts [I35867]
  1. , Antje Tjibbes [I36914]
  1. HELLINGA, Johannes Pieters [I0017]
  1. KUTSCH, Jan Reinhard [I1809]
  1. WELS, Elizabeth [I36525]
  1. , Sytske Jans [I37485]
  1. EPEMA, Marten Tymens [I24403]
  1. JOHA, Thomas Philippus [I24417]
  1. SERRIJ, Jannetje [I24499]
  1. , Lutske Jacobs [I24942]
  1. WELS, Gerrit Johannis [I25051]
  1. BROUWER, Johan Willem [I1924]
  1. , Jeltje Jans [I26367]
  1. BOTTEMA, Klaaske Wiltjes [I0229]
  1. , Eling Ennes [I27027]
  1. WELS, Dirkje [I27297]
  1. , Johannes Willems [I0087]
  1. WELS, Dirkje [I27547]
  1. , Trijn Auckes [I27599]
  1. SNOEK, Douwe [I27711]
  1. COP, Anne [I27777]
  1. BROUWER, Uilkje [I1830]
  1. MOLLEMA, Hein Molles [I9351]
  1. Gezin van de BOER, Tjalling Lammerts en FOKKEMA, Trijntje Geales
   1. FOKKEMA, Trijntje Geales [I0090]
   2. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. Doop [E80607]
  2. van der HEIDE, Eeke Johannes [I26047]
  1. , Lutske Jacobs [I24942]
  2. Huwelijk [E80691]
  3. SINNEMA, Rinnert Livius [I33417]
  1. , Rinske Kornelis [I37353]
  2. Doop [E46301]
  1. Doop [E80863]
  2. FABER, Martha [I35393]
  1. , Aukje Tjepkes [I36726]
  2. Doop [E45413]
  1. Doop [E80988]
  2. ROMAR, Petrus Johannes [I29044]
  1. Doop [E46298]
  2. HOEKSTRA, Sikke Kornelis [I33956]
  1. COP, Adolph [I23386]
  2. brouwer [E81020]
  1. Doop [E81060]
  2. GREVELING, Lutske [I26929]
  1. , Hinke Klazes [I37338]
  2. Doop [E46269]
  1. , Eelke Jelles [I37481]
  2. Doop [E46529]
  1. , Lijsbeth Jacobs [I37455]
  2. Doop [E46473]
  1. , Martzen Jans [I9365]
  2. , Molle Jolkes [I9364]
  3. Huwelijk [E81301]
  1. , Antie Clases [I9369]
  2. , Molle Jolkes [I9364]
  3. Huwelijk [E81473]
  1. Nederlands-Hervormd [E81629]
  2. de GROOT, Pieter Piers [I26654]
  1. , Rykle Cornelis [I37775]
  2. Doop [E47102]
  1. , Maicke Tymens [I28420]
  2. Doop [E82004]
  1. , Gees Molles [I31267]
  2. Doop [E82039]
  1. Doop [E46104]
  2. SCHUURMANS, Tjitske Freerks [I37225]
  1. Geboorte [E82264]
  2. WOUWENAAR, Pieter Aukes [I32714]
  1. , Wijgger Molles [I25695]
  2. Doop [E82299]
  1. BROUWER, Douwe [I1908]
  2. Geboorte [E2668]
  1. , Sijke Kornelis [I37359]
  2. Doop [E46319]
  1. BROUWER, Amelia Johanna [I1744]
  2. Huwelijk [E82670]
  3. MARTENS, Marten [I1743]
  1. Doop [E47088]
  2. PROSE, Trijntje Rykles [I37768]
  1. Doop [E2485]
  2. KUTSCH, Wilhelmina [I1807]
  1. BAARDA, Lolkjen [I32713]
  2. Doop [E83397]
  1. ADDR: Adres [E83503]
  2. TINKE, Françoisa Maria [I29278]
  3. van AKEN, Adrianus [I36445]
  1. , Pope Johannes [I27883]
  2. Doop [E83538]
  1. Geboorte [E83763]
  2. KLOOSTERMAN, Antje Annes [I34793]
  1. Huwelijk [E83790]
  2. MOLLEMA, Cornelis [I9337]
  3. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. Huwelijk [E83790]
  2. MOLLEMA, Cornelis [I9337]
  3. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. Doop [E46496]
  2. de HAAN, Trijntje Doeijes [I23639]
  1. , Jelle Binderts [I36876]
  2. Doop [E45622]
  1. KUTSCH, Uilkje [I1811]
  2. Overlijden [E2498]
  1. , Sjouke Iedes [I37211]
  2. Doop [E46074]
  1. , Oentje Wybes [I37047]
  2. Doop [E45867]
  1. Geboorte [E46907]
  2. KRAMER, Tobias [I27994]
  1. , Eeltje Klases [I37483]
  2. Doop [E46533]
  1. Nederlands-Hervormd [E84210]
  2. ROMAR, Jacobus [I23831]
  1. Doop [E84329]
  2. van der HEIDE, Aukje Johannes [I32073]
  1. , Aate Klazes [I37341]
  2. Doop [E46281]
  1. BROUWER, Broer [I1831]
  2. Doop [E2545]
  1. Doop [E46985]
  2. SPANNENBURG, Rinske Laases [I37721]
  1. Doopsel [E84479]
  2. SINNEMA, Aelze Annes [I9958]
  1. Doop [E46571]
  2. HOFSTRA, Klaas Jans [I37500]
  1. , Antie Jochems [I29277]
  2. , Tymen Siouckes [I36180]
  3. Huwelijk [E84562]
  1. , Johannes Molles [I28092]
  2. , Ymkjen Tjietzes [I29640]
  3. Huwelijk [E84563]
  1. , Pytter Cornelis [I36913]
  2. Geboorte [E45695]
  1. Geboorte [E84619]
  2. SPANNENBURG, Laas Sijbrands [I28573]
  1. Doop [E84646]
  2. ROMAR, Anna Clara [I32860]
  1. Doop [E46470]
  2. van der WOUDE, Sybe Jacobs [I30740]
  1. BOLTJE, Kornelis Tjeerds [I37784]
  2. Doop [E47258]
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
  2. Doop [E45214]
  1. Doop [E45694]
  2. HELLINGA, Harmke Pieters [I0083]
  1. Doop [E84841]
  2. SINNEMA, Meintie Livius [I24618]
  1. , Marten Klazes [I37339]
  2. Doop [E46271]
  1. , Hiske Sakes [I36870]
  2. Doop [E45609]
  1. , Brugt Tiebes [I26656]
  2. , Maike Tiemens [I25321]
  3. Huwelijk [E84926]
  1. Doop [E84942]
  2. SINNEMA, Rinnert Livius [I33417]
  1. Doop [E84975]
  2. ROMAR, Dionisius [I31085]
  1. , Grietje Jans [I36724]
  2. , Tjepke Hanses [I36723]
  3. Huwelijk [E45478]
  1. , Grietje Jans [I36724]
  2. , Tjepke Hanses [I36723]
  3. Huwelijk [E45478]
  1. Doop [E85046]
  2. ROMAR, Petrus Johannes Baptiste [I35921]
  1. BROUWER, Petrus [I1823]
  2. Doop [E2528]
  1. Overlijden [E85128]
  2. WELS, Dirkje [I27297]
  1. , Pytje Foekes [I37755]
  2. Doop [E47051]
  1. BROUWER, Hebelius [I1780]
  2. Begrafenis [E2427]
  1. Doop [E85239]
  2. HARMENS, Kornelis [I9362]
  1. Nederlands-Hervormd [E85244]
  2. ROMAR, Eelco Dionisius [I33090]
  1. Doop [E85284]
  2. van den BOSCH, Molle Tammes [I35785]
  1. , Tjitze Sybrens [I37515]
  2. Doop [E46598]
  1. BOELENS, Hillegonda [I25697]
  1. CAMMINGA, Petrus Martinus [I32536]
  2. Doop [E85324]
  1. Doop [E85346]
  2. SINNEMA, Petrus Aelzes [I9905]
  1. , Ype Baukes [I36872]
  2. Overlijden [E45616]
  1. MARTENS, Sybrand Pieter Brouwer [I0039]
  2. MENT: Mentioned [E0091]
  1. Geboorte [E46906]
  2. KRAMER, Trijntje [I27773]
  1. , Hein Molles [I9375]
  2. Doop [E85679]
  1. Doop [E85692]
  2. van DRIESUM, Willem Dirks [I31632]
  1. , Jacobje Jans [I23527]
  2. Doop [E85693]
  1. Doop [E47182]
  2. WELS, Maria Lena [I37842]
  1. Doop [E45620]
  2. KLEINHUIS, Hiske Binnerts [I36875]
  1. Doop [E47066]
  2. de VRIES, Jouke Baukes [I32514]
  1. BROUWER, Jacobus [I1904]
  2. Geboorte [E2660]
  1. BROUWER, Jacobus (Hendriksz) [I1921]
  2. Doop [E2698]
  1. Doop [E85839]
  2. SCHAAFSMA, Klaas Alberts [I30638]
  1. , Hiltje Roels [I26416]
  2. Doop [E85861]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. Huwelijk [E85864]
  3. ROMAR, Johanna Sophia [I1759]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. Huwelijk [E85864]
  3. ROMAR, Johanna Sophia [I1759]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. Huwelijk [E85864]
  3. ROMAR, Johanna Sophia [I1759]
  1. BAAR VAN SLANGENBURG, Carel [I1923]
  2. BROUWER, Anna Juliana [I1922]
  3. Huwelijk [E85921]
  1. BOONSTRA, Trijntje Joukes [I32286]
  2. Doop [E46490]
  1. BROUWER, Julius [I1895]
  2. Doop [E2650]
  1. Nederlands-Hervormd [E85991]
  2. VISSER, Jan Harings [I24993]
  3. WOUWENAAR, Reintje Martens [I29080]
  1. , Vrouwkjen Dirks [I34348]
  2. Huwelijk [E86028]
  3. van de BOS, Jacob Tammes [I35144]
  1. Doop [E46507]
  2. van der WAL, Jelle Klazes [I37466]
  1. , Freerkje Rykles [I37771]
  2. Doop [E47094]
  1. Doop [E86144]
  2. SINNEMA, Yetske Louws [I24786]
  1. , Sophia Magdalena Andries [I23598]
  2. Geboorte [E86170]
  1. Doop [E86211]
  2. de VRIES, Tietje Johannes [I24648]
  1. Doop [E86298]
  2. SINNEMA, Elske Jacobus [I31858]
  1. Doop [E47165]
  2. WELS, Abram [I37834]
  1. , Tytje Heins [I37531]
  2. Doop [E46629]
  1. Doop [E86391]
  2. van den BOSCH, Hans Molles [I24336]
  1. Doop [E86466]
  2. EPEMA, Tijmen Wybrens [I25891]
  1. BÜCK, Wilhelmina [I1784]
  2. Overlijden [E2438]
  1. BROUWER, Nicolaas [I1790]
  2. Doop [E2448]
  1. , Trijntje Oedses [I9381]
  2. BAKKER, Hepke Jolkes [I9376]
  3. Huwelijk [E86739]
  1. Doop [E2359]
  2. MARTENS, Johanna Sophia [I1752]
  1. Huwelijk [E86847]
  2. MOLLEMA, Jitske Gerbens [I9396]
  3. van DRIESUM, Dirk Eeuwes [I9397]
  1. Geboorte [E86870]
  2. SERRIJ, Jannetje [I24499]
  1. Doop [E86920]
  2. ROMAR, Sjoukje [I23343]
  1. Doop [E86963]
  2. SINNEMA, Tjeerd Annes [I9963]
  1. , Molle Minnes [I29597]
  2. Overlijden [E86978]
  1. Doop [E46444]
  2. KOOPMANS, Tjepke Jentjes [I37441]
  1. , Marten Wolters [I30325]
  2. Doop [E86997]
  1. ENNEMA, IJbeltje [I1917]
  2. KOUMANS BROUWER, Pieter [I1916]
  3. LIVD: Woonplaats [E87009]
  1. , Berent Jans [I32160]
  2. Doop [E87083]
  1. , Geertje Halbes [I36864]
  2. Doop [E45599]
  1. Doop [E47279]
  2. van der MEULEN, Teunis Andries [I37887]
  1. Doop [E87338]
  2. SINNEMA, Petrus Annes [I9962]
  1. BROUWER, Petrus [I1823]
  2. Huwelijk [E87365]
  3. KOUMANS, Allegonda [I1824]
  1. , Hiske Auckes [I36841]
  2. , Holst Halbes [I36840]
  3. Huwelijk [E45575]
  1. Doop [E87387]
  2. EPEMA, Wybren Brugts [I25049]
  1. , Andries Johannes [I33564]
  2. BROUWER, Anna Elisabeth [I1837]
  3. Huwelijk [E87407]
  1. , Aukjen Pieters [I29553]
  2. Doop [E47030]
  1. BROUWER, Menno [I1789]
  2. Doop [E2445]
  1. BROUWER, Anna Juliana [I1922]
  2. Geboorte [E2700]
  1. , Molle Minnes [I29597]
  2. Begrafenis [E87547]
  1. , Beytske Douwes [I37760]
  2. Doop [E47061]
  1. Doop [E87683]
  2. SINNEMA, Abe Louws [I34575]
  1. BROUWER, Alegonda Jacoba Posthuma [I26385]
  2. Geboorte [E87723]
  1. Doop [E47169]
  2. WELS, Leendert [I37836]
  1. Doop [E47283]
  2. van der MEULEN, Ruurd Andries [I37888]
  1. , Gabriël Lieppes [I37197]
  2. Doop [E46039]
  1. COP, Adolph [I23386]
  2. Overlijden [E87913]
  1. Huwelijk [E88007]
  2. JOHA, Thomas Philippus [I24417]
  3. ROMAR, Marie Louise [I30927]
  1. , Wyger Baukes [I37763]
  2. Doop [E47072]
  1. , Tamme Molles [I29589]
  2. Doop [E88271]
  1. DOUMA, Tjalling Machiels [I37596]
  2. Geboorte [E46722]
  1. , Tytje Sybes [I26417]
  2. Huwelijk [E46111]
  3. de VRIES, Bouwe Johannes [I29520]
  1. Doop [E47289]
  2. van der MEULEN, Durk Andries [I37890]
  1. BONTEKOE, Hans Aukes [I36675]
  2. Huwelijk [E45444]
  3. JELLEMA, Afke Sjerps [I36751]
  1. Doop [E46672]
  2. de VOS, Klaas Pieters [I0228]
  1. Doop [E88440]
  2. HYLARIDES, Pieter Pieters [I32722]
  1. Doop [E88495]
  2. MOLLEMA, Pietje [I9421]
  1. Doop [E46412]
  2. KOOPMANS, Jentje Cornelis [I37430]
  1. , Cornelis Benedictus [I35464]
  2. , Trijntje Sikkes [I37351]
  3. Huwelijk [E46323]
  1. Doop [E46426]
  2. KOOPMANS, Henke Jentjes [I37435]
  1. Doop [E46417]
  2. KOOPMANS, Jenske Jentjes [I37432]
  1. Overlijden [E46990]
  2. SPANNENBURG, Antje Laases [I37723]
  1. KUTSCH, Jan Reinhard [I1809]
  2. Nederlands-Hervormd [E2493]
  1. , Trijntje Johannes [I34720]
  2. Doop [E88965]
  1. BROUWER, Uilkje [I1830]
  2. Doop [E2542]
  1. BROUWER, Johanna [I1793]
  2. Doop [E2457]
  1. Doop [E89118]
  2. MOLLEMA, Pieter Molles [I9427]
  1. , Trijntje Halbes [I36856]
  2. Geboorte [E45583]
  1. Doop [E89205]
  2. HARMENS, Hein [I29430]
  1. Doop [E89303]
  2. HYLARIDES, Hein Pieters [I26601]
  1. BROUWER, Hebelius [I1780]
  2. Nederlands-Hervormd [E89309]
  3. WINSEMIUS, Dieuwke [I1781]
  1. SINNEMA, Lieuwe Jacobus [I36163]
  2. notaris [E89319]
  1. , Hiske Halbes [I36861]
  2. Doop [E45593]
  1. , Benedictus Cornelis [I37426]
  2. Doop [E46402]
  1. , Bauke Rykles [I27164]
  2. , Tjitske Wygers [I34730]
  3. Huwelijk [E47079]
  1. , Johannes Beerns [I5661]
  2. MENT: Mentioned [E89499]
  1. , Tettje Rykles [I37769]
  2. Doop [E47090]
  1. Doop [E45642]
  2. de GROOT, Hinke Piers [I25011]
  1. , Marij Heeris [I36867]
  2. , Rommert Holstes [I36866]
  3. Huwelijk [E45603]
  1. Doop [E47167]
  2. WELS, Pieter [I37835]
  1. Doop [E45838]
  2. HOGEVEEN, Jan Wybes [I37014]
  1. Doop [E46819]
  2. POMPSTRA, Antje Alberts [I28895]
  1. Volwassendoop [E47263]
  2. van der MEULEN/STELWAGEN, Geeske Theunis [I36979]
  1. Doop [E46106]
  2. SCHUURMANS, Hendrikje Freerks [I31276]
  1. Doop [E46612]
  2. de VRIES, Antje Heins [I29072]
  1. EPEMA, Maaike Wybrens [I26348]
  2. Huwelijk [E89939]
  3. ZANDSTRA, Doede Douwes [I35478]
  1. , Tjets Lieuwes [I32036]
  2. Doop [E46663]
  1. , Sybe Bouwes [I33427]
  2. Doop [E89971]
  1. BROECKSMA, Maaike Symens [I36419]
  2. HOEFSMA, Jochem Tetmans [I33843]
  3. Huwelijk [E89977]
  1. BROECKSMA, Maaike Symens [I36419]
  2. HOEFSMA, Jochem Tetmans [I33843]
  3. Huwelijk [E89977]
  1. ADDR: Adres [E89980]
  2. WELS, Pieter [I23649]
  3. van WIELINGEN, Stijntje [I36118]
  1. , Eelkje Freerks [I30256]
  2. , Gerke Jans [I24331]
  3. Huwelijk [E90007]
  1. , Antie Klases [I37489]
  2. Doop [E46546]
  1. Doop [E90086]
  2. SINNEMA, Joseph Wilhelm [I31137]
  1. BONTEKOE, Hettie Hanses [I36753]
  2. Doop [E45449]
  1. , Wijtske Roels [I28644]
  2. Doop [E90249]
  1. Geboorte [E90305]
  2. HALBERSMA, Hidde Jacobus [I35181]
  1. Doop [E47180]
  2. WELS, Dirk [I37841]
  1. , Wijger Molles [I28081]
  2. Doop [E90348]
  1. , Molle Wygers [I30110]
  2. Volwassendoop [E90374]
  1. , Grietje Hanzes [I32471]
  2. Volwassendoop [E90375]
  1. Doop [E90394]
  2. SINNEMA, Aukjen Rinnerts [I27090]
  1. Doop [E90429]
  2. VISSER, Haring Jans [I32358]
  1. KLOOSTERMAN, Dirk Reinders [I37633]
  2. Volwassendoop [E46814]
  1. Doop [E90515]
  2. ROMAR, Jacoba [I36511]
  1. , Aukjen Aukes [I37428]
  2. Geboorte [E46405]
  1. , Cornelis Baukes [I37765]
  2. Doop [E47078]
  1. Huwelijk [E47179]
  2. WELS, Aelbert [I37832]
  3. van ROSCHEL, Pietronella [I37833]
  1. Doop [E90603]
  2. SINNEMA, Rinnert Baartes [I34046]
  1. EPEMA, Jogchum Brugts [I33020]
  2. Nederlands-Hervormd [E90611]
  1. Doop [E90620]
  2. WIJTEMA, Jetske [I25645]
  1. Doop [E90621]
  2. WIJTEMA, Paulus Hyacinthe [I25424]
  1. Doop [E90656]
  2. de VRIES, Bouwe Johannes [I28974]
  1. , Jitske Kornelis [I37358]
  2. Doop [E46316]
  1. Doop [E46801]
  2. KLOOSTERMAN, Aaltje Reinders [I37632]
  1. Doop [E47295]
  2. van der MEULEN, Jannichje Andries [I37892]
  1. Doop [E90758]
  2. SINNEMA, Grietje Aans [I28948]
  1. Doop [E90812]
  2. de JONG, Jouke Jelles [I32324]
  1. Doop [E90820]
  2. SINNEMA, Symen Annes [I9965]
  1. remonstrants [E90920]
  2. van AKEN, Wilhelmina Cornelia [I35475]
  1. , Gertje Teekes [I36853]
  2. , Halbe Holstes [I36843]
  3. Huwelijk [E45578]
  1. Doop [E90985]
  2. de HAAN, Jouke Doeijes [I35952]
  1. , Evert Klazes [I26535]
  2. Doop [E91080]
  1. Geboorte [E91093]
  2. SIDERIUS, Evert Pieters [I2683]
  1. , Fokjen Lieuwes [I32255]
  2. Huwelijk [E91106]
  3. de JONG, Jelle Johannes [I5657]
  1. , Jitske Kornelis [I37356]
  2. Doop [E46310]
  1. Doop [E91302]
  2. MOLLEMA, Geertje [I9360]
  1. Doop [E46826]
  2. van der WOUDE, Aaltje Eelkes [I35667]
  1. , Molle Ottes [I27390]
  2. Doop [E91433]
  1. Doop [E91454]
  2. SINNEMA, Petrus Aelzes [I9901]
  1. EPEMA, Wapke Jochums [I27256]
  2. Huwelijk [E91486]
  3. SNOEK, Douwe Romkes [I31824]
  1. Huwelijk [E46996]
  2. MENALDA, Maria Poppes [I9322]
  3. SPANNENBURG, Sijbrand Laases [I9321]
  1. BROUWER, Dominicus [I1835]
  2. Doop [E2555]
  1. Doop [E91576]
  2. ROMAR, Petrus [I25631]
  1. , Lieuwe Jans [I26665]
  2. Doop [E91577]
  1. SIDERIUS, Evert Pieters [I2683]
  1. Doop [E91606]
  2. ROMAR, Johanna Sophia [I5663]
  1. , Romke Heins [I37529]
  2. Doop [E46623]
  1. Doop [E47156]
  2. WELS, Aalbert [I37829]
  1. Geboorte [E91667]
  2. WELS, Elizabeth [I36525]
  1. , Girbe Jolkes [I9380]
  2. Doop [E91691]
  1. Doop [E91760]
  2. MOLLEMA, Aukje [I9413]
  1. Doop [E91825]
  2. van DRIESUM, Pietje Dirks [I26113]
  1. Doop [E45636]
  2. de GROOT, Pier Johannes [I29069]
  1. , Hiltje Jans [I35526]
  2. Overlijden [E91872]
  1. BOLTJE, Jouke Tjeerds [I37876]
  2. Doop [E47262]
  1. Doop [E91964]
  2. SINNEMA, Neeltje Annes [I9960]
  1. Doop [E92021]
  2. EPEMA, Gerben Wybrens [I26850]
  1. , Saeke Holstes [I36847]
  2. Doop [E45565]
  1. Doop [E92041]
  2. MOLLEMA, Gerben Molles [I9420]
  1. Doop [E92072]
  2. SINNEMA, Diemer Jans [I29768]
  1. ADDR: Adres [E92167]
  2. WELS, Pieter [I23649]
  3. van WIELINGEN, Stijntje [I36118]
  1. Doop [E45638]
  2. de GROOT, Vroukjen Piers [I36884]
  1. Doop [E2356]
  2. MARTENS, Johanna Sophia [I1751]
  1. Huwelijk [E92401]
  2. JACOBS, Pietie [I9388]
  3. MOLLEMA, Gerben Molles [I9368]
  1. , Freek Reinders [I37634]
  2. Doop [E46807]
  1. COP, Hiltje [I23633]
  2. Geboorte [E92590]
  1. , Joukjen Johannes [I25657]
  2. Doop [E92790]
  1. , Bauke Holstes [I36848]
  2. Doop [E45566]
  1. Doop [E46105]
  2. SCHUURMANS, Ybeltje Freerks [I32477]
  1. Doop [E46975]
  2. LEMSTRA, Vrouwgjen Jans [I37715]
  1. Doop [E92952]
  2. SINNEMA, Simon Aelzes [I9902]
  1. , Bauke Rykles [I27164]
  2. Doop [E47080]
  1. Doop [E93409]
  2. SINNEMA, Abe Louws [I24120]
  1. , Iensk Rinzes [I37422]
  2. Doop [E46390]
  1. Doop [E93568]
  2. SINNEMA, Aaltje Gatzes [I27303]
  1. Doop [E93618]
  2. FABER, Otte Johannes [I33760]
  1. , Halbe Holstes [I36843]
  2. Overlijden [E45582]
  1. Doop [E47164]
  2. WELS, Pieter [I23649]
  1. , Trijntje Douwes [I37757]
  2. Doop [E47055]
  1. Doop [E47275]
  2. van der MEULEN, Theunis Andries [I37886]
  1. Doop [E47152]
  2. VOORBURGH, Maria [I37826]
  1. , Linze Molles [I28424]
  2. Doop [E94243]
  1. , Geertje Sybrens [I37731]
  2. Doop [E47006]
  1. Doop [E45856]
  2. HOGEVEEN, Gerrit Wijbes [I37043]
  1. BOUMA, Pietie Dirks [I29924]
  2. Doop [E94534]
  1. Doop [E2521]
  2. KUTSCH, Otto Karel [I1820]
  1. Doop [E94646]
  2. ROMAR, Maria Louisa [I23647]
  1. COP, Adolph [I23386]
  2. LIVD: Woonplaats [E94920]
  1. Doop [E47049]
  2. van RUITEN, Auke Foekes [I37754]
  1. BOLTJE, Wypkjen Tjeerds [I36983]
  2. Doop [E47256]
  1. BROUWER, Jacobus [I1904]
  2. Huwelijk [E95360]
  3. van der HOUT, Ytje [I1905]
  1. BROUWER, Jacobus [I1904]
  2. Huwelijk [E95360]
  3. van der HOUT, Ytje [I1905]
  1. BROUWER, Jacobus [I1904]
  2. Huwelijk [E95360]
  3. van der HOUT, Ytje [I1905]
  1. , Dirk Reiners [I37631]
  2. Doop [E46798]
  1. Doop [E95380]
  2. SINNEMA, Minke Jacobus [I28599]
  1. , Aaltje Freerks [I37767]
  2. Volwassendoop [E47087]
  1. Geboorte [E2517]
  2. KUTSCH, Catharina [I1819]
  1. BROUWER, Frans Mattheus [I1894]
  2. Doop [E2648]
  1. , Wiegertje Johannes [I25367]
  2. Volwassendoop [E95639]
  1. BROUWER, Hebelius [I1780]
  2. Doop [E2425]
  1. Doop [E45819]
  2. HOGEVEEN, Wytske Jans [I34541]
  1. BROUWER, Petrus [I1762]
  2. Doop [E2388]
  1. Doop [E45607]
  2. van der WAL, Aaltje Sakes [I36869]
  1. , Menke Bruins [I36227]
  2. HALBETSMA, Jacobus [I29334]
  3. Huwelijk [E96056]
  1. , Fokeltje Joukes [I5658]
  2. Huwelijk [E96112]
  3. de JONG, Jelle Johannes [I5657]
  1. , Bauke Holstes [I36848]
  2. , Ymkje Ypes [I36855]
  3. Huwelijk [E45580]
  1. Doop [E96155]
  2. de JONG, Lieuwe Jelles [I5659]
  1. Doop [E46493]
  2. de HAAN, Palle Doeyes [I26930]
  1. , Gelske Bouwes [I29697]
  2. Doop [E96305]
  1. COP, Adolph [I23386]
  2. bijzitter [E96561]
  1. Huwelijk [E96587]
  2. KUTSCH, Jan Carel [I5835]
  3. LIBARIUS, Grietje [I5836]
  1. , Ruurd Sybrens [I37514]
  2. Doop [E46595]
  1. , Gels Jolkes [I9377]
  2. Doop [E96900]
  1. Doop [E96908]
  2. SINNEMA, Mathijs Oltholt Baartes [I36366]
  1. , Arntie Heins [I37526]
  2. Doop [E46613]
  1. Doop [E96982]
  2. KLOOSTERMAN, Antje Annes [I34793]
  1. BOLTJE, Lambert Tjeerds [I37877]
  2. Doop [E47261]
  1. GELDER, Hiltje Daams [I33982]
  2. Huwelijk [E97172]
  3. van der LEIJ, Rienk Jans [I28670]
  1. GELDER, Hiltje Daams [I33982]
  2. Huwelijk [E97172]
  3. van der LEIJ, Rienk Jans [I28670]
  1. Doop [E97181]
  2. SINNEMA, Albert Annes [I9959]
  1. Doop [E97185]
  2. SINNEMA, Broer Jacobus [I28738]
  1. Doop [E0032]
  2. SINNEMA, Eelse Symons [I0018]
  1. Doop [E97352]
  2. de VRIES, Dirkjen Bouwes [I35976]
  1. Doop [E47025]
  2. ELZINGA, Foeke Pieters [I37743]
  1. , Molle Diemers [I26403]
  2. Doop [E97480]
  1. , Pytje Wybes [I33206]
  2. Nederlands-Hervormd [E97486]
  3. VISSER, Haring Jans [I32358]
  1. FOKKEMA, Jacob Fokkes [I26462]
  2. Huwelijk [E46792]
  3. KLOOSTERMAN, Seeske Reinders [I25599]
  1. , Hiske Baukes [I36873]
  2. Doop [E45615]
  1. MOLLEMA, Molle Gerbens [I9391]
  2. Nederduits Gereformeerd na belijdenis [E97636]
  1. Doop [E97711]
  2. SINNEMA, Livius Jacobus [I23653]
  1. , Aaltje Palles [I30221]
  2. Huwelijk [E97764]
  3. de HAAN, Doeije Joukes [I30894]
  1. , Saake Holstes [I36846]
  2. Doop [E45563]
  1. Doop [E97869]
  2. EPEMA, Romkje Wybrens [I35043]
  1. , Jouk Molles [I28369]
  2. Doop [E98029]
  1. Doop [E98056]
  2. SINNEMA, Anke Gerrits [I9982]
  1. , Jan Sybrens [I37730]
  2. Doop [E47004]
  1. Doop [E98503]
  2. GROENEWOLD, Johannes [I35994]
  1. , Hiske Gerryts [I36865]
  2. Doop [E45600]
  1. , Tjeerd Sierds [I36818]
  2. Doop [E45537]
  1. Geboorte [E46908]
  2. KRAMER, Hendrik [I28158]
  1. Geboorte [E98834]
  2. WOUWENAAR, Job Aukesz [I34840]
  1. Doop [E98853]
  2. van DRIESUM, Dirk Dirks [I36221]
  1. Doop [E45651]
  2. de GROOT, Pier Piers [I36889]
  1. , Aatje Doejes [I28751]
  2. , Jouke Klazes [I24623]
  3. Huwelijk [E99001]
  1. Doop [E47163]
  2. WELS, Geertruida Catharina [I37831]
  1. , Corneliske Rykles [I37770]
  2. Doop [E47092]
  1. Doop [E46432]
  2. KOOPMANS, Wijtse Jentjes [I37437]
  1. , Joukje Molles [I24814]
  2. , Otte Tammens [I23867]
  3. Huwelijk [E99207]
  1. BROUWER, Simon Petrus [I1782]
  2. Doop [E2430]
  1. , Aukjen Aukes [I37428]
  2. Doop [E46409]
  1. Geboorte [E99469]
  2. WELS, Dirkje [I27297]
  1. HALBESMA, Ytje Johannes [I37642]
  2. Huwelijk [E99506]
  3. RINTJEMA, Harmen Tjerks [I37641]
  1. HALBESMA, Ytje Johannes [I37642]
  2. Huwelijk [E99506]
  3. RINTJEMA, Harmen Tjerks [I37641]
  1. HALBESMA, Ytje Johannes [I37642]
  2. Huwelijk [E99506]
  3. RINTJEMA, Harmen Tjerks [I37641]
  1. , Lutske Jacobs [I23825]
  2. , Tamme Molles [I29589]
  3. Huwelijk [E99571]
  1. , Eeke Aukes [I32456]
  2. Nederlands-Hervormd [E99646]
  3. WOUWENAAR, Egbert Tiedes [I33507]
  1. Doop [E46097]
  2. SCHUURMANS, Jurjen Freerks [I30684]
  1. , Jan Diemers [I35593]
  2. Huwelijk [E99709]
  3. SINNEMA, Aukjen Jacobus [I31878]
  1. Doop [E46666]
  2. de VOS, Pieter Klazes [I28379]
  1. Doop [E99795]
  2. SINNEMA, Lolkje Gatzes [I32075]
  1. Geboorte [E2520]
  2. KUTSCH, Otto Karel [I1820]
  1. DIJKSTRA, Tjibbe Sijbrens [I24347]
  2. Doop [E46586]
  1. LIVD: Woonplaats [E100022]
  2. SINNEMA, Janke Jacobs [I25556]
  1. Doop [E100116]
  2. JOHA, Antonia [I5676]
  1. , Jolke Molles [I9384]
  2. , Sjouckjen Wijtses [I9386]
  3. Huwelijk [E100141]
  1. BOORSMA, Ysaäk Tjerks [I34954]
  2. Doop [E45209]
  1. , Dieuwke Tjerks [I37525]
  2. , Hein Romkes [I37524]
  3. Huwelijk [E46630]
  1. , Sjouke Sybrens [I37513]
  2. Doop [E46592]
  1. Doop [E100519]
  2. EPEMA, Wijbrig Wybrens [I35430]
  1. , Sijke Joukes [I37348]
  2. Doop [E46289]
  1. Doop [E46994]
  2. SPANNENBURG, Doedtje Laases [I37724]
  1. , Pyter Foekes [I37752]
  2. Doop [E47045]
  1. Doop [E46843]
  2. HULDER, Jantje Jacobs [I2687]
  1. Doop [E101001]
  2. SINNEMA, Abe Louws [I29864]
  1. , Gerben Aukes [I37429]
  2. Doop [E46407]
  1. , Saakje Jurjens [I37040]
  2. Doop [E45847]
  1. SINNEMA, Jacobus Livius [I26274]
  2. dorpsrechter [E101349]
  1. , Harmke Pytters [I0088]
  2. Doop [E45693]
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
  2. LIVD: Woonplaats [E101462]
  3. VEENSTRA, Feikje Brands [I29896]
  1. BROUWER, Dirkje [I32095]
  2. Doop [E101727]
  1. BROUWER, Johan Reinhard [I1840]
  2. Doop [E2570]
  1. Doop [E101804]
  2. van der HEIDE, Aukje Johannes [I29379]
  1. LIBARIUS, Trijntje [I26063]
  1. Doop [E102021]
  2. van der LEIJ, Daam Rienks [I29455]
  1. Doop [E47177]
  2. WELS, Adriana [I37840]
  1. Doop [E2369]
  2. MARTENS, Pieter Brouwer [I1755]
  1. Doop [E46510]
  2. van der WAL, Sytske Klazes [I27174]
  1. KUTSCH, Fredericus [I1812]
  2. Nederlands-Hervormd [E2500]
  1. BROUWER, Hessel Frederik [I1836]
  2. Doop [E2558]
  1. , Jan Jurjens [I37041]
  2. Doop [E45850]
  1. BROUWER, Petrus [I1797]
  2. Doop [E2466]
  1. Huwelijk [E46808]
  2. KLOOSTERMAN, Reiner Dirks [I37629]
  3. OOSTERWAL, Aagje Freerks [I37630]
  1. Doop [E103241]
  2. VISSER, Jacob Harings [I27101]
  1. Doop [E46491]
  2. de HAAN, Atje [I30733]
  1. Doop [E46979]
  2. SPANNENBURG, Sijbrand Laases [I9321]
  1. , Antje Annes [I9385]
  2. , Jolke Molles [I9384]
  3. Huwelijk [E103320]
  1. Nederlands-Hervormd [E103414]
  2. SNOEK, Romke Douwes [I26241]
  1. , Jan Harings [I33938]
  2. Doop [E103440]
  1. , Martje Isaaks [I36598]
  2. Doop [E45216]
  1. Doop [E2362]
  2. MARTENS, Elsje Elisabeth [I1753]
  1. WELS, Gerrit Johannis [I25051]
  2. gereformeerde-kerk [E103565]
  1. Doop [E103566]
  2. WOUWENAAR, Auke Egberts [I34471]
  1. Huwelijk [E103739]
  2. MULDER, Oetske Hendriks [I30568]
  3. SCHUURMANS, Freerk Jurjens [I27706]
  1. BROUWER, Johan Willem [I1924]
  2. Geboorte [E2704]
  1. , Tymen Siouckes [I36180]
  2. doopsgezind [E103772]
  1. Doop [E103875]
  2. SINNEMA, Alle Yedes [I31192]
  1. BROUWER, Trijntje [I1920]
  2. Doop [E2695]
  1. Doop [E46509]
  2. van der WAL, Dirk Klazes [I37470]
  1. , Berent Jans [I32473]
  2. Doop [E104062]
  1. BROUWER, Petrus [I1762]
  2. Huwelijk [E104064]
  3. KUTSCH, Amelia Johanna [I1763]
  1. Doop [E104121]
  2. MULDER, Hester [I25632]
  1. Huwelijk [E46445]
  2. KOOPMANS, Jentje Cornelis [I37430]
  3. van der WERF, Antje Wijtzes [I37431]
  1. , Durk Foekes [I37753]
  2. Doop [E47047]
  1. , Vroukje Roels [I32601]
  2. Doop [E104162]
  1. , Otte Tammens [I23867]
  2. , Trijntje Wiebes [I26898]
  3. Huwelijk [E104170]
  1. Doop [E46307]
  2. KINGMA, Benediktus Kornelis [I37355]
  1. , Jan Klases [I37486]
  2. Doop [E46538]
  1. , Hiltje Jans [I34403]
  2. Doop [E104319]
  1. Geboorte [E46904]
  2. KRAMER, Frederik [I37693]
  1. Huwelijk [E46995]
  2. OSINGA, Geertje Sybrens [I37719]
  3. SPANNENBURG, Laas Tjebbes [I37718]
  1. MOLLEMA, Gerben Molles [I9412]
  2. Nederduits Gereformeerd [E104339]
  1. , Cornelis Johannes [I36881]
  2. Doop [E45633]
  1. , Albert Wanders [I37464]
  2. , Tjitske Sjoerds [I37465]
  3. Huwelijk [E46823]
  1. , Grietje Gerbens [I37321]
  2. , Sijbe Klazes [I37323]
  3. Huwelijk [E46265]
  1. BOORSMA, Wytse Ysaäks [I23883]
  2. Doop [E45217]
  1. Doop [E47186]
  2. WELS, Aelbert [I37832]
  1. , Siebrigjen Jelles [I28988]
  2. Huwelijk [E104662]
  3. van den BOSCH, Ruurd Tammes [I33888]
  1. HELLINGA, Neeltje Hendriks [I0081]
  2. HELLINGA, Pieter Johannes [I0071]
  3. Huwelijk [E45702]
  1. Doop [E46573]
  2. HOFSTRA, Antje Jans [I37498]
  1. , Sintje Sikkes [I37881]
  2. Huwelijk [E47278]
  3. van der MEULEN, Andries Theunis [I37880]
  1. , Aaltje Tjepkes [I36800]
  2. Doop [E45504]
  1. , Jeltje Jans [I26367]
  2. Doop [E104952]
  1. Geboorte [E46903]
  2. WOUDBEEK, Grietje [I25601]
  1. , Foeke Douwes [I37746]
  2. Doop [E47035]
  1. , Tet Jolkes [I9378]
  2. Doop [E105113]
  1. Doop [E105114]
  2. MOLLEMA, Pieter Molles [I9426]
  1. , Maike Tiemens [I25321]
  2. Doop [E105155]
  1. BROUWER, Jacobus [I1904]
  2. Doop [E2661]
  1. BOONEN, Wilhelmina [I1777]
  2. BROUWER, Broer [I1776]
  3. Huwelijk [E105282]
  1. , Klaas Jans [I37016]
  2. Doop [E45822]
  1. BUMA, Dirk Takes [I9393]
  2. Huwelijk [E105322]
  3. MOLLEMA, Trijntje Gerbens [I9392]
  1. , Gerryt Beerns [I36854]
  2. , Jeltje Holstes [I36844]
  3. Huwelijk [E45579]
  1. Doop [E105431]
  2. WOUWENAAR, Rinske Egberts [I26394]
  1. , Hiltje Jans [I31369]
  2. Doop [E105467]
  1. Doop [E105518]
  2. SINNEMA, Anne Alberts [I31646]
  1. , Grietje Symons [I36550]
  2. Doop [E45138]
  1. , N.N. [I26952]
  2. Overlijden [E105582]
  1. Huwelijk [E47155]
  2. VOORBURGH, Maria [I37826]
  3. WELS, Pieter [I23649]
  1. , Tjipke Symons [I36551]
  2. Doop [E45141]
  1. Begrafenis [E46916]
  2. WOUDBEEK, Adriaan [I37696]
  1. HOLWERDA, Sytske Jans [I27660]
  2. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  3. Huwelijk [E105663]
  1. Overlijden [E47086]
  2. PROSE, Rykle Cornelis [I37766]
  1. , Philippus Andries [I33485]
  2. Doop [E105775]
  1. BOSCH, Vroukje Hendriks [I24695]
  2. HOOGKAMP, Jan Arends [I32826]
  3. Huwelijk [E105863]
  1. Huwelijk [E105870]
  2. REINALDA, Aeltie Andries [I33273]
  3. van der LEIJ, Jacob Jarichs [I24494]
  1. BEEKHOF, Iede Teunis [I37206]
  2. Doop [E46080]
  1. Doop [E47286]
  2. van der MEULEN, Jan Andries [I36978]
  1. Huwelijk [E105983]
  2. ROMAR, Paulus Hyacinthe [I24036]
  3. SALVERDA, Sjoukje Ottis [I35794]
  1. Doop [E105997]
  2. SINNEMA, Sara Annes [I9964]
  1. Doop [E45399]
  2. HULDER, Theunis Jacobs [I36720]
  1. Geboorte [E106087]
  2. WELS, Hillegonda [I33437]
  1. Volwassendoop [E106128]
  2. de VRIES, Bouwe Johannes [I29520]
  1. BERKENPAS, Jantje Tieles [I30921]
  2. Huwelijk [E106132]
  3. SINNEMA, Tjebbe Pieters [I9921]
  1. , Jeltje Klazes [I34252]
  2. DIJKSTRA, Tjibbe Sijbrens [I24347]
  3. Huwelijk [E106133]
  1. Doop [E45861]
  2. HOGEVEEN, Libbe Wybes [I37045]
  1. Doop [E106205]
  2. ROMAR, Johanna Sophia [I24588]
  1. FOKKEMA, Trijntje Geales [I0090]
  2. Huwelijk [E106206]
  3. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. , Sijtske Jans [I24647]
  2. Huwelijk [E106213]
  3. de BOS, Lense Tammes [I34509]
  1. , Aaltje Gerkes [I26379]
  2. Volwassendoop [E106268]
  1. , Joukje Molles [I24814]
  2. Doop [E106278]
  1. Doop [E46494]
  2. de HAAN, Janke Doeijes [I31227]
  1. BROUWER, Uilkje [I1838]
  2. MENT: Mentioned [E2565]
  1. Doop [E2497]
  2. KUTSCH, Uilkje [I1811]
  1. , Wiebe Roels [I31269]
  2. Doop [E106418]
  1. Doop [E45640]
  2. de GROOT, Dieuwke Piers [I36885]
  1. Doop [E106450]
  2. SINNEMA, Rinze Annes [I9961]
  1. , Klaaske Iedes [I37208]
  2. Doop [E46065]
  1. , Linze Molles [I32770]
  2. Doop [E106557]
  1. Doop [E106600]
  2. de VRIES, Rinske Bouwes [I25143]
  1. Doop [E46060]
  2. JOUSTRA, Hindrik Tjeerds [I37205]
  1. Doop [E45397]
  2. HULDER, Theunis Jacobs [I36719]
  1. , Ulbe Ruirds [I32852]
  2. , Wypkjen Haytes [I32236]
  3. Huwelijk [E106703]
  1. , Douwe Foekes [I37750]
  2. Doop [E47041]
  1. BROUWER, Jacobus [I1785]
  2. Nederlands-Hervormd [E106735]
  3. TEBBITMAN, Elisabeth [I1786]
  1. , Aaltje Foekes [I37741]
  2. Doop [E47033]
  1. Doop [E106873]
  2. SINNEMA, Marijke Petrus [I9976]
  1. AGEMA, Renske Dirks [I37726]
  2. Huwelijk [E46999]
  3. SPANNENBURG, Tjebbe Lases [I37725]
  1. Doop [E45408]
  2. HULDER, Jan Jacobs [I36722]
  1. , Taetske Gaeles [I37608]
  2. Doop [E46745]
  1. , Hendrickje Jans [I5662]
  2. Doop [E106988]
  1. Doop [E107008]
  2. HARMENS, Anneus [I9363]
  1. COP, Adolph [I23386]
  2. LIVD: Woonplaats [E107060]
  1. , Grietje Joukes [I37347]
  2. Doop [E46288]
  1. Doop [E107161]
  2. VISSER, Tjaltje Harings [I32059]
  1. , n.n. Jacobs [I32211]
  2. Doop [E107163]
  1. , Auke Douwes [I37759]
  2. Geboorte [E47059]
  1. Doop [E46847]
  2. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. , Rinze Kornelis [I37419]
  2. Doop [E46399]
  1. , Cornelis Binderts [I36874]
  2. Doop [E45618]
  1. Doop [E46513]
  2. de WEERT, Sjoukje Durks [I37018]
  1. , Jan Jelles [I37480]
  2. Doop [E46525]
  1. Doop [E107389]
  2. SINNEMA, Trijntje Symons [I9970]
  1. Doop [E107477]
  2. ROMAR, Trijntje [I28282]
  1. , Johannes Bouwes [I25543]
  2. Doop [E107478]
  1. BROUWER, Hendericus [I1827]
  2. Huwelijk [E107510]
  3. KOUMANS, Dirkje [I1828]
  1. , Otte Ybeles [I34879]
  2. , Tjaltje Wytzes [I34114]
  3. Huwelijk [E107516]
  1. Doop [E46451]
  2. KOOPMANS, Lezijntje Jentjes [I37443]
  1. Doop [E107549]
  2. GREVELING, Rennert Jans [I26112]
  1. , Andries Johannes [I33564]
  2. gardenier [E107577]
  1. Doop [E107586]
  2. WIJTEMA, Sjoukje [I24815]
  1. , Feikje Hendriks [I37194]
  2. , Lieppe Gabriëls [I37193]
  3. Huwelijk [E46030]
  1. , Aaltje Foekes [I37741]
  2. , Pitter Heres [I37740]
  3. Huwelijk [E47031]
  1. BROUWER, Jacobus (Hendriksz) [I1921]
  2. Geboorte [E2697]
  1. Doop [E107781]
  2. WOUWENAAR, Tiede Egberts [I33608]
  1. Doop [E47002]
  2. OSINGA, Geertje Sybrens [I37719]
  1. , Wouter Sybrens [I37733]
  2. Doop [E47010]
  1. Doop [E107824]
  2. SINNEMA, Aukjen Jacobus [I31878]
  1. Doop [E107825]
  2. SINNEMA, Livius Jacobus [I29711]
  1. Doop [E47028]
  2. ELSINGA, Stijntje Pieters [I37744]
  1. , Antie Johannes [I30613]
  2. Doop [E107876]
  1. Begrafenis [E46919]
  2. KLINKERT, Trijntje [I37692]
  1. BROUWER, Amelia Johanna [I1744]
  2. Doop [E2335]
  1. BROUWER, Anna Elisabeth [I1837]
  2. Doop [E2561]
  1. , Teetske Lieppes [I37188]
  2. Geboorte [E46044]
  1. Doop [E46665]
  2. de VOS, Tjitske Klazes [I0227]
  1. , Trijntje Gerks [I37620]
  2. Huwelijk [E46767]
  3. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. Doop [E46795]
  2. KLOOSTERMAN, Seeske Reinders [I25599]
  1. , Antje Tjeerds [I29569]
  2. , Foke Jacobs [I45734]
  3. Huwelijk [E46791]
  1. Doop [E46912]
  2. WOUDBEEK, Klaas Hendrik [I37695]
  1. CAMMINGA, Akza Martinus [I32129]
  2. Doop [E108130]
  1. Doop [E108185]
  2. SINNEMA, Johannes Pieters [I24865]
  1. BEEKHOF, Klaaske Iedes [I37209]
  2. Doop [E46068]
  1. BOTTINGA, Jitske Tomas [I36709]
  2. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  3. Huwelijk [E45393]
  1. Nederlands-Hervormd [E108298]
  2. van der VEEN, Rommert Jans [I26452]
  1. Doop [E46804]
  2. KLOOSTERMAN, Dirk Reinders [I37633]
  1. Doop [E46524]
  2. van der WAL, Klaas Jelles [I37017]
  1. Doop [E45547]
  2. van der VEEN, Jelmer Jans [I36828]
  1. Doop [E108502]
  2. SINNEMA, Vookjen Jacobus [I30799]
  1. Doop [E108527]
  2. SINNEMA, Fookjen Rinnerts [I35195]
  1. Doop [E108579]
  2. VISSER, Haring Jans [I28520]
  1. Doop [E45703]
  2. HELLINGA, Johannes Pieters [I0017]
  1. , Trijntje Sjoerds [I26081]
  2. HOEKSTRA, Sikke Kornelis [I33956]
  3. Huwelijk [E46326]
  1. , Antie Heins [I37527]
  2. Doop [E46617]
  1. , Herre Pieters [I37742]
  2. Doop [E47022]
  1. , Kornelis Rykles [I37773]
  2. Doop [E47098]
  1. Doop [E108707]
  2. de VRIES, Hylke Molles [I27910]
  1. Doop [E108774]
  2. GREVELING, Egbertus Jans [I26872]
  1. , Halbe Holstes [I36843]
  2. Doop [E45560]
  1. Doop [E45704]
  2. HELLINGA, Hendrik Pieters [I0082]
  1. BROUWER, Dominicus [I1834]
  2. Doop [E2552]
  1. Doop [E47175]
  2. WELS, Abram [I37839]
  1. Doop [E47000]
  2. SPANNENBURG, Antie Tjebbes [I37727]
  1. Doop [E108924]
  2. EPEMA, Mintje [I27791]
  1. HARMENS, Wyger [I9361]
  2. Huwelijk [E108928]
  3. MOLLEMA, Elisabeth [I9359]
  1. , Willem Johannes [I36879]
  2. Doop [E45629]
  1. , Wolter Martens [I24787]
  2. Doop [E108964]
  1. Geboorte [E2331]
  2. MARTENS, Marten [I1743]
  1. Doop [E45405]
  2. HULDER, Teunis [I31770]
  1. , Antje Johannes [I36880]
  2. Doop [E45631]
  1. BROUWER, Juliana Piters [I1791]
  2. Doop [E2451]
  1. , Freerk Gerkes [I33051]
  2. , Maaike Taekes [I30687]
  3. Huwelijk [E109320]
  1. , Klaas Symons [I36552]
  2. Doop [E45143]
  1. BOORSMA, Grietje Isaaks [I36597]
  2. Doop [E45213]
  1. , Teetske Lieppes [I37188]
  2. Doop [E46023]
  1. Doop [E46963]
  2. LEMSTRA, Annegien Jans [I37711]
  1. Doop [E109343]
  2. JOHA, Antonius [I5677]
  1. Doop [E46972]
  2. LEMSTRA, Lolkjen Jans [I37714]
  1. Doop [E47160]
  2. WELS, Marcus [I37830]
  1. , Jan Aetzes [I9373]
  2. Doop [E109431]
  1. Doop [E109446]
  2. EPEMA, Andries Wybrens [I24427]
  1. BOKMA, Boukje Gerbens [I30925]
  2. EPEMA, Wybren Brugts [I25049]
  3. Huwelijk [E109599]
  1. gereformeerde-kerk [E109618]
  2. van AKEN, Huijbert [I23693]
  1. Doop [E109653]
  2. WOUWENAAR, Tiete Egberts [I34011]
  1. Doop [E109773]
  2. SINNEMA, Alle Yedes [I28354]
  1. Doop [E45568]
  2. VEEN, Bauke Rommerts [I36834]
  1. Geboorte [E109832]
  2. WELS, Pieternella [I23475]
  1. , Titie Heins [I37533]
  2. Doop [E46636]
  1. Doop [E109931]
  2. MOLLEMA, Mayke [I9428]
  1. Doop [E45815]
  2. GOUMA, Elyzabeth Fokkes [I37009]
  1. , Janneke Sybrens [I37732]
  2. Doop [E47008]
  1. BROUWER, Hendericus [I1827]
  2. Doop [E2534]
  1. Doop [E110078]
  2. RAATS BROUWER, Frans Mattheus [I31529]
  1. , Tjitske Kornelis [I37357]
  2. Doop [E46313]
  1. Geboorte [E2496]
  2. KUTSCH, Uilkje [I1811]
  1. , Antje Klases [I37478]
  2. Doop [E46531]
  1. DIJKSTRA, Gerritje Tjibbes [I26098]
  2. Doop [E46575]
  1. , Antje Bouwes [I30317]
  2. Doop [E110379]
  1. COP, Tjerkjen [I36142]
  2. Doop [E110413]
  1. Doop [E110414]
  2. van der HEIDE, Egbert Johannes [I25102]
  1. , Jan Wybes [I37046]
  2. Doop [E45864]
  1. Doop [E110445]
  2. de VRIES, Klaas Bouwes [I24002]
  1. , Trijntje Sikkes [I37351]
  2. Volwassendoop [E46322]
  1. , Jouke Klazes [I24623]
  2. Doop [E46278]
  1. Doop [E45526]
  2. van der WOUDE, Sieuke Sierds [I36812]
  1. Doop [E110581]
  2. EPEMA, Gerben Wybrens [I31422]
  1. BEEKHOF, Grietje Teunes [I37212]
  2. Doop [E46077]
  1. Doop [E2479]
  2. KUTSCH, Petrus [I1805]
  1. , Sjouke Klases [I37488]
  2. Doop [E46543]
  1. HOGEVEEN, Jan Wybes [I37014]
  2. Huwelijk [E45823]
  3. van der SCHUIT, Feikje Klazes [I37015]
  1. , Tjeerd Sierds [I36818]
  2. Huwelijk [E45539]
  1. BROUWER, Pieter [I25196]
  2. Doop [E111015]
  1. , Trijntje Jacobs [I34464]
  2. Hervormd [E111025]
  1. Nederlands-Hervormd [E111118]
  2. van AISMA, Evert Klazes [I35542]
  1. Doop [E111139]
  2. HALBETSMA, Romkje [I25783]
  1. Doop [E45401]
  2. HULDER, Wytske Jacobs [I26060]
  1. , Jurjen Jans [I37037]
  2. Overlijden [E45858]
  1. , Teunis Jans [I37007]
  2. Doop [E45811]
  1. Nederlands-Hervormd [E111338]
  2. SIDERIUS, Evert Pieters [I2683]
  1. , Tryntje Jelles [I37479]
  2. Doop [E46522]
  1. , Auke Holstes [I36845]
  2. , Sijkjen Watses [I36852]
  3. Huwelijk [E45574]
  1. Doop [E111448]
  2. ROMAR, Otto Johannes [I33598]
  1. , Sophia Magdalena Andries [I23598]
  2. Nederlands-Hervormd [E111515]
  1. Doop [E46057]
  2. JOUSTRA, Afke Tjeerds [I37200]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. Huwelijk [E111610]
  3. JOHA, Fokelina Johanna [I1761]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. Huwelijk [E111610]
  3. JOHA, Fokelina Johanna [I1761]
  1. , Bottje Sjoerds [I37420]
  2. , Rinze Kornelis [I37419]
  3. Huwelijk [E46384]
  1. , N.N. [I34060]
  2. Overlijden [E111640]
  1. , Holst Halbes [I36859]
  2. Doop [E45589]
  1. Doop [E111679]
  2. SINNEMA, Jacobus Livius [I26274]
  1. BROUWER, Catharina [I1783]
  2. Huwelijk [E111705]
  3. KUTSCH, Jan Carel [I5833]
  1. Doop [E45146]
  2. de VRIES, Maartje Thijssen [I36547]
  1. ROMAR, Johanna Sophia [I1759]
  2. Volwassendoop [E2381]
  1. , Klaas Martens [I37332]
  2. , Trijntje Tabes [I37337]
  3. Huwelijk [E46267]
  1. , Trijntje Halbes [I36858]
  2. Doop [E45586]
  1. , Berber Lieuwes [I37532]
  2. , Hein Romkes [I37524]
  3. Huwelijk [E46635]
  1. Doop [E45647]
  2. de GROOT, Ytje Piers [I0207]
  1. Doop [E111964]
  2. van den BOSCH, Jakob Molles [I24406]
  1. Doop [E111996]
  2. de VRIES, Grytje Bouwes [I26863]
  1. BROUWER, Pieter Menno Heebel [I1764]
  2. Huwelijk [E111997]
  3. VELDA, Uilkje Broers [I1765]
  1. Doop [E46435]
  2. KOOPMANS, Fokje Jentjes [I37438]
  1. Doop [E46264]
  2. van der BIJ, Marten Siebes [I37334]
  1. , Harmke Pytters [I0088]
  2. , Johannes Willems [I0087]
  3. Huwelijk [E45634]
  1. Doop [E45644]
  2. de GROOT, Maaike Piers [I36886]
  1. BONTEKOE, Hans Aukes [I36675]
  2. Doop [E45416]
  1. Geboorte [E112286]
  2. HOEKSTRA, Egbert Bartelds [I32701]
  1. , Theeke Halbes [I36860]
  2. Doop [E45591]
  1. , Jitske Hendriks [I1749]
  2. Huwelijksafkondiging [E112383]
  3. MARTENS, Marten Sybrens [I1748]
  1. Geboorte [E112449]
  2. WOUWENAAR, Egbertus Aukes [I31565]
  1. , Aaltje Jurjens [I37042]
  2. Doop [E45853]
  1. , Johannes Molles [I28092]
  2. Doop [E112486]
  1. HOFSTRA, Jan Klazes [I25363]
  2. Huwelijk [E46574]
  3. TOONSTRA, Geeske Eelkes [I35396]
  1. , Jeltje Halbes [I36857]
  2. Geboorte [E45584]
  1. Doop [E46429]
  2. KOOPMANS, Kornelis Jentjes [I37436]
  1. Doop [E47292]
  2. van der MEULEN, Wilt Andries [I37891]
  1. , Philippus Andries [I33485]
  2. Geboorte [E112652]
  1. BROUWER, Pieter [I32530]
  2. Doop [E112686]
  1. COP, Adolph [I23386]
  2. Huwelijk [E112697]
  3. SINNEMA, Rinskien Jacobs [I26317]
  1. , Gerben Jentjes [I37439]
  2. Doop [E46438]
  1. Doop [E112713]
  2. ROMAR, Catharina [I35955]
  1. , Symen Jans [I30776]
  2. Doop [E112736]
  1. , Molle Jolkes [I9387]
  2. , Tjitske Oenes [I9400]
  3. Huwelijk [E112775]
  1. ALTA, Geertruida [I26277]
  2. Huwelijk [E112816]
  3. ROMAR, Dionisius [I35753]
  1. Doop [E46489]
  2. de HAAN, Marten Joukes [I24004]
  1. , Gertie Jittses [I36850]
  2. , Saeke Holstes [I36847]
  3. Huwelijk [E45570]
  1. , Trijntje Douwes [I37758]
  2. Doop [E47057]
  1. BROUWER, Petronella Juliana [I1930]
  2. Doop [E2714]
  1. Doop [E113083]
  2. SINNEMA, Geertje Louws [I34445]
  1. Doop [E113112]
  2. VISSER, Simon Harings [I23996]
  1. Doop [E113201]
  2. VISSER, Marten Harings [I23513]
  1. , Gerlske Bouwes [I27113]
  2. Doop [E113202]
  1. , Jolke Jacobs [I25058]
  2. Hervormd [E113203]
  1. , Wyger Baukes [I37764]
  2. Doop [E47075]
  1. Doop [E46991]
  2. SPANNENBURG, Antje Laases [I37723]
  1. Doop [E2514]
  2. KUTSCH, Anna Amelia Johanna [I1818]
  1. , Harmke Harmens [I31873]
  2. Huwelijk [E113290]
  3. de WIND, Geeuke Gaukes [I26813]
  1. , Teunis Jacobs [I37652]
  2. , Wytske Sjoerds [I37653]
  3. Huwelijk [E46848]
  1. Geboorte [E113356]
  2. SPANNENBURG, Foekje Sijbrands [I9320]
  1. , Joukje Molles [I25722]
  2. Doop [E113376]
  1. Geboorte [E113404]
  2. van AKEN, Huijbert [I23693]
  1. ADDR: Adres [E113448]
  2. WELS, Pieter [I23649]
  3. van WIELINGEN, Stijntje [I36118]
  1. Huwelijk [E113483]
  2. TUINSTRA, Trijntje Eerdes [I30769]
  3. VEENSTRA, Gerke Freerks [I31019]
  1. , Auke Johannes [I37427]
  2. , Jents Gerbens [I37425]
  3. Huwelijk [E46404]
  1. Doop [E113494]
  2. de VRIES, Wieger Bouwes [I36050]
  1. Begrafenis [E47172]
  2. WELS, Margrieta [I37837]
  1. , Luts Molles [I35927]
  2. Doop [E113720]
  1. JOHA, Fokelina Johanna [I1761]
  2. MENT: Mentioned [E2385]
  1. Doop [E113863]
  2. JOHA, Maria Louise [I5673]
  1. , Brugt Tiebes [I26656]
  2. Doop [E113889]
  1. Doop [E113932]
  2. HYLARIDES, Aafke Pieters [I33887]
  1. Doop [E113957]
  2. HYLARIDES, Grietje Pieters [I25743]
  1. Doop [E113960]
  2. ROMAR, Paulus Hyacinthe [I30244]
  1. , Bontje Jans [I37703]
  2. Doop [E46936]
  1. BROUWER, Juliana Piters [I1791]
  2. Huwelijk [E114021]
  3. KUTSCH, Carolus [I1792]
  1. BROUWER, Juliana Piters [I1791]
  2. Huwelijk [E114021]
  3. KUTSCH, Carolus [I1792]
  1. BROUWER, Juliana Piters [I1791]
  2. Huwelijk [E114021]
  3. KUTSCH, Carolus [I1792]
  1. BROUWER, Juliana Piters [I1791]
  2. Huwelijk [E114021]
  3. KUTSCH, Carolus [I1792]
  1. Doop [E2372]
  2. MARTENS, Jetske Dionijtia [I1756]
  1. , Gaatske Binderts [I36877]
  2. Doop [E45624]
  1. BROUWER, Fredericus [I1833]
  2. Doop [E2549]
  1. Doop [E114198]
  2. van DRIESUM, Symon Dirks [I34513]
  1. , Tetje Kornelis [I36851]
  2. Huwelijk [E45572]
  3. KLEINHUIS, Bindert Holstes [I36849]
  1. Huwelijk [E114244]
  2. OVERDIEP, Maria Jeltes [I34790]
  3. van DRIESUM, Dirk Dirks [I36221]
  1. BROUWER, Petrus Jacobsz [I8674]
  2. Doop [E114313]
  1. Huwelijk [E46505]
  2. de WEERT, Sjoukje Durks [I37018]
  3. van der WAL, Klaas Jelles [I37017]
  1. , Jitske Heins [I37528]
  2. Doop [E46620]
  1. Begrafenis [E47185]
  2. van ROSCHEL, Pietronella [I37833]
  1. Doop [E114456]
  2. SINNEMA, Doeke Petrus [I9973]
  1. , Sijbe Klazes [I37323]
  2. Doop [E46275]
  1. , Otte Molles [I26155]
  2. Doop [E114540]
  1. Doop [E114671]
  2. de VRIES, Johannes Bouwes [I23538]
  1. , Cornelis Jentjes [I37434]
  2. Doop [E46423]
  1. BROUWER, Dieuwke [I30521]
  2. Doop [E114732]
  1. Doop [E46420]
  2. KOOPMANS, Engeltje Jentjes [I37433]
  1. Doop [E114763]
  2. HYLARIDES, Tjeerd Pieters [I24798]
  1. , Hiltje Jans [I35526]
  2. BOORSMA, Ysaäk Tjerks [I34954]
  3. Huwelijk [E114773]
  1. BROUWER, Catharina [I1783]
  2. Doop [E2433]
  1. , Ype Baukes [I36872]
  2. Doop [E45613]
  1. Doop [E114945]
  2. WIGERI, Livius [I23359]
  1. Doop [E114946]
  2. van DRIESUM, Gerben Dirks [I26834]
  1. , Aafke Ydes [I36585]
  2. Doop [E46062]
  1. BOUMA, Taecke Dirks [I33069]
  2. Doop [E115011]
  1. Doop [E115110]
  2. HARMENS, Janna Sophia [I28885]
  1. Doop [E47103]
  2. ROBIJN, Sijke Alderts [I27115]
  1. BROUWER, Pieter Koumans [I1909]
  2. Doop [E2672]
  1. , Cornelis Annes [I23906]
  2. , Geeske Beerns [I33950]
  3. Huwelijk [E115200]
  1. BROUWER, Petrus [I1892]
  2. Doop [E2645]
  1. , Gerrit Geerts [I30049]
  2. , Impkien IJes [I24762]
  3. Huwelijk [E115281]
  1. Doop [E46988]
  2. SPANNENBURG, Tjebbe Laases [I37722]
  1. , Tamme Everts [I34461]
  2. , Wytske Oenes [I33082]
  3. Huwelijk [E115362]
  1. Geboorte [E45816]
  2. VEENSTRA, Gerke Eerdes [I28578]
  1. Doop [E2482]
  2. KUTSCH, Petrus [I1806]
  1. , Doeje Martens [I27636]
  2. , Grietje Joukes [I37347]
  3. Huwelijk [E91955]
  1. , Antje Binderts [I36878]
  2. Doop [E45626]
  1. Doop [E46492]
  2. de HAAN, Aatje [I28853]
  1. Doop [E92203]
  2. WOUWENAAR, Antje Tietes [I30168]
  1. , Jinke Klases [I37487]
  2. Doop [E46540]
  1. Overlijden [E92360]
  2. van der LEIJ, Jarig Jacobs [I9339]
  1. , Aaltje Tjepkes [I36799]
  2. Doop [E45502]
  1. ENNEMA, IJbeltje [I1917]
  2. Huwelijk [E92467]
  3. KOUMANS BROUWER, Pieter [I1916]
  1. KLOOSTERMAN, Seeske Reinders [I25599]
  2. Volwassendoop [E46793]
  1. , Tjitske Girbes [I24145]
  2. Huwelijk [E92662]
  3. van de BOS, Otte Tammes [I30916]
  1. EPEMA, Brugt Wiebrens [I31947]
  2. Nederlands-Hervormd [E92695]
  1. Geboorte [E92705]
  2. WELS, Dirkje [I27547]
  1. , Hans Jans [I26054]
  2. Doop [E92764]
  1. , Leeuwe Halbes [I36862]
  2. Doop [E45595]
  1. Huwelijk [E92929]
  2. SCHOONEBEEK, Gryttje Jans [I38850]
  3. van der LEIJ, Jarig Jacobs [I9339]
  1. ADDR: Adres [E93030]
  2. WELS, Pieter [I23649]
  1. Doop [E93133]
  2. HYLARIDES, Tjeerd Pieters [I31435]
  1. , Ybeltje Baukes [I36833]
  2. Huwelijk [E45550]
  3. VEEN, Rommert Holstes [I36832]
  1. Doop [E93333]
  2. SINNEMA, Jetske Pieters [I34576]
  1. , Antje Sybrens [I37516]
  2. Doop [E46601]
  1. Doop [E46098]
  2. SCHUURMANS, Tjitske Freerks [I32949]
  1. Geboorte [E46909]
  2. WOUDBEEK, Klaas [I35208]
  1. , Tjitske Rykles [I37772]
  2. Doop [E47096]
  1. BROUWER, Jacobus [I1829]
  2. Doop [E2539]
  1. Geboorte [E93598]
  2. van der WOUDE, Sierd Klazes [I29604]
  1. Geboorte [E2492]
  2. KUTSCH, Jan Reinhard [I1809]
  1. Doop [E46751]
  2. FOKKEMA, Trijntje Geales [I0090]
  1. , Tjimkjen Pyters [I37748]
  2. Volwassendoop [E47037]
  1. BOUMA, Anna Margareta [I33803]
  2. Doop [E93836]
  1. Doop [E46083]
  2. FABER, Aafke Annes [I37216]
  1. Huwelijk [E45812]
  2. van der MEULEN, Jan Andries [I36978]
  3. van der MEULEN/STELWAGEN, Geeske Theunis [I36979]
  1. DIJKSTRA, Klaas Tjibles [I28925]
  2. Doop [E94089]
  1. Doop [E45404]
  2. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
  1. MOLLEMA, Trijntje Gerbens [I9392]
  2. Volwassendoop [E94204]
  1. , Ockjen Halbes [I36863]
  2. Doop [E45597]
  1. Doop [E94250]
  2. SINNEMA, Jacobus Louws [I28210]
  1. Doop [E94283]
  2. MOLLEMA, Pieter Molles [I9432]
  1. , Bauck Aukes [I37761]
  2. , Douwe Dirks [I37747]
  3. Huwelijk [E47063]
  1. BROUWER, Douwe [I1908]
  2. Doop [E2669]
  1. HIEMSTRA, Trijntje Jelmers [I33878]
  2. Huwelijk [E94615]
  3. van der VEEN, Jan Rommerts [I35329]
  1. HIEMSTRA, Trijntje Jelmers [I33878]
  2. Huwelijk [E94615]
  3. van der VEEN, Jan Rommerts [I35329]
  1. Doop [E94635]
  2. SINNEMA, Jetze Symons [I9971]
  1. Doop [E94673]
  2. van DRIESUM, voor 1898 [I30576]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. MENT: Mentioned [E2341]
  1. Doop [E94938]
  2. HYLARIDES, Hein Pieters [I35190]
  1. , Aaltje Reinderts [I7026]
  2. BOETES, Meine Johannes [I6941]
  3. Huwelijk [E95029]
  1. , Aaltje Reinderts [I7026]
  2. BOETES, Meine Johannes [I6941]
  3. Huwelijk [E95029]
  1. Doop [E95088]
  2. van der LEIJ, Jan Rienks [I26990]
  1. Doop [E46448]
  2. KOOPMANS, Wijtske Jentjes [I37442]
  1. Doop [E46495]
  2. de HAAN, Jelte Doeijes [I27584]
  1. Doop [E46056]
  2. JOUSTRA, Grietje Tjeerds [I28187]
  1. , Hendrik Alberts [I26159]
  2. Doop [E95291]
  1. Geboorte [E95335]
  2. WELS, Evert [I29996]
  1. , Anje Symons [I36553]
  2. Doop [E45145]
  1. , Aaltje Freerks [I37767]
  2. Huwelijk [E47082]
  3. PROSE, Rykle Cornelis [I37766]
  1. , Antje Wouters [I37729]
  2. , Sybrand Jans [I37728]
  3. Huwelijk [E47014]
  1. , Tiepke Aukes [I36782]
  1. Doop [E45403]
  2. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. , Marten Jans [I35602]
  2. Doop [E95699]
  1. Doop [E2518]
  2. KUTSCH, Catharina [I1819]
  1. Doop [E95907]
  2. ROMAR, Piebo [I27537]
  1. , Andries Jans [I37006]
  2. Doop [E45809]
  1. , Auke Tjepkes [I34756]
  2. Doop [E45411]
  1. BOORSMA, Wytske Ysaacs [I36593]
  2. Doop [E45207]
  1. Doop [E46900]
  2. PODT, Jan [I25647]
  1. , Aaltje Geeles [I37607]
  2. Doop [E46743]
  1. BOLTJE, Aaltje Tjeerds [I32789]
  2. Doop [E47257]
  1. , Molle Jolkes [I9364]
  2. Doop [E96256]
  1. Begrafenis [E47153]
  2. VOORBURGH, Maria [I37826]
  1. Begrafenis [E47188]
  2. WELS, Aelbert [I37832]
  1. Huwelijk [E96458]
  2. SNOEK, Romke Douwes [I26241]
  3. WIERINGA, Folkjen Jans [I26823]
  1. , Gabriël Lieppes [I37195]
  2. Doop [E46036]
  1. Doop [E96518]
  2. ROMAR, Johanna Sophia [I27865]
  1. , Tetje Kornelis [I37354]
  2. Doop [E46304]
  1. BROUWER, Sjoukje [I8671]
  2. Doop [E96671]
  1. , Ysak Tjerks [I36596]
  2. Doop [E45211]
  1. BONTEKOE, Sjerp Hanses [I36752]
  2. Doop [E45447]
  1. FABER, Jan Tetmans [I37522]
  2. Huwelijk [E46638]
  3. van der WAL, Sytske Minnes [I37523]
  1. Doop [E97225]
  2. EPEMA, Mentje Wybrens [I31270]
  1. , Claas Eeltjes [I37482]
  2. , Sytske Jans [I37485]
  3. Huwelijk [E46545]
  1. , Jurjen Jans [I37701]
  2. Doop [E46930]
  1. BROUWER, Johan Willem [I1924]
  2. Doop [E2705]
  1. Doop [E97503]
  2. MOLLEMA, Elisabeth [I9359]
  1. Doop [E46101]
  2. SCHUURMANS, Hendrik Freerks [I37224]
  1. Doop [E98030]
  2. EPEMA, Romkje Wybrens [I23716]
  1. Doop [E98122]
  2. SINNEMA, Anne Aelzes [I9900]
  1. Huwelijk [E98175]
  2. MOLLEMA, Molle Gerbens [I9391]
  3. WESTRA, Trijntje Gerryts [I9408]
  1. CAMMINGA, Jacobus Martinus [I9922]
  2. Doop [E98236]
  1. , Antje Klases [I37478]
  2. , Jelle Jans [I37477]
  3. Huwelijk [E46530]
  1. BOTTEMA, Klaaske Wiltjes [I0229]
  2. Doop [E46671]
  1. Doop [E98454]
  2. MOLLEMA, Gerrit Molles [I9425]
  1. CAMMINGA, Martinus Jacobus [I9924]
  2. Huwelijk [E98656]
  3. SINNEMA, Dieuwke Pieters [I9920]
  1. Doop [E47173]
  2. WELS, Elisabeth [I37838]
  1. Huwelijk [E45768]
  2. LEMSTRA, Jikke Jans [I35923]
  3. PRANGER, Ruurd Ulbes [I30031]
  1. , Dirkje Joukes [I37333]
  2. Doop [E46287]
  1. Doop [E99065]
  2. MULDER, Berend [I28935]
  1. MOLLEMA, Cornelis [I9337]
  2. Volwassendoop [E99092]
  1. BROUWER, Uilkje [I1838]
  2. Doop [E2564]
  1. , Jacob Doeijes [I37453]
  2. Volwassendoop [E46475]
  1. Doop [E46852]
  2. SIDERIUS, Sytske Everts [I36559]
  1. , Anne Ruurds [I36967]
  2. , Auk Hyltjes [I36973]
  3. Huwelijk [E45774]
  1. , Holst Sakes [I36868]
  2. Doop [E45605]
  1. , Hedzer Gaeles [I37609]
  2. Doop [E46750]
  1. , Jan Johannes [I31424]
  2. Doop [E99564]
  1. , Grietje Klazes [I37463]
  2. Huwelijk [E46498]
  3. JOUSTRA, Johannes Tjeerds [I37462]
  1. Doop [E46669]
  2. de VOS, Grietje Klazes [I27738]
  1. Doop [E99728]
  2. SINNEMA, Gerrit Aelzes [I9906]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. Doop [E2338]
  1. , Cornelisje Alberts [I25555]
  2. Doop [E99838]
  1. , Jan Aetzes [I33285]
  2. Doop [E99902]
  1. FABER, Sipke [I32712]
  2. Geboorte [E99917]
  1. , Marten Wolters [I30325]
  2. Huwelijk [E99929]
  3. WOUWENAAR, Ynsje Egberts [I27311]
  1. Huwelijk [E100061]
  2. MOLLEMA, Hein Molles [I9351]
  3. RASSCHEN, Janna Sophia [I9354]
  1. Huwelijk [E100142]
  2. MULDER, Jan [I31007]
  3. ROMAR, Catharina [I35955]
  1. , Rykle Baukes [I37762]
  2. Doop [E47069]
  1. , Reinou Jans [I34319]
  2. Huwelijk [E100393]
  3. ROSIER, Ids Johannes [I33570]
  1. Huwelijk [E100395]
  2. ROMAR, Anna Clara [I31047]
  3. SIESVERDA, Pieter [I33046]
  1. ADDR: Adres [E100466]
  2. WELS, Pieter [I23649]
  3. van WIELINGEN, Stijntje [I36118]
  1. , Hiltje Jans [I35526]
  2. LIVD: Woonplaats [E100499]
  1. Geboorte [E0489]
  2. HELLINGA, Neeltje Kornelis [I0257]
  1. Doop [E45558]
  2. VEEN, Rommert Holstes [I36832]
  1. Geboorte [E46914]
  2. WOUDBEEK, Adriaan [I37696]
  1. Doop [E100784]
  2. WIJTEMA, Douwe [I31086]
  1. Doop [E100785]
  2. HARMENS, Harmanus Wiegers [I33084]
  1. , Antje Piers [I36887]
  2. Doop [E45646]
  1. , Geertje Jacobs [I37454]
  2. Doop [E46469]
  1. Begrafenis [E101024]
  2. MOLLEMA, Pieter Molles [I9426]
  1. Doop [E2508]
  2. KUTSCH, Jan Karel [I1815]
  1. COP, Hendrik [I26982]
  2. Doop [E101169]
  1. Doop [E45406]
  2. HULDER, Trijntje [I29985]
  1. Doop [E101325]
  2. de JONG, Eelke Jelles [I32823]
  1. BROUWER, Anna [I1779]
  2. Doop [E2422]
  1. Huwelijk [E101750]
  2. KONING, Trijntje Errits [I36018]
  3. de VRIES, Adzer Jans [I24305]
  1. BONTEKOE, Hylke Hanses [I36754]
  2. Doop [E45451]
  1. , Bauk Foekes [I37751]
  2. Doop [E47043]
  1. Doop [E46901]
  2. PODT, Hendrica [I37691]
  1. Huwelijk [E101961]
  2. ROMAR, Jan [I35045]
  3. WAARDENBURG, Sipkje Ulbis [I32175]
  1. Doop [E46441]
  2. KOOPMANS, Gerben Jentjes [I37440]
  1. BROUWER, Hebelius [I1780]
  2. Overlijden [E2426]
  1. Geboorte [E102071]
  2. WELS, Gerrit Johannis [I25051]
  1. Geboorte [E45525]
  2. van der WOUDE, Sieuke Sierds [I36812]
  1. Doop [E46960]
  2. LEMSTRA, Fokke Jans [I37710]
  1. BOORSMA, Jan Ysaäks [I33848]
  2. Doop [E45208]
  1. , Grietje Hanzes [I32471]
  2. Huwelijk [E102361]
  3. van den BOSCH, Molle Tammes [I35785]
  1. Doop [E102478]
  2. EPEMA, Romkje Wybrens [I25157]
  1. Doop [E102512]
  2. WOUWENAAR, Egbert Tietes [I28231]
  1. , Siebe Iedes [I37210]
  2. Doop [E46071]
  1. KOUMANS BROUWER, Pieter [I1916]
  2. LIVD: Woonplaats [E2683]
  1. , Eebel Ottes [I33087]
  2. Doop [E102661]
  1. Geboorte [E46295]
  2. HOEKSTRA, Lezijntje Kornelis [I28246]
  1. , Cornelis Benedictus [I35464]
  2. , Jents Gerbens [I37425]
  3. Huwelijk [E46403]
  1. , Aaltje Rinkes [I37709]
  2. Huwelijk [E46955]
  3. LEMSTRA, Jan Jurjens [I37697]
  1. Doop [E103127]
  2. van der HEIDE, Jan Johannes [I31044]
  1. , Antje Hedzers [I37605]
  2. , Gaele Keimpes [I37604]
  3. Huwelijk [E46737]
  1. Doop [E103224]
  2. de JONG, Jelle Johannes [I5657]
  1. , Antje Johannes [I24603]
  2. , Molle Ottes [I27390]
  3. Huwelijk [E103255]
  1. , Kornelis Rinzes [I37423]
  2. Doop [E46393]
  1. Doop [E47171]
  2. WELS, Margrieta [I37837]
  1. Doop [E103268]
  2. SINNEMA, Jitske Aelzes [I9903]
  1. , Antje Baukes [I36871]
  2. Doop [E45611]
  1. Doop [E46387]
  2. van der VELDE, Sjoerd Rinzes [I37421]
  1. Begrafenis [E103755]
  2. MOLLEMA, Pieter Molles [I9432]
  1. Doop [E103757]
  2. SINNEMA, Beitske Petrus [I9975]
  1. BOUMA, Taecke Dirks [I33511]
  2. Doop [E103802]
  1. CAHAIS, Isaäc [I34991]
  2. Huwelijk [E103964]
  3. ROMAR, Maria Louisa [I23647]
  1. Doop [E45641]
  2. de GROOT, Johannes Piers [I26693]
  1. , Sytse Klazes [I37484]
  2. Doop [E46535]
  1. Begrafenis [E47174]
  2. WELS, Elisabeth [I37838]
  1. , Antie Johannes [I27540]
  2. Doop [E80809]
  1. FABER, Minne Jans [I26527]
  2. Huwelijk [E46610]
  3. de VRIES, Antje Heins [I29072]
  1. , Gaele Keimpes [I37604]
  2. Doop [E46738]
  1. , Hiltje Jans [I31035]
  2. Huwelijk [E80967]
  3. de VRIES, Hylke Molles [I27910]
  1. Doop [E45139]
  2. SPANNENBURG, Laas Sijbrands [I28573]
  1. EPEMA, Grietje Wybrens [I36007]
  2. Nederlands-Hervormd [E81113]
  1. , Menke Bruins [I36227]
  2. Volwassendoop [E81202]
  1. BROUWER, Dirkje [I32095]
  2. Geboorte [E81288]
  1. CAMMINGA, Beerent Martinus [I29305]
  2. Doop [E81334]
  1. , Aafke Ydes [I36585]
  2. Huwelijk [E46053]
  3. JOUSTRA, Tjeerd Johannes [I36584]
  1. Doop [E81411]
  2. VISSER, Tjaltje Harings [I36446]
  1. Doop [E2682]
  2. KOUMANS BROUWER, Pieter [I1916]
  1. , Tjerk Heins [I37530]
  2. Doop [E46626]
  1. Geboorte [E46910]
  2. WOUDBEEK, Marritje [I37694]
  1. , Molle Wygers [I30110]
  2. , Saakje Klaasens [I29914]
  3. Huwelijk [E81551]
  1. Huwelijk [E46827]
  2. RENTJEMA, Eektje Harmens [I24319]
  3. van der WOUDE, Eelke Symons [I28124]
  1. , Ludske Molles [I28356]
  2. Doop [E81716]
  1. Doop [E81730]
  2. VISSER, Jan Harings [I24993]
  1. BRUGGA, Molle Ruurds [I24016]
  2. Doop [E81833]
  1. Doop [E81998]
  2. SINNEMA, Minke Jacobus [I28589]
  1. , Wytske Jurjens [I37036]
  2. HOGEVEEN, Wiebe Gerrits [I37035]
  3. Huwelijk [E45869]
  1. MENT: Mentioned [E2380]
  2. ROMAR, Johanna Sophia [I1759]
  1. , Jeltje Jans [I26367]
  2. Geboorte [E82526]
  1. , Bauke Rykles [I27164]
  2. Overlijden [E82557]
  1. , Rindert Jurjens [I37039]
  2. Doop [E45843]
  1. , Antje Tjibbes [I36914]
  2. , Pytter Cornelis [I36913]
  3. Huwelijk [E45701]
  1. Doop [E83301]
  2. WOUWENAAR, Oeds Egberts [I27753]
  1. BROUWER, Anna Juliana [I1922]
  2. Doop [E2701]
  1. Doop [E46966]
  2. LEMSTRA, Reitze Jans [I37712]
  1. , Hendrik Jacobs [I26036]
  2. Hervormd [E83497]
  1. Overlijden [E83506]
  2. SPANNENBURG, Laas Sijbrands [I28573]
  1. Doop [E83642]
  2. JOHA, Maria Louisa [I5674]
  1. Geboorte [E83767]
  2. SNOEK, Romke Douwes [I26241]
  1. , Jentje Rinzes [I37424]
  2. Doop [E46396]
  1. , Gerritje Gerrits [I37509]
  2. , Sybren Tjibbeles [I37508]
  3. Huwelijk [E46585]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. MENT: Mentioned [E2339]
  1. Doop [E47375]
  2. HOOGKAMP, Arend Jans [I23815]
  1. Doop [E47376]
  2. HOOGKAMP, Hendrik Jans [I29070]
  1. Doop [E47377]
  2. HOOGKAMP, Jan Jans [I28710]
  1. , Sijke Jochems [I38120]
  2. Huwelijk [E47594]
  3. STORM, Siebe Roels [I36082]
  1. , Tytje Freerks [I34809]
  2. Huwelijk [E47597]
  3. STORM, Siebe Roels [I36082]
  1. Doop [E47709]
  2. WIERSMA, Heebeltje Pieters [I25600]
  1. , Pieter Tjeerds [I38207]
  2. Volwassendoop [E47710]
  1. , Maayke Pieters [I38209]
  2. Doop [E47712]
  1. BEENEN, Tijs [I36260]
  2. Huwelijk [E47718]
  3. SMIT, Geertje Jans [I33815]
  1. , Sibren Martens [I8807]
  2. , Tjamke Abes [I8808]
  3. Huwelijk [E98359]
  1. Doop [E47833]
  2. van der PLOEG, Sytse Jans [I23350]
  1. Doop [E47834]
  2. van der PLOEG, Akke Sytses [I33383]
  1. Huwelijk [E47835]
  2. de JONG, Johannes Jelles [I32485]
  3. van der PLOEG, Trijntje Sytses [I26349]
  1. Huwelijk [E47708]
  2. WIERSMA, Heebeltje Pieters [I25600]
  3. de GROOT, Pier Johannes [I29069]
  1. Huwelijk [E80576]
  2. LUIMSTRA, IJe Simons [I8926]
  3. PULTRUM, Hylkje Jurjens [I8927]
  1. , Grietie Johannes [I32426]
  2. Doop [E104929]
  1. , Pope Johannes [I27696]
  2. Doop [E114546]
  1. , Beern Johannes [I38331]
  2. Doop [E48029]
  1. , Johannes Beerns [I5661]
  1. , Johannes Beerns [I5661]
  1. , Antie Jans [I38332]
  2. Doop [E48031]
  1. , Tiepke Jans [I38333]
  2. Doop [E48033]
  1. , Eelck Jans [I38334]
  2. Doop [E48035]
  1. Doop [E48060]
  2. WIJBENGA, Brand Minnes [I38055]
  1. Doop [E45649]
  2. de GROOT, Aebeltje Piers [I36888]
  1. Doop [E115255]
  2. SINNEMA, Mient Aelzes [I9875]
  1. Doop [E92123]
  2. SINNEMA, Antje Aelzes [I9876]
  1. Doop [E92951]
  2. SINNEMA, Mient Aelzes [I9877]
  1. Doop [E102435]
  2. SINNEMA, Anne Aelzes [I9879]
  1. Doop [E83759]
  2. SINNEMA, Aaltje Aelzes [I9880]
  1. Doop [E96130]
  2. SINNEMA, Tjebbe Aelzes [I9881]
  1. Doop [E101472]
  2. SINNEMA, Jacob Aelzes [I9882]
  1. , Antje Pieters [I9874]
  2. Huwelijk [E92282]
  3. SINNEMA, Aelze Mients [I9873]
  1. Doop [E48944]
  2. SCHOONEBEEK, Gryttje Jans [I38850]
  1. Huwelijksafkondiging [E49004]
  2. MOLLEMA, Cornelis [I9337]
  3. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. Doop [E49091]
  2. SINNEMA, Dieuwke Jeltes [I24857]
  1. Doop [E49092]
  2. SINNEMA, Tjipke Jeltes [I24304]
  1. Doop [E49093]
  2. SINNEMA, Berber Jeltes [I35227]
  1. Huwelijk [E99202]
  2. SINNEMA, Jelte Eelses [I9936]
  3. de VRIES, Grietje Tjipkes [I24894]
  1. Doop [E95760]
  2. ROSIER, Johannes Stephanuszn [I36179]
  1. Doop [E49269]
  2. ROSIER, Martha Johannes [I33472]
  1. Doop [E49270]
  2. ROSIER, Jacoba Johannes [I33631]
  1. Doop [E49271]
  2. ROSIER, Stephanus Johannes [I23462]
  1. Doop [E49272]
  2. ROSIER, Johannes Johannes [I26735]
  1. Doop [E49274]
  2. ROSIER, Grietje Johannes [I39120]
  1. Doop [E49276]
  2. ROSIER, Tjeerd Johannes [I35180]
  1. Doop [E49279]
  2. ROSIER, Klaas [I39121]
  1. Doop [E49285]
  2. ROSIER, Johannes [I39123]
  1. Huwelijk [E88350]
  2. ROSIER, Johannes Stephanuszn [I36179]
  3. SIJTSMA, Lysbet Idses [I32941]
  1. , Sybrig Goffes [I27102]
  2. Huwelijk [E103888]
  3. ROSIER, Johannes Stephanuszn [I36179]
  1. Huwelijk [E104584]
  2. ROSIER, Fokke Klazes [I23452]
  3. ROSIER, Jacoba Johannes [I33631]
  1. Overlijden [E109231]
  2. ROSIER, Johannes Stephanuszn [I36179]
  1. Begrafenis [E112396]
  2. ROSIER, Ids Johannes [I33570]
  1. Overlijden [E49286]
  2. ROSIER, Johannes [I39123]
  1. Doop [E86578]
  2. ROSIER, Tetje Idzes [I33446]
  1. Doop [E49287]
  2. ROSIER, Ids Johannes [I33570]
  1. Doop [E49288]
  2. ROSIER, Jacoba Johannes [I32115]
  1. , Vroukjen Janz [I39170]
  2. Huwelijk [E49335]
  3. ROSIER, Gerrit Stephanuszn [I39129]
  1. BERGER, Helena Ulrichs [I39171]
  2. Huwelijk [E49336]
  3. ROSIER, Jacobus Stephanuszn [I39132]
  1. , Eelkje Rinzes [I39173]
  2. Huwelijk [E49338]
  3. ROSIER, Leendert Stephanuszn [I39134]
  1. Huwelijk [E49339]
  2. ROSIER, Anna Stephanusdr [I39135]
  3. de BEER, Freerk Poppes [I29115]
  1. , Antje Jans [I39174]
  2. Huwelijk [E49340]
  3. ROSIER, Willem Stephanuszn [I39133]
  1. Doop [E49299]
  2. ROSIER, Stephanus Gerrits [I39118]
  1. Doop [E49344]
  2. ROSIER, Helena [I39175]
  1. Doop [E49347]
  2. de BEER, Steven [I39176]
  1. Doop [E49363]
  2. ROSIER, Elizabeth [I39181]
  1. Doop [E49366]
  2. ROSIER, Leendert Stephanuszn [I39134]
  1. Doop [E49369]
  2. ROSIER, Anna Stephanusdr [I39135]
  1. Doop [E49373]
  2. ROSIER, Grietje [I39182]
  1. Doop [E49376]
  2. de BEER, Antje [I39183]
  1. Doop [E49379]
  2. de BEER, Jacoba [I39184]
  1. Doop [E49382]
  2. de BEER, Djuke [I39185]
  1. Doop [E49385]
  2. ROSIER, Gerrit Stephanuszn [I39129]
  1. Doop [E49387]
  2. ROSIER, Adrianus Stephanuszn [I39130]
  1. Doop [E49389]
  2. ROSIER, Helena Stephanusdr [I39131]
  1. Doop [E49391]
  2. ROSIER, Jacobus Stephanuszn [I39132]
  1. Doop [E49393]
  2. ROSIER, Jan Idzes [I27550]
  1. Doop [E49395]
  2. ROSIER, Lijsbeth [I39186]
  1. Doop [E49397]
  2. ROSIER, Wijpkje Idzes [I26093]
  1. Doop [E49313]
  2. ROSIER, Alida Stephanusdr [I39156]
  1. Doop [E49316]
  2. ROSIER, Alida Stephanusdr [I39159]
  1. Doop [E49317]
  2. ROSIER, Johan Sicco Stephanuszn [I39160]
  1. Doop [E49401]
  2. ROSIER, Jenneke Gerrits [I39144]
  1. Doop [E49403]
  2. ROSIER, Jenneke Gerrits [I39145]
  1. Doop [E49315]
  2. ROSIER, Annemarie Stephanusdr [I39158]
  1. Doop [E49318]
  2. ROSIER, Isaac Stephanuszn [I39161]
  1. Doop [E49408]
  2. ROSIER, Jacoba [I39187]
  1. Doop [E49411]
  2. ROSIER, Jantie [I39188]
  1. Doop [E49414]
  2. ROSIER, Doede Leenderts [I39189]
  1. Doop [E49417]
  2. ROSIER, Jacoba Leenderts [I39190]
  1. Doop [E49420]
  2. ROSIER, Johannes [I39191]
  1. Overlijden [E49396]
  2. ROSIER, Lijsbeth [I39186]
  1. BERGER, Helena Ulrichs [I39171]
  2. Overlijden [E49423]
  1. Overlijden [E49345]
  2. ROSIER, Helena [I39175]
  1. Overlijden [E49392]
  2. ROSIER, Jacobus Stephanuszn [I39132]
  1. BERGER, Helena Ulrichs [I39171]
  2. Overlijden [E49423]
  1. Overlijden [E49345]
  2. ROSIER, Helena [I39175]
  1. Overlijden [E49392]
  2. ROSIER, Jacobus Stephanuszn [I39132]
  1. Overlijden [E49392]
  2. ROSIER, Jacobus Stephanuszn [I39132]
  1. Begrafenis [E49424]
  2. ROSIER, N.N. [I39192]
  1. Begrafenis [E49425]
  2. ROSIER, Jacobus Stephanuszn [I39132]
  1. , Pierke Jans [I39172]
  2. Begrafenis [E49426]
  1. Overlijden [E49345]
  2. ROSIER, Helena [I39175]
  1. Overlijden [E49367]
  2. ROSIER, Leendert Stephanuszn [I39134]
  1. Doop [E49447]
  2. ROSIER, Jacoba [I39205]
  1. Doop [E49450]
  2. ROSIER, Jan [I39206]
  1. Doop [E49454]
  2. ROSIER, Jacob [I39207]
  1. Doop [E49456]
  2. ROSIER, Willem [I39208]
  1. Doop [E49459]
  2. ROSIER, Steeven [I39209]
  1. , Johannes Willems [I0087]
  2. Doop [E49575]
  1. , Maartie Willems [I39311]
  2. Doop [E49576]
  1. , Leendert Willems [I39312]
  2. Doop [E49578]
  1. , Crelis Willems [I39313]
  2. Doop [E49580]
  1. , Tijtje Willems [I39314]
  2. Doop [E49582]
  1. Gezin van , Willem Leenderts en , Janke Johannes
   1. , Janke Johannes [I39315]
   2. , Willem Leenderts [I37901]
  1. Gezin van , Willem Leenderts en , Janke Johannes
   1. , Janke Johannes [I39315]
   2. , Willem Leenderts [I37901]
  1. Gezin van , Willem Leenderts en , Janke Johannes
   1. , Janke Johannes [I39315]
   2. , Willem Leenderts [I37901]
  1. , Dirkjen Laurens [I39316]
  2. , Willem Leenderts [I37901]
  3. Huwelijk [E49584]
  1. , Janke Johannes [I39315]
  2. , Willem Leenderts [I37901]
  3. Huwelijk [E49586]
  1. , Lenaert Willems [I39318]
  2. , Maet Cornelis [I39319]
  3. Huwelijk [E49595]
  1. , Geertje Cornelis [I39321]
  2. Doop [E49596]
  1. Doop [E49598]
  2. GELDER, Daem Cornelis [I39317]
  1. , Barthout Daems [I39431]
  2. Doop [E49603]
  1. , Mintje Idses [I39432]
  2. , Willem Leenderts [I37901]
  3. Huwelijk [E49605]
  1. , Cornelis Willems [I39320]
  2. , Geertje Cornelis [I39321]
  3. Huwelijk [E49610]
  1. SIJTSMA, Lysbet Idses [I32941]
  2. Volwassendoop [E49620]
  1. Geboorte [E91614]
  2. ROSIER, Martha Johannes [I33472]
  1. Doop [E49621]
  2. ROSIER, Fokke Klazes [I23452]
  1. Doop [E49622]
  2. KINGMA, Aaltje Jans [I30412]
  1. Huwelijksafkondiging [E49654]
  2. PODT, Antonie [I37687]
  3. van EERTEN, Maria [I37688]
  1. , Pijtter Jans [I39462]
  2. Doop [E49655]
  1. , Sijtske Jans [I39463]
  2. Doop [E49656]
  1. , Sampke Jans [I39464]
  2. Doop [E49657]
  1. , Jetske Jans [I39465]
  2. Doop [E49658]
  1. , Jan Jelkes [I26992]
  2. , Rixtje Adzers [I28761]
  3. Huwelijk [E49659]
  1. Volwassendoop [E46766]
  2. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. Volwassendoop [E49660]
  2. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. FOKKEMA, Trijntje Geales [I0090]
  2. Volwassendoop [E49661]
  1. Volwassendoop [E49662]
  2. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. , Janke Tjallings [I37900]
  2. , Lammert Ritskes [I37899]
  3. Huwelijk [E49663]
  1. Doop [E49664]
  2. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. Doop [E80333]
  2. van OUDERKERK, Magtilda Susanna [I25880]
  1. Doop [E49807]
  2. van OUDERKERK, Maria Theodora [I39570]
  1. Doop [E49809]
  2. van OUDERKERK, Josua [I39571]
  1. Doop [E49811]
  2. van OUDERKERK, Cornelia Franbcoise [I39572]
  1. Huwelijk [E49813]
  2. van HURK, Cornelia [I23408]
  3. van OUDERKERK, Jacob [I35958]
  1. Huwelijk [E49816]
  2. van OUDERKERK, Jacob [I35958]
  1. FOKKEMA, Hiltje Fokkes [I0014]
  2. Huwelijk [E49835]
  3. MIEDEMA, Klaas Sytzes [I0015]
  1. Doop [E49837]
  2. FOKKEMA, Hiltje Fokkes [I0014]
  1. Doop [E49839]
  2. MIEDEMA, Berber Klazes [I39591]
  1. Doop [E49841]
  2. MIEDEMA, Trijntje Klazes [I34706]
  1. Doop [E49842]
  2. MIEDEMA, Sytske Klazes [I0016]
  1. Doop [E49844]
  2. MIEDEMA, Fokke Klazes [I39592]
  1. Doop [E49847]
  2. MIEDEMA, Sytse Klazes [I39593]
  1. Doop [E49850]
  2. MIEDEMA, Neeltje Klazes [I39594]
  1. Doop [E0201]
  2. HELLINGA, Sara Martens [I0092]
  1. , Taetske Mients [I39603]
  2. Doop [E49867]
  1. , Meinert Mients [I39604]
  2. Doop [E49869]
  1. , Taetske Mients [I39605]
  2. Doop [E49871]
  1. , Auke Jacobs [I29306]
  2. Huwelijk [E108780]
  3. WILMAN(S), Johanna Maria Everts [I35823]
  1. Doop [E87022]
  2. WILMAN(S), Johanna Maria Everts [I35823]
  1. Doop [E49894]
  2. WILMAN, Everhardus [I39617]
  1. Beroep [E49897]
  2. WILMAN, Johannes Theodorus [I39609]
  1. Doop [E49878]
  2. WILMAN, Anna Margaretha [I39608]
  1. Doop [E49882]
  2. WILMAN, Hendrik [I39610]
  1. Doop [E49884]
  2. WILMAN, Susanna [I39611]
  1. Geboorte [E49901]
  2. WILMAN, Sijke [I39620]
  1. Doop [E49903]
  2. WILMAN, Jan [I39621]
  1. Doop [E49905]
  2. WILMAN, Johannes [I39622]
  1. Doop [E49909]
  2. WILMAN, Tijttje [I39624]
  1. Doop [E49874]
  2. WILMAN, Everhardus Theodorus [I39606]
  1. Doop [E49910]
  2. WILMAN, Johannes Theodorus [I39625]
  1. Doop [E49912]
  2. WILMAN, Johannes Theodorus [I39626]
  1. Doop [E49915]
  2. WILMAN, Johannes Theodorus [I39627]
  1. Doop [E49917]
  2. WILMAN, Henricus Theodorus [I39628]
  1. Doop [E49919]
  2. WILMAN, Johannes Theodorus [I39629]
  1. Huwelijk [E49929]
  2. WIARDA, Susanna Johannes [I39619]
  3. WILMAN, Theodorus Johannes [I39618]
  1. HELLINGA, Hendrik Pieters [I0091]
  2. HELLINGA, Sara Martens [I0092]
  3. Huwelijk [E113733]
  1. HELLINGA, Sara Martens [I0092]
  2. Overlijden [E0202]
  1. Doop [E49939]
  2. HELLINGA, Pieter Hendriks [I0095]
  1. Doop [E49940]
  2. HELLINGA, Ymkje Hendriks [I0096]
  1. Doop [E49941]
  2. HELLINGA, Fokeltie Hendriks [I0098]
  1. Doop [E49942]
  2. HELLINGA, Marten Hendriks [I0097]
  1. Doop [E49943]
  2. HELLINGA, Jense Hendriks [I0099]
  1. Doop [E49944]
  2. HELLINGA, Neeltje Hendriks [I0081]
  1. , Grytje Liepkes [I39765]
  2. , Lenaert Willems [I39318]
  3. Huwelijk [E50134]
  1. , Lenaert Willems [I39318]
  2. Huwelijk [E50137]
  3. de GROOT, Neeltje Pyters [I39766]
  1. , Lenaert Willems [I39318]
  2. Huwelijk [E50137]
  3. de GROOT, Neeltje Pyters [I39766]
  1. , Cornelis Daemsz [I39773]
  2. Doop [E50142]
  1. , Hiltje Daems [I39774]
  2. Doop [E50143]
  1. , Maartje Daems [I39775]
  2. Doop [E50145]
  1. , Maartje Daems [I39776]
  2. Doop [E50147]
  1. , Maartje Daems [I39777]
  2. Doop [E50149]
  1. , Tziepke Daems [I39778]
  2. Doop [E50151]
  1. , Aaltje Daems [I39780]
  2. Doop [E50155]
  1. , Cornelis Daems [I39781]
  2. Doop [E50157]
  1. , Maertie Daemsdr [I39323]
  2. Doop [E49602]
  1. , Aechtie Daemsz [I39782]
  2. Doop [E50161]
  1. , Jannichie Bartous [I39783]
  2. GELDER, Daem Cornelis [I39317]
  3. Huwelijk [E50163]
  1. , Daem Beerts [I39785]
  2. Doop [E50164]
  1. , Neeltie Beerts [I39788]
  2. Doop [E50165]
  1. , Jannichie Bartous [I39783]
  2. Doop [E50168]
  1. , Aerien Beerts [I39789]
  2. Doop [E50170]
  1. , Dircktie Beerts [I39790]
  2. Doop [E50172]
  1. , Antie Beerts [I39791]
  2. Doop [E50174]
  1. Doop [E50188]
  2. HARINGHOEK, Lolckien Mattheus [I39799]
  1. Doop [E50191]
  2. HARINGHOEK, Johannes Mattheus [I39800]
  1. Doop [E50190]
  2. HARINGHOEK, Lamke Mattheus [I23720]
  1. Doop [E50195]
  2. HARINGHOEK, Jeltie Mattheus [I39802]
  1. , Jacob Keimpes [I28311]
  2. HARINGHOEK, Lamke Mattheus [I23720]
  3. Huwelijk [E50197]
  1. Doop [E50186]
  2. HARINGHOEK, Matthias Samuel [I39797]
  1. Doop [E50198]
  2. SIERSMA, Lamcke Gysberts [I39804]
  1. HARINGHOUCK, Samuel [I39803]
  2. Huwelijk [E50200]
  3. SIERSMA, Lamcke Gysberts [I39804]
  1. Doop [E50226]
  2. SIERSMA, Diana Gijsberts [I39820]
  1. Doop [E50228]
  2. SIERSMA, Antoni Gijsberts [I39821]
  1. Doop [E50230]
  2. SIERSMA, Deliana Gijsberts [I39822]
  1. BROERSMA, Gesina [I39823]
  2. Huwelijk [E50232]
  3. SIERSMA, Gysbert Sierks [I39805]
  1. BROERSMA, Gesina [I39823]
  2. Huwelijk [E50232]
  3. SIERSMA, Gysbert Sierks [I39805]
  1. HELLINGA, Pieter Hendriks [I0095]
  2. Huwelijk [E82641]
  1. Doop [E50410]
  2. OOSTENBRUG, Theunis Eetzes [I36916]
  1. , Janke Tjallings [I37900]
  2. Huwelijk [E50550]
  3. ROSEMA, Sierk Reins [I40003]
  1. Doop [E50551]
  2. de BOER, Aaltje Tjallings [I37585]
  1. Doop [E50552]
  2. de BOER, Wietske Tjallings [I37586]
  1. , Antje Jans [I23740]
  2. Doop [E113757]
  1. , Antje Jans [I23740]
  2. , Uilke Aebeles [I29669]
  3. Huwelijk [E50553]
  1. , Joukien Uylkes [I35681]
  2. Doop [E50555]
  1. , Jan Heynes [I40017]
  2. , Joukien Uylkes [I35681]
  3. Huwelijk [E50556]
  1. Doop [E50557]
  2. de JONG, Uijlke Jans [I40018]
  1. Doop [E50561]
  2. de JONG, Antje Jans [I40019]
  1. , Joukien Uylkes [I35681]
  2. , Kerst Jeeps [I40020]
  3. Huwelijk [E50563]
  1. , Jeip Kersts [I40021]
  2. Doop [E50565]
  1. Doop [E50568]
  2. de JONG, Heine Jans [I40022]
  1. , Sjoukjen Luijtsens [I34244]
  2. Doop [E50684]
  1. , Aauke Durks [I40107]
  2. , Luitsen Goijtsens [I40106]
  3. Huwelijk [E50691]
  1. , Luitsen Goijtsens [I40106]
  2. Huwelijk [E50696]
  1. Doop [E50698]
  2. POMPSTRA, Lutske Alberts [I40109]
  1. , Albert Wanders [I37464]
  2. Doop [E50701]
  1. , Janke Wanders [I40113]
  2. Doop [E50703]
  1. , Trijntje Wanders [I40112]
  2. Doop [E50706]
  1. , Jacob Wanders [I40114]
  2. Doop [E50710]
  1. , Tiebe Wanders [I40115]
  2. Doop [E50713]
  1. , Yttie Wanders [I40116]
  2. Doop [E50716]
  1. , Mayke Wanders [I40117]
  2. Doop [E50719]
  1. , Wyger Wanders [I40118]
  2. Doop [E50722]
  1. , Wander Tjebbes [I40120]
  2. Doop [E50725]
  1. , Lutske Alberts [I40111]
  2. , Wander Jacobs [I40110]
  3. Huwelijk [E50727]
  1. , Janke Wanders [I40113]
  2. , Tjiesse Baukes [I40124]
  3. Huwelijk [E50730]
  1. , Antje Tjibbes [I36914]
  2. Doop [E50735]
  1. Doop [E100085]
  2. SINNEMA, Eelse Tjebbes [I9889]
  1. Doop [E50739]
  2. SINNEMA, Eelke Tjebbes [I40127]
  1. Doop [E50741]
  2. SINNEMA, Rixt Tjebbes [I40128]
  1. Doop [E50744]
  2. SINNEMA, Aaltje Tjebbes [I40129]
  1. Doop [E50746]
  2. SINNEMA, Mientje Tjebbes [I40130]
  1. Doop [E50748]
  2. SINNEMA, Sjoerdje Tjebbes [I40131]
  1. , Antje Tjibbes [I36914]
  2. Huwelijk [E50759]
  3. van der MEER, Sybren Foppes [I40135]
  1. Huwelijk [E50763]
  2. van EEWIJK, Elisabeth Jacobus [I40136]
  3. van der MEER, Sybren Foppes [I40135]
  1. , Cornelis Pieters [I36915]
  2. Doop [E45700]
  1. DIJKSTRA, Teetske Sybes [I30347]
  2. Huwelijk [E50813]
  3. MIEDEMA, Gosse Haaijes [I24270]
  1. Doop [E50814]
  2. MIEDEMA, Tietje Gosses [I29710]
  1. Doop [E50816]
  2. MIEDEMA, Riemke Gosses [I40161]
  1. Doop [E50819]
  2. MIEDEMA, Grietje Gosses [I40162]
  1. Doop [E50822]
  2. MIEDEMA, Haaije Gosses [I40163]
  1. Doop [E50825]
  2. MIEDEMA, Grietje Gosses [I40164]
  1. Doop [E50828]
  2. MIEDEMA, Trijntje Gosses [I40165]
  1. Doop [E50831]
  2. MIEDEMA, Siebe Gosses [I40166]
  1. Doop [E50834]
  2. MIEDEMA, Pieter Gosses [I40167]
  1. Doop [E50836]
  2. MIEDEMA, Gosse Haaijes [I24270]
  1. Doop [E50941]
  2. HOOGKAMP, Roelofjen Jans [I26032]
  1. , Zytse Diemers [I40258]
  2. Doop [E50981]
  1. , Jan Diemers [I40259]
  2. Doop [E50983]
  1. , Gooitske Diemers [I40260]
  2. Doop [E50985]
  1. , Diemer Sytses [I24606]
  2. , Ludske Molles [I28356]
  3. Huwelijk [E50987]
  1. Doop [E50991]
  2. van WIEREN, Froukje Gerbens [I40264]
  1. Doop [E50993]
  2. van WIEREN, Jan Gerbens [I32268]
  1. Doop [E50994]
  2. van WIEREN, Lubbert Gerbens [I35737]
  1. Doop [E50995]
  2. van WIEREN, Reinder Gerbens [I26566]
  1. , Aafke Lubberts [I30693]
  2. Overlijden [E97120]
  1. Doop [E50996]
  2. van WIEREN, Dieuke Gerbens [I35731]
  1. , Trijntje Doejes [I33360]
  2. Doop [E50999]
  1. , Marten Doejes [I28829]
  2. Doop [E94116]
  1. , Hinke Doejes [I25129]
  2. Doop [E96042]
  1. , Aatje Doejes [I28751]
  2. Doop [E109893]
  1. Doop [E89218]
  2. van der WAL, Doeye Martens [I30707]
  1. Doop [E51000]
  2. de HAAN, Doeije Joukes [I30894]
  1. , Gaele Martens [I40269]
  2. Doop [E51003]
  1. , Doeye Feddriks [I40265]
  2. Doop [E51005]
  1. , Marten Doejes [I28829]
  2. , Tjitske Gaeles [I32141]
  3. Huwelijk [E51006]
  1. , Feddrik Andries [I32929]
  2. , Hinke Doejes [I25129]
  3. Huwelijk [E108379]
  1. , Tietje Cornelis [I40272]
  2. Doop [E51008]
  1. , Oege Cornelis [I40273]
  2. Doop [E51011]
  1. , Sybe Cornelis [I40274]
  2. Doop [E51014]
  1. , Cornelis Oeges [I40270]
  2. , Harmke Pieters [I40271]
  3. Huwelijk [E51016]
  1. , Aeltie Tibbes [I9871]
  2. , Mient Aelzes [I9861]
  3. Huwelijk [E103738]
  1. BAKKER, Hepke Jolkes [I9376]
  2. Doop [E86714]
  1. , Jacob Jolkes [I33086]
  2. Doop [E92393]
  1. , Aelke Jans [I40306]
  2. Doop [E51066]
  1. , Griet Jans [I40307]
  2. Doop [E51068]
  1. , Rints Jans [I40308]
  2. Doop [E51070]
  1. , Saapk Jans [I40309]
  2. Doop [E51072]
  1. , Geertje Jans [I40310]
  2. Doop [E51074]
  1. , Aaltje Jans [I30525]
  2. Doop [E103001]
  1. , Martzen Jans [I9365]
  2. Doop [E84865]
  1. , Jan Berents [I9366]
  2. , Martje Jacobs [I9367]
  3. Huwelijk [E82052]
  1. BOSCH, Johanna Maria Douwes [I28336]
  2. Doop [E47896]
  1. BOSCH, Saakje Douwes [I31052]
  2. Doop [E47897]
  1. BOSCH, Auke Douwes [I32683]
  2. Doop [E47899]
  1. BOSCH, Aaltje Douwes [I27277]
  2. Doop [E47900]
  1. BOSCH, Pieter Douwes [I30867]
  2. Doop [E51122]
  1. BOSCH, Anna Margaretha Douwes [I35911]
  2. Doop [E47902]
  1. Doop [E45546]
  2. van der VEEN, Ybeltje Jans [I25723]
  1. , Hedzer Geeles [I37606]
  2. Doop [E46742]
  1. BONT, Grietje Pieters [I38568]
  2. Huwelijk [E48467]
  3. PUNTER, Egbert Hendriks [I38567]
  1. Doop [E107562]
  2. KONING, Trijntje Errits [I36018]
  1. Doop [E98563]
  2. KONING, Pietertje Errits [I30258]
  1. Doop [E100185]
  2. KONING, Grietje Errits [I30833]
  1. Doop [E99763]
  2. KONING, Anne Errits [I34657]
  1. Doop [E84225]
  2. KONING, Rinske Errits [I35949]
  1. Doop [E88542]
  2. KONING, Baukje Errits [I27521]
  1. Doop [E82784]
  2. KONING, Errit Jans [I36269]
  1. Doop [E100716]
  2. KONING, Jan Errits [I25914]
  1. , Tjitske Wygers [I34730]
  2. Doop [E47081]
  1. , Tjitske Wygers [I34730]
  2. , Willem Liebbes [I40383]
  3. Huwelijk [E51206]
  1. , Lutske Jans [I40382]
  2. , Wyger Joukes [I40381]
  3. Huwelijk [E51207]
  1. , Jouke Wygers [I40384]
  2. Doop [E51208]
  1. , Antje Wygers [I40385]
  2. Geboorte [E51209]
  1. , Wyger Joukes [I40381]
  2. Overlijden [E51217]
  1. Doop [E51231]
  2. van AISMA, Aafke Clazes [I40395]
  1. Doop [E51233]
  2. van AISMA, Trijntje Klazes [I28142]
  1. Doop [E51234]
  2. van AISMA, Antje Klazes [I29701]
  1. Doop [E51235]
  2. van AISMA, Jeltje Klazes [I32513]
  1. Doop [E51236]
  2. van AISMA, Johannes Everts [I34540]
  1. , Pietje Everts [I40396]
  2. Doop [E51238]
  1. , Geertje Johannes [I26291]
  2. Huwelijk [E51242]
  3. van AISMA, Evert Klazes [I35542]
  1. Huwelijk [E51400]
  2. SCHONINK, Antje Anthonis [I40599]
  3. SINNEMA, Suffridus Hayonis [I40578]
  1. , Riemke Klases Johannes [I40619]
  2. Huwelijk [E51426]
  3. SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
  1. , Marike Hendriks [I40643]
  2. Doop [E51445]
  1. GREIJDANUS, Petrus [I9343]
  2. Huwelijk [E51480]
  3. VELLINGA, Catharina [I9344]
  1. GREIJDANUS, Petrus [I9343]
  2. Huwelijksafkondiging [E51481]
  3. VELLINGA, Catharina [I9344]
  1. Doop [E51483]
  2. GREIDANUS, Johannes [I40665]
  1. Doop [E51485]
  2. GREIDANUS, Joanna [I40666]
  1. Doop [E51487]
  2. GREIDANUS, Anna [I40667]
  1. Geboorte [E51572]
  2. SCHAAFSMA, Douwe Harmens [I37346]
  1. Doop [E51573]
  2. SCHAAFSMA, Douwe Harmens [I37346]
  1. Doop [E51574]
  2. SCHAAFSMA, Grietje Harmens [I32915]
  1. Doop [E51586]
  2. SINNEMA, Klaasje Baartes [I28098]
  1. Doop [E51588]
  2. SINNEMA, Lutske Baartes [I24994]
  1. BOORSMA, Wytse Ysaäks [I23883]
  2. Huwelijk [E51589]
  3. SCHUURMANS, Antje Jelles [I36604]
  1. , Aaltje Popkes [I34472]
  2. , Jan Aetzes [I9373]
  3. Huwelijk [E92408]
  1. , Antje Dirks [I34711]
  2. , Jan Aetzes [I9373]
  3. Huwelijk [E106671]
  1. , Jan Aetzes [I9373]
  2. , Sybrigje Tjitzes [I28610]
  3. Huwelijk [E90418]
  1. , Aafke Cornelis [I40772]
  2. , Jan Aetzes [I9373]
  3. Huwelijk [E51603]
  1. , Anne Jans [I30231]
  2. Doop [E90494]
  1. , Hinke Jans [I36333]
  2. Doop [E95959]
  1. , Gerlske Jans [I24490]
  2. Doop [E104632]
  1. , Popke Jans [I32990]
  2. Doop [E86014]
  1. , Gerlske Jans [I36526]
  2. Doop [E100504]
  1. , Lolkje Jans [I24169]
  2. Doop [E86802]
  1. , Sybrichje Jans [I29956]
  2. Doop [E83903]
  1. BOELENS, Hillegonda [I25697]
  2. Huwelijk [E109924]
  3. SINNEMA, Jacobus Lieuwes [I30881]
  1. BOELENS, Broer Boelardus [I24131]
  2. Huwelijk [E51629]
  3. MANCADAN, Ebeltje [I26817]
  1. , Feick Jentjes [I9004]
  2. , Otte Ebeles [I8997]
  3. Huwelijk [E86888]
  1. , Aat Ates [I8998]
  2. , Tierck Bonnes [I40842]
  3. Huwelijk [E51751]
  1. Doop [E51818]
  2. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I28773]
  1. Overlijden [E48945]
  2. SCHOONEBEEK, Gryttje Jans [I38850]
  1. , Leentie Pytters [I40888]
  2. Huwelijk [E51822]
  3. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40887]
  1. Doop [E51823]
  2. SCHOONEBEEK, Holcke Jans [I40891]
  1. , Elske Arents [I40893]
  2. Huwelijk [E51824]
  3. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40892]
  1. Doop [E51825]
  2. SCHOONEBECK, Hotske Jansen [I40894]
  1. Doop [E51826]
  2. SCHOONENBECK, Pietie Jansen [I40895]
  1. Doop [E93093]
  2. SCHOONEBEEK, Grietje Jans [I9340]
  1. Doop [E0119]
  2. SCHOONEBECK, Huibert Jansen [I40896]
  1. Doop [E51829]
  2. SCHOONEBEEK, Eelske Jansen [I40897]
  1. Doop [E51830]
  2. SCHOONEBEEK, Hotske Jansen [I40898]
  1. Doop [E51833]
  2. SCHOONEBEEK, Pitter Jansen [I40900]
  1. , Aafke Huiberts [I27793]
  2. Huwelijk [E88447]
  3. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I25320]
  1. Overlijden [E86925]
  2. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I28773]
  1. BEEKHOF, Klaaske Iedes [I37209]
  2. FABER, Anne Cornelis [I37215]
  3. Huwelijk [E51847]
  1. Doop [E51849]
  2. FABER, Cornelis Annes [I40909]
  1. Doop [E51851]
  2. FABER, Iede Annes [I40910]
  1. Doop [E51853]
  2. FABER, Cornelis Annes [I40911]
  1. Doop [E51857]
  2. FABER, Cornelis Annes [I40912]
  1. BEKHOF, Aafke Kleis [I40927]
  2. Geboorte [E51869]
  1. BEKHOF, Kleis Teunes [I40905]
  2. Huwelijk [E51870]
  3. STOKMANS, Ypkjen Sytes [I40926]
  1. BEKHOF, Teunes Kleis [I40928]
  2. Geboorte [E51871]
  1. BEKHOF, Teunes Kleis [I40928]
  2. Doop [E51872]
  1. BEKHOF, Syte Kleis [I40929]
  2. Doop [E51874]
  1. , Aafke Philippus [I27243]
  2. Volwassendoop [E51884]
  1. , Johannes Herres [I29926]
  2. Overlijden [E96404]
  1. BÜCK, Wilhelmina [I1784]
  2. Huwelijk [E115356]
  3. KUTSCH, Johan Reinhard [I5830]
  1. BÜCK, Wilhelmina [I1784]
  2. Huwelijk [E115356]
  3. KUTSCH, Johan Reinhard [I5830]
  1. Doop [E113271]
  2. KUTSCH, Otto [I32450]
  1. Doop [E113043]
  2. KUTSCH, Anna Catharina [I27048]
  1. Doop [E98685]
  2. KOETSCH, Johanna Emerentia [I33824]
  1. KUTSCH, Catharina [I28519]
  1. ENGEL(EN)BERGH, Maria [I24288]
  2. Huwelijk [E104128]
  3. KUTSCH, Hendricus Petrus [I24114]
  1. ENGEL(EN)BERGH, Maria [I24288]
  2. Huwelijk [E104128]
  3. KUTSCH, Hendricus Petrus [I24114]
  1. KUTSCH, Hendricus Petrus [I24114]
  1. Doop [E85807]
  2. KUTSCH, Henric Wilhelm [I30781]
  1. Doop [E96022]
  2. KUTSCH, Gabriel Jodocus [I26283]
  1. Doop [E9676]
  2. KUTSCH, Jan Carel [I5833]
  1. Doop [E81021]
  2. KUTSCH, Tarquinius Bernardus [I36463]
  1. Doop [E98211]
  2. KUTSCH, Louis Charles [I35784]
  1. Doop [E2454]
  2. KUTSCH, Carolus [I1792]
  1. KUTSCH, Tarquinius [I35281]
  1. HULST, Sara [I36206]
  2. Huwelijk [E94266]
  3. KUTSCH, Tarquinius [I35281]
  1. HULST, Sara [I36206]
  2. Huwelijk [E94266]
  3. KUTSCH, Tarquinius [I35281]
  1. BROUWER, Catharina [I1783]
  2. Huwelijk [E111705]
  3. KUTSCH, Jan Carel [I5833]
  1. BROUWER, Catharina [I1783]
  2. Huwelijk [E111705]
  3. KUTSCH, Jan Carel [I5833]
  1. DORTSMAN, Anna Petronella [I33908]
  2. Huwelijk [E92102]
  3. KUTSCH, Tarquinius Bernardus [I36463]
  1. DORTSMAN, Anna Petronella [I33908]
  2. Huwelijk [E92102]
  3. KUTSCH, Tarquinius Bernardus [I36463]
  1. Doop [E80716]
  2. KUTSCH, Aurelie [I32164]
  1. KUTSCH, Jan Carel [I5833]
  1. KUTSCH, Amelia Johanna [I1763]
  1. , Anke Roelofs [I26824]
  2. Doop [E87854]
  1. , Aebele Roelofs [I37324]
  2. Doop [E51990]
  1. BIJLSMA, Janke Taekes [I31217]
  2. Nederlands-Hervormd [E111539]
  1. BIJLSMA, Tiete Taekes [I41036]
  2. Doop [E52031]
  1. BIJLSMA, Jelger Taekes [I41037]
  2. Doop [E52033]
  1. BIJLSMA, Jan Taekes [I41038]
  2. Doop [E52035]
  1. BIJLSMA, Sytske Taekes [I41039]
  2. Doop [E52037]
  1. BIJLSMA, Taeke Tietes [I24629]
  2. Huwelijk [E52040]
  3. JELGERSMA, Aafke Jelgers [I37151]
  1. BIJLSMA, Anne Taekes [I41045]
  2. Doop [E52045]
  1. , Aafke Pieters [I26522]
  2. ELSINGA, Sybe Folkerts [I28917]
  3. Huwelijk [E52061]
  1. Doop [E52055]
  2. ELZINGA, Froukje Sybes [I38406]
  1. Doop [E52062]
  2. ELSINGA, Dieuwertje Sybes [I25490]
  1. ELSINGA, Jitske Pieters [I41064]
  2. Overlijden [E52066]
  1. PROSE, Rykle Cornelis [I37766]
  1. , Aaltje Geeles [I37607]
  2. Huwelijk [E52168]
  3. OOSTERHOF, Jelte Bennes [I41139]
  1. Doop [E52170]
  2. OOSTERHOF, Willemke Jeltes [I41140]
  1. , Aaltje Geeles [I37607]
  1. Doop [E52172]
  2. OOSTERHOF, Benne Jeltes [I41142]
  1. , Aaltje Gerbens [I9938]
  2. Huwelijk [E88204]
  3. SINNEMA, Pieter Jacobs [I9896]
  1. Doop [E52173]
  2. SINNEMA, Gerben Pieters [I9939]
  1. Doop [E52174]
  2. SINNEMA, Dieuwke Pieters [I9940]
  1. Doop [E52175]
  2. SINNEMA, Hiltje Pieters [I9942]
  1. Doop [E52176]
  2. SINNEMA, Antje Pieters [I9943]
  1. Doop [E52177]
  2. SINNEMA, Vroukje Pieters [I9945]
  1. Doop [E52179]
  2. SINNEMA, Hiltje Pieters [I41057]
  1. Doop [E52180]
  2. SINNEMA, Baukje [I9948]
  1. , Hiltje Jans [I9892]
  2. Huwelijk [E52186]
  3. SINNEMA, Jacob Aelzes [I9882]
  1. Doop [E96751]
  2. SINNEMA, Eelse Jacobs [I9893]
  1. Doop [E52187]
  2. SINNEMA, Antje Jacobs [I41150]
  1. Doop [E52188]
  2. SINNEMA, Jan Jacobs [I41151]
  1. Doop [E52189]
  2. SINNEMA, Aaltie Jacobs [I41152]
  1. Doop [E88862]
  2. SINNEMA, Aaltje Jacobs [I9897]
  1. Doop [E52191]
  2. SINNEMA, Miente Jacobs [I41153]
  1. Doop [E52192]
  2. SINNEMA, Claas Jacobs [I41154]
  1. Doop [E52193]
  2. SINNEMA, Hiltie Jacobs [I41155]
  1. Doop [E99018]
  2. SINNEMA, Pieter Jacobs [I9896]
  1. Doop [E52194]
  2. SINNEMA, Trijntje Jacobs [I41156]
  1. , Houkje Piebes [I25916]
  2. Huwelijk [E82673]
  3. SINNEMA, Jacob Eelses [I9934]
  1. Geboorte [E52195]
  2. SINNEMA, Aukje Jacobs [I41157]
  1. , Sytske Aukes [I28213]
  2. Huwelijk [E90036]
  3. SINNEMA, Jacob Eelses [I9934]
  1. , Sytske Aukes [I28213]
  2. Huwelijk [E90036]
  3. SINNEMA, Jacob Eelses [I9934]
  1. Doop [E52196]
  2. SINNEMA, Eelze Jacobs [I33072]
  1. Doop [E52197]
  2. SINNEMA, Auke Jacobs [I32896]
  1. Doop [E88638]
  2. SINNEMA, Cornelis Jacobs [I34671]
  1. Doop [E52198]
  2. SINNEMA, Janke Jacobs [I34202]
  1. , Aaltje Jans [I40025]
  2. Huwelijk [E52203]
  3. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. Doop [E52205]
  2. LANDMETER, Grietje Poppes [I41158]
  1. Doop [E52207]
  2. LANDMETER, Hinke Poppes [I41159]
  1. Doop [E52209]
  2. LANDMETER, Eva Poppes [I41160]
  1. Doop [E52210]
  2. LANDMETER, Aafke Poppes [I40023]
  1. LANDMETER, Eva Poppes [I41160]
  2. Overlijden [E52211]
  1. Doop [E52213]
  2. LANDMETER, Eva Poppes [I41161]
  1. Huwelijk [E52214]
  2. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. , Hessel Klazes [I41209]
  2. Doop [E52267]
  1. , Jeltje Klazes [I34252]
  2. Doop [E52268]
  1. BOSCH, Douwe Pieters [I34289]
  2. Doop [E95320]
  1. BOSCH, Trijntje Pijtters [I41214]
  2. Doop [E52281]
  1. BOSCH, Aaltje Pieters [I33259]
  2. Doop [E52286]
  1. BOSCH, Trijntje Pieters [I35069]
  2. Doop [E52290]
  1. BOSCH, Tettie Pijtyters [I41216]
  2. Doop [E52293]
  1. BOSCH, Tetje Pieters [I31890]
  2. Doop [E52288]
  1. , Antje Eedsges [I9406]
  2. , Jacob Alderts [I9405]
  3. Huwelijk [E52337]
  1. , Jacob Alderts [I9405]
  2. Doop [E52338]
  1. , Aaltje Jelles [I23313]
  2. , Dirk Eelkes [I33352]
  3. Huwelijk [E52345]
  1. , Pieter Dirks [I34475]
  2. Doop [E86397]
  1. , Eelke Dirks [I41257]
  2. Doop [E52346]
  1. , Rinske Dirks [I41258]
  2. Doop [E52347]
  1. Doop [E52348]
  2. HOEKSTRA, Jelle Dirks [I41259]
  1. , Oege Dirks [I41260]
  2. Doop [E52349]
  1. , Aaltje Jurjens [I37042]
  2. , Jan Jochems [I41261]
  3. Huwelijk [E52352]
  1. , Nieltje Jans [I41262]
  2. Doop [E52354]
  1. , Antje Jans [I41263]
  2. Doop [E52356]
  1. , Jochem Jans [I41264]
  2. Doop [E52358]
  1. , Wytske Jans [I41265]
  2. Doop [E52360]
  1. , Jurgen Jans [I41266]
  2. Doop [E52362]
  1. , Wytse Jans [I41267]
  2. Doop [E52364]
  1. , Neeltje Jans [I41268]
  2. Doop [E52366]
  1. , Wytske Jans [I41269]
  2. Doop [E52369]
  1. , Lieuwe Jans [I41270]
  2. Doop [E52371]
  1. , Jan Jochems [I41261]
  2. Overlijden [E52373]
  1. , Baukje Foekes [I8943]
  2. Doop [E104438]
  1. Doop [E52379]
  2. LEMSTRA, Rinke Jans [I41273]
  1. , Reingjen Jannis [I41274]
  2. Doop [E52382]
  1. Doop [E52392]
  2. VEENSTRA, Grietje Klases [I40037]
  1. Huwelijk [E52393]
  2. VEENSTRA, Klaas Sakes [I40038]
  3. WESTRA, Aaltje Sjoerds [I40039]
  1. Doop [E52395]
  2. VEENSTRA, Sake Klases [I41284]
  1. Doop [E52406]
  2. VEENSTRA, Rinske Klazes [I41288]
  1. Huwelijk [E52412]
  2. van den AKKER, Aaltje Tjeerds [I28150]
  3. van der WERF, Doeke Pieters [I29884]
  1. Doop [E52413]
  2. van der WERF, Pieter Doekes [I41297]
  1. Doop [E52414]
  2. van der WERF, Tjeerd Doekes [I29549]
  1. Doop [E52423]
  2. van der WERF, Roelofke Doekes [I41304]
  1. , Jolke Molles [I9384]
  2. Overlijden [E85999]
  1. , Joukje Molles [I25722]
  2. Huwelijk [E96888]
  3. van der BRUG, Ruurd Pyters [I28308]
  1. , Joukje Molles [I25722]
  2. Huwelijk [E96888]
  3. van der BRUG, Ruurd Pyters [I28308]
  1. , Uilkje Ruurds [I41334]
  2. Doop [E52450]
  1. Begrafenis [E105351]
  2. van der BRUG, Ruurd Pyters [I28308]
  1. , Pyter Ruurds [I41335]
  2. Doop [E52453]
  1. , Uilkje Ruurds [I41336]
  2. Doop [E52455]
  1. , Antje Ruurds [I41340]
  2. Doop [E52460]
  1. , Jacob Ruurds [I41341]
  2. Doop [E0119]
  1. , Trijntje Ruurds [I41342]
  2. Doop [E52463]
  1. BOERSMA, Trijntje Anskes [I27059]
  1. , Jan Aetzes [I9373]
  1. , Martzen Jans [I9365]
  2. Overlijden [E91960]
  1. , Radbodus Lieuwes [I41463]
  2. Geboorte [E52568]
  1. COUPERUS, Abraham [I41481]
  2. HOPPINGA, Gesina Molles [I34561]
  3. Huwelijk [E52591]
  1. COUPERUS, Abraham [I41481]
  2. HOPPINGA, Gesina Molles [I34561]
  3. Huwelijk [E52591]
  1. COUPERUS, Molle Abrahams [I41482]
  2. Doop [E52592]
  1. COUPERUS, Anna Abrahams [I41483]
  2. Doop [E52593]
  1. COUPERUS, Gerardus Abrahams [I41484]
  2. Doop [E52594]
  1. COUPERUS, Gerritje Abrahams [I41485]
  2. Doop [E52595]
  1. COUPERUS, Abraham Abrahams [I41486]
  2. Doop [E52596]
  1. COUPERUS, Petrus [I41487]
  2. Huwelijk [E52605]
  3. STEINDAM, Gerarda [I41488]
  1. Huwelijk [E48430]
  2. OOSTERHOF, Vroukje Feijes [I30356]
  3. PUNTER, Pieter Luiten [I25930]
  1. Doop [E52655]
  2. OOSTERHOF, Vroukje Feijes [I30356]
  1. Doop [E52657]
  2. OOSTERHOF, Reinsje Feijes [I41537]
  1. Doop [E52659]
  2. OOSTERHOF, Klaas Feijes [I41538]
  1. , Aaltje Feijes [I41539]
  2. Doop [E52661]
  1. OOSTERHOF, Feije Klaasen [I41535]
  1. , Dirk Feijes [I41540]
  2. Doop [E52663]
  1. , Annigje Dirks [I41536]
  2. Huwelijk [E52666]
  3. OOSTERHOF, Feije Klaasen [I41535]
  1. Doop [E52667]
  2. OOSTERHOF, Feije Klaasen [I41535]
  1. , Imkje Jans [I41560]
  2. BAKKER, Geert Hendriks [I41559]
  3. Huwelijk [E52687]
  1. BAKKER, Jan Geerts [I41561]
  2. Doop [E52689]
  1. BAKKER, Elisabeth Geerts [I24017]
  2. Doop [E52693]
  1. BAKKER, Wemmigje Geerts [I41563]
  2. Doop [E52695]
  1. BAKKER, Luyte Geerts [I41565]
  2. Doop [E52699]
  1. BAKKER, Engeltje Geerts [I41566]
  2. Doop [E52701]
  1. , Antjen Tees [I41580]
  2. , Luyten Sybrands [I41579]
  3. Huwelijk [E52720]
  1. , Elisabeth Pieters [I41574]
  2. , Jan Luijten [I41573]
  3. Huwelijk [E52722]
  1. , Iemkje Engels [I41600]
  2. , Pieter Wiepkes [I41599]
  3. Huwelijk [E52750]
  1. , Antje Engels [I41613]
  2. , Hylke Seerps [I41612]
  3. Huwelijk [E52762]
  1. , Antje Piekes [I41621]
  2. , Engel Engels [I41620]
  3. Huwelijk [E52768]
  1. Doop [E97311]
  2. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. Huwelijk [E106245]
  2. SYTSEMA, Baukjen Jans [I28204]
  3. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. Huwelijk [E106245]
  2. SYTSEMA, Baukjen Jans [I28204]
  3. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. Doop [E85442]
  2. de BOER, Sjoerdje Barelds [I28715]
  1. Doop [E52901]
  2. de BOER, Rienk Barelds [I33932]
  1. Nederlands-Hervormd [E94640]
  2. de BOER, Geeske Barelds [I31100]
  1. Doop [E52902]
  2. de BOER, Jan Barelds [I29496]
  1. Doop [E52903]
  2. de BOER, Hiltje Barelds [I25084]
  1. Nederlands-Hervormd [E91535]
  2. de BOER, Geeuwke Barelds [I34337]
  1. , Jitske Hendriks [I1749]
  2. Huwelijksafkondiging [E52924]
  3. MARTENS, Marten Sybrens [I1748]
  1. , Jitske Hendriks [I1749]
  2. Huwelijk [E52925]
  3. MARTENS, Marten Sybrens [I1748]
  1. MARTENS, Trijntje Martens [I25472]
  1. , Janna Egberts [I41813]
  2. Doop [E53093]
  1. , Roelofje Egberts [I42022]
  2. Doop [E53386]
  1. Doop [E53387]
  2. MENGER, Egbert Jacobs [I42023]
  1. Begrafenis [E53388]
  2. MENGER, Jacob Jans [I41812]
  1. , Janna Egberts [I41813]
  2. Huwelijk [E53094]
  3. MENGER, Jacob Jans [I41812]
  1. Doop [E53389]
  2. MENGER, Harm Jacobs [I42024]
  1. , Claasjen Nammes [I41811]
  2. Huwelijk [E53091]
  3. MENGER, Jan Harmens [I41810]
  1. , Lutske Alberts [I40111]
  2. Doop [E53393]
  1. HIEMSTRA, Jelmer Gerbens [I35225]
  2. Huwelijk [E53404]
  3. KALFSBEEK, Dieuwkje Jelles [I23869]
  1. HIEMSTRA, Jelmer Gerbens [I35225]
  2. Huwelijk [E53404]
  3. KALFSBEEK, Dieuwkje Jelles [I23869]
  1. HIEMSTRA, Jelmer Gerbens [I35225]
  2. Huwelijk [E53404]
  3. KALFSBEEK, Dieuwkje Jelles [I23869]
  1. , Gerben Jelmers [I42054]
  2. , Trijntje Martens [I42055]
  3. Huwelijk [E53420]
  1. Geboorte [E49362]
  2. ROSIER, Elizabeth [I39181]
  1. Doop [E49282]
  2. ROSIER, Lijsbert [I39122]
  1. BONCK, Sydtske Bentedr [I38962]
  2. Huwelijk [E49062]
  3. van der LEIJ, Jarig Jacobs [I38961]
  1. Overlijden [E49059]
  2. van der LEIJ, Jarig Jacobs [I38961]
  1. Huwelijk [E83790]
  2. MOLLEMA, Cornelis [I9337]
  3. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. Begrafenis [E109210]
  2. MOLLEMA, Elisabeth [I9359]
  1. Doop [E86618]
  2. HIBMA, Corneliske Jacobs [I9352]
  1. Huwelijk [E86847]
  2. MOLLEMA, Jitske Gerbens [I9396]
  3. van DRIESUM, Dirk Eeuwes [I9397]
  1. Huwelijk [E98175]
  2. MOLLEMA, Molle Gerbens [I9391]
  3. WESTRA, Trijntje Gerryts [I9408]
  1. Huwelijk [E98175]
  2. MOLLEMA, Molle Gerbens [I9391]
  3. WESTRA, Trijntje Gerryts [I9408]
  1. Begrafenis [E91331]
  2. MOLLEMA, Pieter Molles [I9427]
  1. , Molle Ottes [I27390]
  1. BUMA, Dirk Takes [I9393]
  2. Huwelijk [E105322]
  3. MOLLEMA, Trijntje Gerbens [I9392]
  1. BUMA, Dirk Takes [I9393]
  2. Begrafenis [E54850]
  1. , Sipke Symons [I36549]
  2. Doop [E45136]
  1. BOUMA, Symen Sipkes [I36546]
  2. Huwelijk [E54908]
  3. de VRIES, Maartje Thijssen [I36547]
  1. , Johannes Herres [I29926]
  2. Begrafenis [E54911]
  1. Doop [E51228]
  2. van AISMA, Evert Clazes [I40394]
  1. BLOEMSMA, Hiltje Gerrits [I33407]
  2. Geboorte [E84541]
  1. , Anna Outgers [I5832]
  2. Huwelijk [E98430]
  3. KUTSCH, Gabriël [I5831]
  1. Doop [E95875]
  2. KUTSCH, Anna Maria [I28791]
  1. Doop [E94307]
  2. KUTSCH, Anna Margriet [I23747]
  1. Doop [E108433]
  2. KUTSCH, Johannes Davidt [I28531]
  1. Huwelijk [E82499]
  2. KUTSCH, Johan Danyel [I23735]
  3. VIGLIUS, Anna Catharina [I24262]
  1. Huwelijk [E82499]
  2. KUTSCH, Johan Danyel [I23735]
  3. VIGLIUS, Anna Catharina [I24262]
  1. Huwelijk [E82499]
  2. KUTSCH, Johan Danyel [I23735]
  3. VIGLIUS, Anna Catharina [I24262]
  1. Huwelijk [E82499]
  2. KUTSCH, Johan Danyel [I23735]
  3. VIGLIUS, Anna Catharina [I24262]
  1. BOTTERWEGH, Frederik [I43559]
  2. Huwelijk [E54962]
  3. KUTSCH, Bontie (Bottie of Bondina) [I33422]
  1. BOTTERWEGH, Frederik [I43559]
  2. Huwelijk [E54962]
  3. KUTSCH, Bontie (Bottie of Bondina) [I33422]
  1. Doop [E81670]
  2. KUTSCH, Anna Amalia [I25207]
  1. Doop [E104190]
  2. KUTSCH, Gabriel [I26903]
  1. Doop [E96282]
  2. KUTSCH, Boudina Constantia [I33793]
  1. Doop [E54986]
  2. van der LEIJ, Johannes Rienks [I29535]
  1. Huwelijk [E49017]
  2. TUININGA, Jacob Bartelds [I38940]
  3. van der LEIJ, Aaltje Jarigs [I29536]
  1. , Antje Tjerks [I43583]
  2. Huwelijk [E54987]
  3. van der LEIJ, Anne Jarigs [I38952]
  1. , Antje Tjerks [I43583]
  2. Huwelijk [E54987]
  3. van der LEIJ, Anne Jarigs [I38952]
  1. Huwelijk [E49025]
  2. WASSENAAR, Hessel Harmens [I38944]
  3. van der LEIJ, Aukje Jacobs [I38943]
  1. Huwelijk [E49025]
  2. WASSENAAR, Hessel Harmens [I38944]
  3. van der LEIJ, Aukje Jacobs [I38943]
  1. , Claaske Rinses [I38939]
  2. Huwelijk [E49014]
  3. van der LEIJ, Jacob Simons [I38938]
  1. , Leentje Gosses [I38937]
  2. Huwelijk [E49010]
  3. van der LEIJ, Simon Jacobs [I38933]
  1. , Leentje Gosses [I38937]
  2. Huwelijk [E49010]
  3. van der LEIJ, Simon Jacobs [I38933]
  1. , Mayke Joosten [I38936]
  2. Huwelijk [E49008]
  3. van der LEIJ, Simon Jacobs [I38933]
  1. DIJKSTRA, Trijntje Jans [I27353]
  2. Doop [E54991]
  1. DIJKSTRA, Jan Jacobs [I36581]
  2. Huwelijk [E54992]
  3. van der HEIDE, Hiltje Wybrens [I36582]
  1. DIJKSTRA, Jan Jacobs [I36581]
  2. Huwelijk [E54992]
  3. van der HEIDE, Hiltje Wybrens [I36582]
  1. DIJKSTRA, Jan Jacobs [I36581]
  2. Huwelijk [E54992]
  3. van der HEIDE, Hiltje Wybrens [I36582]
  1. DIJKSTRA, Wybren Jans [I43585]
  2. Doop [E54994]
  1. , Antje Jans [I43586]
  2. Doop [E54996]
  1. DIJKSTRA, Jacob Jans [I43587]
  2. Doop [E54998]
  1. DIJKSTRA, Jan Jans [I43588]
  2. Doop [E55000]
  1. , Fokke Jans [I43589]
  2. Doop [E55002]
  1. BIJKERK, Lourens Jans [I35519]
  2. Doop [E55011]
  1. BIJKERK, Sijger Jans [I29920]
  2. Doop [E55012]
  1. BIJKERK, Jan Lourens [I32579]
  2. Doop [E90678]
  1. Huwelijk [E55148]
  2. WOLTERBEEK, Sara Maria [I8629]
  3. van HERWERDEN, Claudius Henricus [I8630]
  1. , Hein Molles [I9375]
  2. , Jolke Hepkes [I9374]
  3. Hervormd [E102483]
  1. , Beernd Molles [I34144]
  2. , Sjoukjen Luijtsens [I34244]
  3. Huwelijk [E85376]
  1. , Luytsen Beernts [I40104]
  2. Doop [E50685]
  1. , Sjouk Beernts [I40105]
  2. Doop [E50686]
  1. , Hepke Jacobs [I23615]
  2. Doop [E109445]
  1. , Beern Lenses [I27854]
  2. Doop [E85014]
  1. , Jacob Lenses [I32498]
  2. Doop [E80309]
  1. , Goijtsen [I43718]
  2. Doop [E55166]
  1. , Siouck Lenses [I26976]
  2. Doop [E102413]
  1. , Frouckien [I27705]
  2. Doop [E89566]
  1. , Anne Cornelis [I43719]
  2. Doop [E55167]
  1. BROES, Pieter [I1841]
  2. Doop [E2572]
  1. BROES, Broërius [I1842]
  2. Doop [E55207]
  1. BROES, Wilhelmus [I1852]
  2. Doop [E55208]
  1. BROES, Suzanna Johanna [I1856]
  2. Doop [E55209]
  1. BAKKER, Elisabeth Geerts [I24017]
  2. Nederlands-Hervormd [E93555]
  3. WAPSE, Pieter Hendriks [I34691]
  1. Doop [E55247]
  2. WAPSE, Trijntje Pieters [I43730]
  1. Doop [E55248]
  2. WAPSE, Geert Pieters [I30578]
  1. Doop [E55287]
  2. GOUMA, Geertje Fokkes [I37008]
  1. Doop [E55288]
  2. GOUMA, Trijntje Fokkes [I31620]
  1. Doop [E55392]
  2. MANCADAN, Sophia [I41896]
  1. Doop [E55393]
  2. MANCADAN, Rinske [I43792]
  1. Huwelijk [E55394]
  2. MANCADAN, Johannes [I41897]
  3. de NEEFF, Elske [I41898]
  1. Huwelijk [E51646]
  2. MANCADAN, Jacobus Sibrandi [I40789]
  3. SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
  1. Huwelijk [E51646]
  2. MANCADAN, Jacobus Sibrandi [I40789]
  3. SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
  1. Huwelijk [E51646]
  2. MANCADAN, Jacobus Sibrandi [I40789]
  3. SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
  1. Huwelijk [E51646]
  2. MANCADAN, Jacobus Sibrandi [I40789]
  3. SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
  1. Huwelijk [E51744]
  2. MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836]
  3. WALKENS, Sophia Hayonis [I40837]
  1. BOELENS, Broer Boelardus [I24131]
  2. Huwelijk [E51629]
  3. MANCADAN, Ebeltje [I26817]
  1. BOELENS, Broer Boelardus [I24131]
  2. Huwelijk [E51629]
  3. MANCADAN, Ebeltje [I26817]
  1. , Trijntje Gerrits [I43793]
  2. Huwelijk [E55395]
  3. MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836]
  1. , Trijntje Gerrits [I43793]
  2. Huwelijk [E55395]
  3. MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836]
  1. Huwelijk [E55397]
  2. MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836]
  3. MEDERHUYS, Chatharina Abrahami [I43795]
  1. Huwelijk [E55394]
  2. MANCADAN, Johannes [I41897]
  3. de NEEFF, Elske [I41898]
  1. Doop [E55398]
  2. MANCADAN, Aurelia [I43796]
  1. Begrafenis [E55399]
  2. MANCADAN, Aurelia [I43796]
  1. MANCADAN, Ebeltje [I26817]
  1. Begrafenis [E53223]
  2. MANCADAN, Sophia [I41896]
  1. Huwelijk [E55529]
  2. SIDERIUS | ISERMAN, Arnoldus Mathiae [I39295]
  3. SWENG, Hiltie Reins [I39296]
  1. Huwelijk [E55529]
  2. SIDERIUS | ISERMAN, Arnoldus Mathiae [I39295]
  3. SWENG, Hiltie Reins [I39296]
  1. BAUCKEMA, Mencke Hanses [I38754]
  2. Huwelijk [E55531]
  3. SIDERIUS, Rein Arnoldus [I38641]
  1. , Eelkien Hiddes [I43832]
  2. Huwelijk [E55532]
  3. ISERMAN, Sicke Arnoldus [I39309]
  1. Doop [E55533]
  2. ISERMAN, Arnoldus [I43845]
  1. , Sipkien Jorrits [I43846]
  2. Huwelijk [E55534]
  3. SIDERIUS, Matthijs Arnoldus [I39310]
  1. , Sipkien Jorrits [I43846]
  2. Huwelijk [E55534]
  3. SIDERIUS, Matthijs Arnoldus [I39310]
  1. , Sipkien Jorrits [I43846]
  2. Huwelijk [E55534]
  3. SIDERIUS, Matthijs Arnoldus [I39310]
  1. Huwelijk [E55535]
  2. POSSELMAN, Gerrit Adrians [I43848]
  3. SIDERIUS, Jisck Arnoldi [I43847]
  1. Huwelijk [E55535]
  2. POSSELMAN, Gerrit Adrians [I43848]
  3. SIDERIUS, Jisck Arnoldi [I43847]
  1. Huwelijk [E55535]
  2. POSSELMAN, Gerrit Adrians [I43848]
  3. SIDERIUS, Jisck Arnoldi [I43847]
  1. , Antie Sybrands [I43849]
  2. Huwelijk [E55536]
  3. SIDERIUS, Arnold Johannes [I39288]
  1. , Antie Sybrands [I43849]
  2. Huwelijk [E55536]
  3. SIDERIUS, Arnold Johannes [I39288]
  1. Doop [E55537]
  2. SIDERIUS, Hiltje [I43850]
  1. Huwelijk [E55541]
  2. SIDERIUS, Mathijs [I43853]
  3. WIEGERSMA, Maycke Annius [I43854]
  1. Huwelijk [E55541]
  2. SIDERIUS, Mathijs [I43853]
  3. WIEGERSMA, Maycke Annius [I43854]
  1. Doop [E55543]
  2. SIDERIUS, Grietje [I43855]
  1. Doop [E55545]
  2. SIDERIUS, Grietje [I43856]
  1. Doop [E55549]
  2. van der PLOEG, Rein Sytses [I35090]
  1. Doop [E55550]
  2. van der PLOEG, Sytte Sytses [I36591]
  1. Doop [E55562]
  2. VINKENRA, Regina Magdalena [I1844]
  1. Doop [E55564]
  2. VINKENRA, Regina Magdalena [I1844]
  1. BROES, Petrus [I1794]
  2. BROUWER, Johanna [I1793]
  3. Huwelijk [E55206]
  1. , Auckje Pyters [I38947]
  2. Huwelijk [E55632]
  3. van der LEIJ, Jarig Jacobs [I32619]
  1. HESLINGA, Attie Theunisdr [I38948]
  2. Huwelijk [E49034]
  3. van der LEIJ, Jarig Jacobs [I32619]
  1. HUIDEKOPER, Romckien Annes [I38951]
  2. Huwelijk [E49041]
  3. van der LEIJ, Jarig Jacobs [I32619]
  1. Doop [E96472]
  2. RASSCHEN, Janna Sophia [I9354]
  1. Huwelijk [E55677]
  2. KAMPEN, Elisabeth Joannis [I9358]
  3. RASSCHEN, Albartus [I9357]
  1. Doop [E55678]
  2. RASSCHEN, Janke [I43885]
  1. Doop [E55679]
  2. RASSCHEN, Trijntie [I43886]
  1. Doop [E55680]
  2. RASSCHEN, Hermannus [I43887]
  1. BUMA, Dirk Takes [I9393]
  2. Doop [E92946]
  1. BUMA, Yda Teakes [I43888]
  2. Doop [E55682]
  1. BUMA, Teacke Dirks [I9394]
  2. Huwelijk [E55684]
  3. KEIMPEMA, Anna Margarite [I9395]
  1. BUMA, Yda Teakes [I43888]
  2. Begrafenis [E55685]
  1. BUMA, Margarieta [I43889]
  2. Doop [E55686]
  1. Huwelijk [E113800]
  2. THIJSSEN, Kornelis Thijsses [I28006]
  3. van der MEULEN, Joukien Molles [I9407]
  1. FOGELSANGH, Hielk Syeckes [I40804]
  2. Huwelijk [E55753]
  3. van PRUISSEN, Sebastiaan [I40805]
  1. BROUWER, Petrus [I1797]
  2. Huwelijk [E96585]
  3. van LIMBURG, Anna Geertruide [I1798]
  1. BLOEMBERGEN, Tjitske [I1910]
  2. BROUWER, Pieter Koumans [I1909]
  3. Huwelijk [E55794]
  1. BROUWER, Petrus [I8678]
  2. Doop [E55795]
  1. Doop [E55828]
  2. WASSENAAR, Hiltje Cornelis [I35070]
  1. Doop [E55830]
  2. WASSENAAR, Lysbert [I43955]
  1. , Dieuwke Alberts [I27173]
  2. Huwelijk [E55831]
  3. WASSENAAR, Cornelis Gerrits [I28871]
  1. , Aetze Dids [I35294]
  2. Doop [E90993]
  1. , Tjitske Ludzers [I43954]
  2. Doop [E55832]
  1. Doop [E51818]
  2. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I28773]
  1. Doop [E55871]
  2. SCHOONEBEEK, Geertje Jans [I43990]
  1. , Martjen Teunes [I40901]
  2. Doop [E51837]
  1. , Sjoukjen Teunes [I40902]
  2. Doop [E51838]
  1. , Aat Teunes [I40903]
  2. Doop [E51839]
  1. , Anne Teunes [I40904]
  2. Doop [E51840]
  1. BEKHOF, Kleis Teunes [I40905]
  2. Doop [E51841]
  1. Doop [E55874]
  2. VERKENNIS, Dominicus [I9422]
  1. , Aafke Jans [I9424]
  2. Huwelijk [E55875]
  3. VERKENNIS, Douwe [I9423]
  1. , Aafke Jans [I9424]
  2. Huwelijk [E55875]
  3. VERKENNIS, Douwe [I9423]
  1. Doop [E55877]
  2. VERKENNIS, Tjitske [I43994]
  1. Doop [E55878]
  2. VERKENNIS, Henricus [I43995]
  1. Doop [E55881]
  2. VERKENNIS, Douwe [I9423]
  1. , Aafke Lubberts [I30693]
  2. Huwelijk [E85636]
  3. van WIEREN, Gerben Jans [I34304]
  1. , Aafke Philippus [I27243]
  2. , Johannes Herres [I29926]
  3. Huwelijk [E51883]
  1. , Philippus Johannes [I40936]
  2. Doop [E51891]
  1. , Haerre Johannes [I40934]
  2. Doop [E51887]
  1. , Minke Johannes [I25346]
  2. Doop [E51885]
  1. , Maartje Johannes [I40935]
  2. Doop [E51889]
  1. , Jan Douwes [I44008]
  2. , Maartje Johannes [I40935]
  3. Huwelijk [E55893]
  1. , Aafke Jans [I44009]
  2. Doop [E55895]
  1. , Johannes Jans [I44010]
  2. Doop [E55897]
  1. , Douwe Jans [I44011]
  2. Doop [E55899]
  1. , Houkje Jans [I44012]
  2. Doop [E55901]
  1. , Antje Jans [I44013]
  2. Doop [E55903]
  1. , Jacob Jans [I44014]
  2. Doop [E55905]
  1. , Heere Jans [I44015]
  2. Doop [E55907]
  1. , Taeke Jans [I44016]
  2. Doop [E55909]
  1. , Haerre Johannes [I40934]
  2. , Janke Eijberts [I44024]
  3. Huwelijk [E55915]
  1. , Johannes Heeres [I44025]
  2. Doop [E55917]
  1. , Tjitske Heeres [I44026]
  2. Doop [E55919]
  1. , Haerre Johannes [I40934]
  1. , Haerre Johannes [I40934]
  2. Overlijden [E55920]
  1. , Aafke Pieters [I26522]
  2. Doop [E52057]
  1. , Sijbrand Luiten [I41591]
  2. Doop [E52739]
  1. , Sibrand Luijten [I41592]
  2. Doop [E52741]
  1. Doop [E52742]
  2. STELLING, Teie Luijten [I41593]
  1. , Margje Luijten [I41594]
  2. Doop [E52743]
  1. , Siebrand Luijten [I41595]
  2. Doop [E52744]
  1. , Meelis Luijten [I41596]
  2. Doop [E52745]
  1. , Jan Luijten [I41597]
  2. Doop [E52746]
  1. , Jan Luijten [I41573]
  2. Doop [E52717]
  1. , Sijbrand Tijes [I44028]
  2. Doop [E55925]
  1. , Antje Teijes [I44029]
  2. Doop [E55926]
  1. , Claas Tijes [I44030]
  2. Doop [E55927]
  1. , Hendrikje Tijes [I44031]
  2. Doop [E55928]
  1. , Hiltje Martens [I44032]
  2. Huwelijk [E55930]
  3. STELLING, Teie Luijten [I41593]
  1. Doop [E55931]
  2. STELLING, Geesjen [I44033]
  1. Doop [E55932]
  2. STELLING, Luite Tiijes [I44034]
  1. Doop [E55933]
  2. STELLING, Trijntje Tijes [I44035]
  1. Doop [E55934]
  2. STELLING, Luitjen Teijes [I44036]
  1. Doop [E55935]
  2. STELLING, Ybeltje Teijes [I44037]
  1. Doop [E55936]
  2. JOUSTRA, Trijntje Johannes [I44038]
  1. , Klaas Johannes [I44040]
  2. Doop [E55938]
  1. , Hendrik Tjeerds [I44041]
  2. Doop [E55939]
  1. Doop [E46055]
  2. JOUSTRA, Tjeerd Johannes [I36584]
  1. , Harmen Hendriks [I44045]
  2. Doop [E55943]
  1. Doop [E55946]
  2. LEENBURG, Renske Hendriks [I44046]
  1. Doop [E55948]
  2. LEENBORG, Dieuwke Hendriks [I44047]
  1. , Jan Hendriks [I44048]
  2. Doop [E55950]
  1. , Klaas Hendriks [I44049]
  2. Doop [E55952]
  1. Doop [E55954]
  2. LEENBURG, Jaijke Hendriks [I44050]
  1. Doop [E55969]
  2. LEENBURG, Hendrik Klazes [I41197]
  1. , Aaltie Dirks [I8959]
  2. , Albert Jans [I8960]
  3. Huwelijk [E51944]
  1. , Aaltien Roelofs [I41787]
  2. Huwelijk [E53059]
  3. MENGER | BIJKER, Jan Nammes [I41786]
  1. Doop [E55985]
  2. MENGER, Margje Jans [I44080]
  1. Doop [E55987]
  2. MENGER, Anke Jans [I44081]
  1. , Romkje Hansen [I41788]
  2. Huwelijk [E53062]
  3. MENGER | BIJKER, Jan Nammes [I41786]
  1. Doop [E55991]
  2. MENGER, Jantje Jans [I44083]
  1. , Hans Jans [I44084]
  2. Doop [E55993]
  1. , Greetje Sakes [I41789]
  2. Huwelijk [E53065]
  3. MENGER | BIJKER, Jan Nammes [I41786]
  1. , Amarensie Dircks [I44097]
  2. , Sjoerdt Daems [I39794]
  3. Huwelijk [E56008]
  1. , Dircktien Siuierts [I44098]
  2. Doop [E56009]
  1. Huwelijk [E56011]
  2. OOSTERHOF, Reinsje Feijes [I41537]
  3. SLOOTSTRA, Jan Wijbrands [I44099]
  1. Doop [E56013]
  2. SLOOTSTRA, Annigjen Jans [I44100]
  1. , Jantien Dirks [I44104]
  2. Huwelijk [E56018]
  3. OOSTERHOF, Klaas Feijes [I41538]
  1. Doop [E56020]
  2. OOSTERHOF, Feije Klazen [I44105]
  1. , Claasje Klazes [I44106]
  2. Doop [E56022]
  1. , Dirk Klazes [I44107]
  2. Doop [E56024]
  1. Huwelijk [E51895]
  2. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  3. van den BERG, Aaltje Alberts [I36157]
  1. Doop [E51897]
  2. KOELMA, Pieter Freerks [I40937]
  1. Doop [E51898]
  2. KOELMA, Antjen Freerks [I26579]
  1. Doop [E51900]
  2. KOELMA, Peter Freerks [I40938]
  1. Doop [E51902]
  2. KOELMA, Albert Freerks [I40939]
  1. , Antje Freerks [I44129]
  2. Doop [E56053]
  1. Doop [E51905]
  2. KOELMA, Sake Freerks [I40940]
  1. Doop [E51907]
  2. KOELMA, Geert Freerks [I40941]
  1. Doop [E51914]
  2. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. Huwelijk [E56061]
  2. WENING, Willem Thijsen [I40970]
  3. van der TUIN | FEENSTRA, Fokeltje Eerdes [I40969]
  1. Doop [E56063]
  2. WENING, Tys Willems [I44136]
  1. Doop [E56065]
  2. WEENING, Aaltje Willems [I40971]
  1. Doop [E56067]
  2. WENING, Harmina Willems [I44137]
  1. Doop [E56069]
  2. WENING, Wytske Willems [I44138]
  1. Doop [E56073]
  2. WENING, Freerk Willems [I44139]
  1. Doop [E56075]
  2. WENING, Wytske Willems [I44140]
  1. Doop [E56077]
  2. WENING, Klaas Willems [I44141]
  1. , Grijtje Klazes [I41210]
  2. Doop [E52274]
  1. , Akke Sybes [I37452]
  2. , Jacob Doeijes [I37453]
  3. Huwelijk [E46474]
  1. , Akke Sybes [I37452]
  2. Doop [E56096]
  1. , Geertje Jacobs [I37454]
  2. Huwelijk [E56097]
  3. MIEDEMA, Sjoerd Symens [I44164]
  1. , Geertje Jacobs [I37454]
  2. Huwelijk [E56097]
  3. MIEDEMA, Sjoerd Symens [I44164]
  1. Doop [E56099]
  2. MIEDEMA, Siemen Sjoerds [I44167]
  1. Doop [E56101]
  2. MIEDEMA, Jacob [I44168]
  1. Doop [E56103]
  2. MIEDEMA, Doeje Sjoerds [I44169]
  1. Doop [E56105]
  2. MIEDEMA, Neeltje Sjoerds [I44170]
  1. , Aaltje Jans [I30525]
  2. , Marten Jans [I31919]
  3. Huwelijk [E94692]
  1. , Maria Jans [I44177]
  2. Doop [E56166]
  1. , Gees Jans [I44178]
  2. Doop [E56167]
  1. , Siouk Jans [I44179]
  2. Doop [E56168]
  1. , Aaltje Warners [I27948]
  2. Doop [E56230]
  1. , Aaltje Warners [I27948]
  2. , Kleis Saakes [I34253]
  3. Huwelijk [E56236]
  1. , Wobbigje Kleizes [I27015]
  2. Doop [E101492]
  1. , Geesje Kleizes [I44185]
  2. Doop [E56237]
  1. , Sake Kleizes [I44186]
  2. Doop [E56238]
  1. , Saake Kleizes [I44187]
  2. Doop [E56240]
  1. , Geesje Kleizes [I44188]
  2. Doop [E56243]
  1. , Lipkje Kleizes [I44189]
  2. Doop [E56245]
  1. , Saake Kleizes [I44190]
  2. Doop [E56248]
  1. , Antje Kleizes [I44191]
  2. Doop [E56250]
  1. , Jacobje Kleizes [I44193]
  2. Doop [E56254]
  1. , Luitje Kleizes [I44194]
  2. Doop [E56256]
  1. , Baertje Kleizes [I44195]
  2. Doop [E56258]
  1. , Eysjen Kleizes [I44196]
  2. Doop [E56260]
  1. , Kleis Saakes [I34253]
  2. Doop [E56262]
  1. Huwelijk [E51400]
  2. SCHONINK, Antje Anthonis [I40599]
  3. SINNEMA, Suffridus Hayonis [I40578]
  1. Huwelijk [E51400]
  2. SCHONINK, Antje Anthonis [I40599]
  3. SINNEMA, Suffridus Hayonis [I40578]
  1. Huwelijk [E51400]
  2. SCHONINK, Antje Anthonis [I40599]
  3. SINNEMA, Suffridus Hayonis [I40578]
  1. Doop [E51407]
  2. SINNAMA, Lou [I40603]
  1. , Lysbeth Hoytes [I40600]
  2. Huwelijk [E51402]
  3. SINNEMA, Suffridus Hayonis [I40578]
  1. , Lysbeth Hoytes [I40600]
  2. Huwelijk [E51402]
  3. SINNEMA, Suffridus Hayonis [I40578]
  1. , Lysbeth Hoytes [I40600]
  2. Huwelijk [E51402]
  3. SINNEMA, Suffridus Hayonis [I40578]
  1. Doop [E51408]
  2. SINNEMA, Geertie [I40604]
  1. , Jisk Herres [I40618]
  2. Huwelijk [E56263]
  3. SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
  1. BOONAERTS, Claeske [I40632]
  2. Huwelijk [E51434]
  3. SINNEMA, Jackle Pybes [I40609]
  1. FABER, Jan Nannes [I40639]
  2. Huwelijk [E51443]
  3. SINNEMA, Siouck Pybes [I40612]
  1. Huwelijk [E51441]
  2. LYCLAMA, Joostje Meyes [I40638]
  3. SINNEMA, Haring Pybes [I40611]
  1. Huwelijk [E51441]
  2. LYCLAMA, Joostje Meyes [I40638]
  3. SINNEMA, Haring Pybes [I40611]
  1. Huwelijk [E51441]
  2. LYCLAMA, Joostje Meyes [I40638]
  3. SINNEMA, Haring Pybes [I40611]
  1. , Jeltie Thijses [I40570]
  2. Huwelijk [E51379]
  3. SINNEMA, Yde Hayes [I40560]
  1. , Jeltie Thijses [I40570]
  2. Huwelijk [E51379]
  3. SINNEMA, Yde Hayes [I40560]
  1. , Jeltie Thijses [I40570]
  2. Huwelijk [E51379]
  3. SINNEMA, Yde Hayes [I40560]
  1. HENGEVELT, Maertie Hendricks [I40633]
  2. Huwelijk [E51435]
  3. SINNEMA, Jackle Pybes [I40609]
  1. , Pieter Jans [I40613]
  2. Huwelijk [E51419]
  3. SINNEMA, Antje Ides [I40571]
  1. Huwelijk [E51423]
  2. SINNEMA, Jetske Ides [I40572]
  3. van ASPEREN, Tyetse Jans [I40617]
  1. HITSMA, Valerius [I40627]
  2. Huwelijk [E56271]
  3. SINNEMA, Geertie [I40604]
  1. HITSMA, Valerius [I40627]
  2. Huwelijk [E56271]
  3. SINNEMA, Geertie [I40604]
  1. HITSMA, Valerius [I40627]
  2. Huwelijk [E56271]
  3. SINNEMA, Geertie [I40604]
  1. 't HOEN, Jobie Gerrits [I40620]
  2. Huwelijk [E56277]
  3. SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
  1. , Marij Claeses [I40557]
  2. Huwelijk [E51371]
  3. SINNEMA, Wybe Ides [I40556]
  1. , Gielke Reins [I40839]
  2. Huwelijk [E51746]
  3. SINNEMA, Grietje Lieuwes [I40838]
  1. Huwelijk [E51427]
  2. JORNA, Tjitske Annes [I40621]
  3. SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
  1. Huwelijk [E51427]
  2. JORNA, Tjitske Annes [I40621]
  3. SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
  1. Huwelijk [E51427]
  2. JORNA, Tjitske Annes [I40621]
  3. SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
  1. Huwelijk [E51427]
  2. JORNA, Tjitske Annes [I40621]
  3. SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
  1. BOELENS, Hillegonda [I25697]
  2. Huwelijk [E109924]
  3. SINNEMA, Jacobus Lieuwes [I30881]
  1. BOELENS, Hillegonda [I25697]
  2. Huwelijk [E109924]
  3. SINNEMA, Jacobus Lieuwes [I30881]
  1. BOELENS, Hillegonda [I25697]
  2. Huwelijk [E109924]
  3. SINNEMA, Jacobus Lieuwes [I30881]
  1. , Inske Gosses [I40653]
  2. Huwelijk [E51464]
  3. SINNEMA, Johannes Hayes [I40622]
  1. , Inske Gosses [I40653]
  2. Huwelijk [E51464]
  3. SINNEMA, Johannes Hayes [I40622]
  1. , Inske Gosses [I40653]
  2. Doop [E56280]
  1. , Aaltie Hendricks [I44202]
  2. , Gosse Aukes [I44201]
  3. Huwelijk [E56281]
  1. Doop [E91206]
  2. SINNEMA, Elske Jacobus [I26573]
  1. Doop [E96907]
  2. SINNEMA, Elske Jacobus [I34973]
  1. SINNEMA, Jacobus Lieuwes [I30881]
  1. Doop [E89356]
  2. SINNEMA, Romkje Jacobus [I28549]
  1. Doop [E107482]
  2. SINNEMA, Trijntie Jacobs [I28586]
  1. Doop [E83139]
  2. SINNEMA, Lieuwe Jacobus [I36163]
  1. , Jancke Hendriks [I44206]
  2. Huwelijk [E56282]
  3. SINNEMA, Heere Lieuwes [I44205]
  1. , Antje Wybes [I40561]
  2. Huwelijk [E51378]
  3. SINNEMA, Yde Hayes [I40560]
  1. ALGRA, Pytter Jacobs [I40659]
  2. Huwelijk [E51471]
  3. SINNEMA, Dieucke Hayes [I40624]
  1. ALGRA, Pytter Jacobs [I40659]
  2. Huwelijk [E51471]
  3. SINNEMA, Dieucke Hayes [I40624]
  1. Doop [E82783]
  2. SINNEMA, Janke Jacobs [I25556]
  1. Huwelijk [E51478]
  2. SINNEMA, Suffridus Laurentius Serenus [I40626]
  3. van WESTRA, Grietje [I40661]
  1. Huwelijk [E51478]
  2. SINNEMA, Suffridus Laurentius Serenus [I40626]
  3. van WESTRA, Grietje [I40661]
  1. , Jentie Oeges [I40658]
  2. Huwelijk [E51469]
  3. SINNEMA, Fettie Hayes [I40623]
  1. Doop [E85642]
  2. SINNEMA, Rinskien Jacobs [I26317]
  1. Huwelijk [E51367]
  2. SCHRADER, Catharina Elizabeth [I34185]
  3. SINNEMA, Abe Wybes [I23771]
  1. Doop [E51368]
  2. SINNEMA, Sara Abes [I40558]
  1. Doop [E51356]
  2. SINNAMA, Yede Abes [I29963]
  1. Huwelijk [E103082]
  2. SICCAMA, Abel [I26292]
  3. SINNEMA, Elske Jacobus [I34973]
  1. Doop [E51370]
  2. SINNEMA, Lou Abes [I26017]
  1. Doop [E56284]
  2. HALBERTSMA, Sipke Hiddes [I35951]
  1. Doop [E56285]
  2. HALBERTSMA, Jacobus [I34118]
  1. Doop [E110485]
  2. HALBERTSMA, Bartele [I25000]
  1. Huwelijk [E108682]
  2. SINNEMA, Janke Jacobs [I25556]
  3. WIGERI, Wigerus [I33309]
  1. BOSMA, Yde Sakes [I30738]
  2. Huwelijk [E82840]
  3. PUNTER, Janke Jans [I25108]
  1. BOSMA, Yde Sakes [I30738]
  2. Huwelijk [E82840]
  3. PUNTER, Janke Jans [I25108]
  1. BOSMA, Zake Ydes [I44208]
  2. Doop [E56288]
  1. BOSMA, Sake Ydes [I33753]
  2. Doop [E56290]
  1. BOSMA, Yde Sakes [I30738]
  2. Doop [E81736]
  1. BOSMA, Jan Ydes [I44209]
  2. Doop [E56292]
  1. BOSMA, Yde Sakes [I30738]
  2. Overlijden [E86829]
  1. BOSMA, Yde Sakes [I30738]
  2. Overlijden [E86829]
  1. BOSMA, Yde Sakes [I30738]
  2. Overlijden [E86829]
  1. , Aaltje Meines [I41801]
  2. Huwelijk [E56231]
  3. NIJHOLT, Geert Heines [I41800]
  1. Doop [E56296]
  2. NIJHOLT, Jeltje Geerts [I40636]
  1. Doop [E56298]
  2. NIJHOLT, Heine Geerts [I44213]
  1. Doop [E56300]
  2. NIJHOLT, Meine Geerts [I44214]
  1. Doop [E56301]
  2. NIJHOLT, Syger Geerts [I44215]
  1. Doop [E56303]
  2. NIJHOLT, Jantje Geerts [I44216]
  1. Doop [E56306]
  2. NIJHOLT, Jantje Geerts [I44217]
  1. Doop [E56307]
  2. NIJHOLT, Heine Geerts [I44218]
  1. NIJHOLT, Geert Heines [I41800]
  2. Overlijden [E56309]
  1. Begrafenis [E56310]
  2. NIJHOLT, Geert Heines [I41800]
  1. BOSCH, Klaas Pieters [I34448]
  2. Doop [E52284]
  1. BOSCH, Jelte Pijtters [I41215]
  2. Doop [E56314]
  1. , Trijntje Klazes [I31262]
  2. Huwelijk [E56473]
  3. de JONG, Jitze Wytzes [I29074]
  1. Doop [E56474]
  2. de JONG, Ytje Jitzes [I44246]
  1. Doop [E56475]
  2. de JONG, Maaike Jitzes [I9968]
  1. Doop [E56478]
  2. de JONG, Wytse Jitzes [I44247]
  1. Doop [E56480]
  2. de JONG, Beitske Jitzes [I44248]
  1. Doop [E56486]
  2. de JONG, Ype Jitzes [I25791]
  1. , Jeltje Melles [I0254]
  2. Huwelijk [E56540]
  3. REITSMA, Sytze Wytses [I0253]
  1. Doop [E56542]
  2. REITSMA, Wytske Sytzes [I36917]
  1. Doop [E56544]
  2. REITSMA, Wijtske Sytses [I44285]
  1. Doop [E56547]
  2. REITSMA, Melle Sijtses [I44286]
  1. Doop [E56550]
  2. REITSMA, Bartele Sytses [I44287]
  1. Doop [E56553]
  2. REITSMA, Baukje Sijtses [I44288]
  1. Doop [E56556]
  2. REITSMA, Lijsbeth Sijtses [I44289]
  1. Doop [E56559]
  2. REITSMA, Rinse Sijtses [I44290]
  1. , Aatje Doejes [I28751]
  2. , Jouke Klazes [I24623]
  3. Huwelijk [E99001]
  1. Doop [E86979]
  2. de HAAN, Klaas Joukes [I36279]
  1. Doop [E96520]
  2. de HAAN, Durkje Joukes [I31904]
  1. Doop [E56565]
  2. de HAAN, Dirk Joukes [I26048]
  1. Doop [E56566]
  2. de HAAN, Sybe Joukes [I26634]
  1. , Aatje Romkes [I25185]
  2. , Jouke Klazes [I24623]
  3. Huwelijk [E112597]
  1. , Aatje Romkes [I25185]
  2. , Jouke Klazes [I24623]
  3. Huwelijk [E112597]
  1. , Sijke Joukes [I35366]
  2. Doop [E56570]
  1. , Grietje Nolles [I23973]
  2. Huwelijk [E90878]
  3. KONING, Jan Errits [I25914]
  1. , Geeske Haijes [I27320]
  2. Huwelijk [E103998]
  3. KONING, Jan Errits [I25914]
  1. Doop [E87620]
  2. KONING, Geeske Jans [I30949]
  1. Doop [E56580]
  2. KONING, Ype Jans [I40367]
  1. , Geeske Haijes [I27320]
  2. Huwelijk [E103998]
  3. KONING, Jan Errits [I25914]
  1. Doop [E56582]
  2. KONING, Akke Jans [I40502]
  1. Doop [E101028]
  2. SINNEMA, Aukjen Jacobus [I29120]
  1. Doop [E56701]
  2. KUIPERS, Pieter Keimpes [I37409]
  1. , Froukje Pieters [I33342]
  2. Huwelijk [E56703]
  3. KUIPERS, Keimpe Bendiks [I37374]
  1. , Froukje Pieters [I33342]
  2. Huwelijk [E56703]
  3. KUIPERS, Keimpe Bendiks [I37374]
  1. , Lacijntje Keimpes [I37393]
  2. Doop [E56705]
  1. Doop [E56707]
  2. KUIPERS, Bendix Keimpes [I37403]
  1. Doop [E56709]
  2. KUIPERS, Gerrit Keimpes [I37392]
  1. Doop [E56712]
  2. KUIPERS, Keimpe Bendix [I37404]
  1. Doop [E56714]
  2. KUIPERS, Age Pieters [I37411]
  1. Doop [E56716]
  2. KUIPERS, Vroukjen [I44371]
  1. Doop [E56719]
  2. KUIPERS, Vroukje [I44372]
  1. Doop [E56722]
  2. KUIPERS, Keimpe Pieters [I37414]
  1. Doop [E56724]
  2. KUIPERS, Bouwe Pieters [I37412]
  1. Doop [E56727]
  2. KUIPERS, Vroukjen [I44373]
  1. Doop [E56730]
  2. KUIPERS, Jacob Pieters [I37413]
  1. Doop [E56732]
  2. KUIPERS, Rintje Pieters [I37410]
  1. DIJKSTRA, Jan Jacobs [I36581]
  2. Doop [E56738]
  1. , Jacob Jans [I44374]
  2. , Trijntje Rienks [I44375]
  3. Huwelijk [E56740]
  1. , Jacob Jans [I44374]
  2. , Janke Melles [I44378]
  3. Huwelijk [E56742]
  1. , Jacob Jans [I44374]
  2. , Janke Melles [I44378]
  3. Huwelijk [E56742]
  1. , Akke Doeyes [I35716]
  2. Huwelijk [E82808]
  3. van WIEREN, Gerben Jans [I34304]
  1. , Rinske Gabes [I34400]
  2. Doop [E56950]
  1. , Gabe Sipkes [I29660]
  2. , Hinke Oedses [I32317]
  3. Huwelijk [E56951]
  1. , Janke Gabes [I44531]
  2. Doop [E56953]
  1. , Hinke Geerts [I44534]
  2. , Sipke Gabes [I44533]
  3. Huwelijk [E56959]
  1. , Gabe Sipkes [I29660]
  2. Doop [E56957]
  1. , Baukjen Sipkes [I44537]
  2. Doop [E56960]
  1. , Geert Sipkes [I44538]
  2. Doop [E56962]
  1. Doop [E56964]
  2. KROODSMA, Trijntje Hanses [I28280]
  1. , Johannes Beerns [I5661]
  2. Doop [E98411]
  1. , Aafke Lubberts [I30693]
  2. Doop [E56965]
  1. , Aafke Klaassen [I44487]
  2. , Lubbert Melles [I36326]
  3. Huwelijk [E56966]
  1. , Antje Lubberts [I44539]
  2. Doop [E56968]
  1. , Grietje Lubberts [I44540]
  2. Doop [E56971]
  1. , Albertje Lubberts [I44542]
  2. Doop [E56975]
  1. , Jurjen Lubberts [I44541]
  2. Doop [E56977]
  1. , Klaas Lubberts [I44543]
  2. Doop [E56980]
  1. BOUMA, Symen Sipkes [I36546]
  2. Doop [E56983]
  1. , Sipke Sipkes [I44544]
  2. , Sjoukje Simons [I44545]
  3. Huwelijk [E56984]
  1. , Sipke Sipkes [I44548]
  2. Doop [E56992]
  1. , Pijter Sipkes [I44549]
  2. Doop [E56995]
  1. , Antje Sipkes [I44551]
  2. Doop [E57001]
  1. , Adser Hessels [I44552]
  2. , Antje Douwes [I44553]
  3. Huwelijk [E57010]
  1. , Johannes Simons [I39764]
  2. , Willemtie Leenaarts [I44558]
  3. Huwelijk [E57011]
  1. , Gaatske Johannes [I44560]
  2. Doop [E57014]
  1. , Janke Johannes [I44561]
  2. Doop [E57016]
  1. , Janke Johannes [I39315]
  2. Doop [E47387]
  1. HAMSTRA, Wytske Jeens [I32336]
  2. Huwelijk [E57043]
  3. STORM, Auke Sybes [I32979]
  1. Doop [E57051]
  2. WYMINGA, Ritske Jacobs [I25171]
  1. , Aaltje Ages [I44582]
  2. Huwelijk [E57058]
  3. KALSBEEK, Jelle Hotses [I44577]
  1. , Trijntje Jelles [I44583]
  2. Doop [E57060]
  1. , Age Jelles [I44584]
  2. Doop [E57062]
  1. , Froukje Jeyps [I44587]
  2. Huwelijk [E57063]
  3. van KALSBEEK, Hotse Johannes [I44585]
  1. , Riemke Eeryts [I44588]
  2. Huwelijk [E57065]
  3. van KALSBEEK, Hotse Johannes [I44585]
  1. Doop [E57066]
  2. van KALSBEEK, Riemke Hotses [I44589]
  1. , Trijntje Jelles [I44586]
  2. Huwelijk [E57068]
  3. van KALSBEEK, Hotse Johannes [I44585]
  1. Doop [E57069]
  2. van KALSBEEK, Geeltje Hotses [I44590]
  1. Doop [E57071]
  2. van KALSBEEK, Johannes Hotses [I44591]
  1. Doop [E57073]
  2. van KALSBEEK, Geeltje Hotses [I44592]
  1. Doop [E57075]
  2. van KALSBEEK, Trijntje Hotses [I44593]
  1. Doop [E57077]
  2. KALSBEEK, Jelle Hotses [I44577]
  1. Doop [E57079]
  2. van KALSBEEK, Hotze Hotses [I44594]
  1. , Jeltje Douwes [I44595]
  2. Huwelijk [E57081]
  3. van KALSBEEK, Hotse Johannes [I44585]
  1. , Ybeltje Baukes [I36833]
  2. Doop [E45549]
  1. , Bauke Allerts [I44602]
  2. , Wijtske Sygers [I44603]
  3. Huwelijk [E57086]
  1. , Allert Baukes [I44605]
  2. Doop [E57089]
  1. , Syger Baukes [I44606]
  2. Doop [E57091]
  1. , Tinte Baukes [I44607]
  2. Doop [E57093]
  1. , Feytse Baukes [I44608]
  2. Doop [E57097]
  1. , Gosse Baukes [I44609]
  2. Doop [E57100]
  1. , Trientje Baukes [I44610]
  2. Doop [E57102]
  1. , Bauke Allerts [I44602]
  2. Doop [E57104]
  1. , Antje Hendriks [I25219]
  2. Huwelijk [E57107]
  3. SCHAAFSMA, Albert Klases [I35822]
  1. , Geeske Martens [I30937]
  2. Huwelijk [E57108]
  3. van der ELS, Michiel Wybes [I35461]
  1. Doop [E57110]
  2. van der ELS, Wybe Michiels [I44615]
  1. Doop [E57112]
  2. van der ELS, Rinske Michiels [I28449]
  1. Doop [E57114]
  2. van der ELS, Marten Michiels [I44616]
  1. Doop [E57117]
  2. van der ELS, Eelkjen Michiels [I44617]
  1. Begrafenis [E57115]
  2. van der ELS, Marten Michiels [I44616]
  1. , Rinske Oenes [I44626]
  2. Huwelijk [E57130]
  3. van der ELS, Wiebe Koops [I44625]
  1. , Coop Wijbes [I44628]
  2. Doop [E57131]
  1. , Oene Wijbes [I44629]
  2. Doop [E57133]
  1. , Yde Wijbes [I44630]
  2. Doop [E57135]
  1. , Antje Wijbes [I44631]
  2. Doop [E57137]
  1. , Ede Wijbes [I44632]
  2. Doop [E57139]
  1. Doop [E57141]
  2. van der ELS, Michiel Wybes [I35461]
  1. , Hiltje Wijbes [I44633]
  2. Doop [E57142]
  1. Doop [E57145]
  2. van der ELS, Wiebe Koops [I44625]
  1. , Geeske Martens [I30937]
  2. Doop [E57148]
  1. , Bartle Martens [I44644]
  2. Doop [E57152]
  1. , Elske Martens [I44645]
  2. Doop [E57155]
  1. , Marten Oebeles [I44636]
  2. Begrafenis [E57158]
  1. , Eelkjen Jans [I44637]
  2. , Marten Oebeles [I44636]
  3. Huwelijk [E57167]
  1. Huwelijk [E51336]
  2. SINNEMA, Johannes Pieters [I24865]
  3. WILHELMI, Johanna Hendrika [I28564]
  1. Huwelijk [E51336]
  2. SINNEMA, Johannes Pieters [I24865]
  3. WILHELMI, Johanna Hendrika [I28564]
  1. BROUWER, Fokelina [I1932]
  2. Doop [E57237]
  1. BROUWER, Fokelina [I1932]
  2. Huwelijk [E57238]
  3. POSTHUMUS, Cornelis Jorrits [I1933]
  1. BROUWER, Fokelina [I1932]
  2. Huwelijk [E57238]
  3. POSTHUMUS, Cornelis Jorrits [I1933]
  1. Doop [E51828]
  2. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40887]
  1. Doop [E55756]
  2. KIST, Ewaldus [I1885]
  1. , Tjitske Aans [I35644]
  2. Huwelijk [E113130]
  3. WESTRA, Tjipke Jans [I23970]
  1. Huwelijk [E57371]
  2. WESTRA, Baukje Tjipkes [I34070]
  1. Huwelijk [E57387]
  2. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. , Klaas Everts [I32835]
  2. , Pijttie Jochems [I44714]
  3. Huwelijk [E57422]
  1. , Minke Johannes [I25346]
  2. Huwelijk [E107955]
  3. van AISMA, Klaas Evertsen [I28872]
  1. KUIPER, Foekje Jacobs [I37736]
  2. Overlijden [E57424]
  1. Huwelijk [E51084]
  2. MENALDA, Anna Poppes [I40313]
  3. van SCHOUWENBURG, Hendrikus [I40314]
  1. Huwelijk [E51084]
  2. MENALDA, Anna Poppes [I40313]
  3. van SCHOUWENBURG, Hendrikus [I40314]
  1. , Orseltien Luitjes [I8936]
  2. , Symon Hindriks [I8935]
  3. Huwelijk [E81546]
  1. , Orseltien Luitjes [I8936]
  2. overleden Oude Ebbingestraat [E111976]
  1. , Aaltje Palles [I30221]
  2. Doop [E82209]
  1. , Aaltje Palles [I30221]
  2. Overlijden [E100217]
  1. , Aaltje Palles [I30221]
  2. Overlijden [E100217]
  1. , Polle Jeltes [I31712]
  2. Doop [E80923]
  1. , Taetske Palles [I44763]
  2. Doop [E57490]
  1. , Lieuwe Palles [I44764]
  2. Doop [E57491]
  1. , Lieuwe Palles [I44765]
  2. Doop [E57492]
  1. , Lieuwe Palles [I44766]
  2. Doop [E57496]
  1. , Taetske Palles [I44767]
  2. Doop [E57498]
  1. , Jancke Lieuwes [I34328]
  2. Doop [E83963]
  1. , Gaele Lieuwes [I44779]
  2. Doop [E57517]
  1. , Tjeerd Lieuwes [I44782]
  2. Doop [E57521]
  1. , Pijter Foekes [I44790]
  2. Doop [E57533]
  1. , Frouckjen Foekes [I44792]
  2. Doop [E57537]
  1. , Aaltje Popkes [I34472]
  2. Doop [E51993]
  1. Huwelijk [E46808]
  2. KLOOSTERMAN, Reiner Dirks [I37629]
  3. OOSTERWAL, Aagje Freerks [I37630]
  1. , Saaske Martens [I37636]
  2. COOPMANS, Dirk Hendriks [I37635]
  3. Huwelijk [E57579]
  1. , Hiltie Dircks [I44820]
  2. Doop [E57581]
  1. , Marten Durks [I44821]
  2. Doop [E57583]
  1. , Hendrik Dirks [I44822]
  2. Doop [E57585]
  1. Doop [E46809]
  2. KLOOSTERMAN, Reiner Dirks [I37629]
  1. , Iede Dircks [I44823]
  2. Doop [E57588]
  1. Doop [E57591]
  2. KOOPMANS, IJtske Dircks [I44824]
  1. Doop [E57594]
  2. KOOPMANS, Dirk Dircks [I44825]
  1. , Jan Dircks [I44826]
  2. Doop [E57597]
  1. Doop [E57603]
  2. KOOPMANS, Tjitske Dircks [I44828]
  1. Doop [E57606]
  2. KOOPMANS, Janke Dircks [I44829]
  1. , Seeske Martens [I44836]
  2. Doop [E57614]
  1. , Saaske Martens [I37636]
  2. Doop [E57611]
  1. , Jan Martens [I44837]
  2. Doop [E57616]
  1. , Seeske Wouters [I44839]
  2. , Sibren Sibes [I44838]
  3. Huwelijk [E57618]
  1. , Sibe Sybrens [I44840]
  2. Doop [E57619]
  1. , Frans Sibrens [I44841]
  2. Doop [E57621]
  1. , Gatske Sibrens [I44842]
  2. Doop [E57623]
  1. , Wouter Sibrens [I44843]
  2. Doop [E57625]
  1. , Maijke Sibrens [I44844]
  2. Doop [E57627]
  1. , Itske Syberens [I44835]
  2. Doop [E57629]
  1. , Rixt Sibrens [I44845]
  2. Doop [E57631]
  1. , Sipke Sibrens [I44846]
  2. Doop [E57633]
  1. , Aaltje Rinkes [I37709]
  2. Doop [E46956]
  1. , Annegjen Roelofs [I41275]
  2. , Reingjen Jannis [I41274]
  3. Huwelijk [E57666]
  1. , Engeltie Reingjens [I44884]
  2. Doop [E57667]
  1. , Frouwkje Reingjens [I44885]
  2. Doop [E57669]
  1. , Trijntie Reingjens [I44886]
  2. Doop [E57671]
  1. , Roelof Reinkes [I44887]
  2. Doop [E57673]
  1. , Jannes Reinkes [I44888]
  2. Doop [E57674]
  1. , Vroukje Reinkes [I44889]
  2. Doop [E57678]
  1. HOYTINGA, Maycke Fongers [I36777]
  2. Huwelijk [E57696]
  3. MOLINAEUS, Lovius Antonii [I36776]
  1. Huwelijk [E57699]
  2. INTEMA, Geertie Foppes [I36809]
  3. MOLINAEUS, Lovius Antonii [I36776]
  1. Huwelijk [E57699]
  2. INTEMA, Geertie Foppes [I36809]
  3. MOLINAEUS, Lovius Antonii [I36776]
  1. , Dieuwke Cornelis [I36779]
  2. , Theunis Jan [I36778]
  3. Huwelijk [E57700]
  1. , Berber Theunis [I44895]
  2. Doop [E57701]
  1. , Teuntje Teunis [I44896]
  2. Doop [E57703]
  1. , Pier Theunis [I44897]
  2. Doop [E57705]
  1. , Brecht Theunis [I44898]
  2. Doop [E57707]
  1. , Gerrit Theunis [I44899]
  2. Doop [E57709]
  1. , David Theunis [I44900]
  2. Doop [E57711]
  1. , Maijke Theunis [I44901]
  2. Doop [E57713]
  1. , Antje Theunis [I44902]
  2. Doop [E57715]
  1. , Theunisjen Theunis [I44903]
  2. Doop [E57717]
  1. , Antje Theunis [I44904]
  2. Doop [E57719]
  1. , Trijntje Tjepkes [I36798]
  2. Doop [E57826]
  1. , Jan Tjepkes [I36801]
  2. Doop [E57828]
  1. , Antje Tjepkes [I36802]
  2. Doop [E57830]
  1. , Hans Tjepkes [I36803]
  2. Doop [E57833]
  1. , Teunis Tjepkes [I36804]
  2. Doop [E57835]
  1. , Claeske Jurriens [I44851]
  2. , Lowys Hanses [I36781]
  3. Huwelijk [E57838]
  1. , Claeske Jurriens [I44851]
  2. , Lowys Hanses [I36781]
  3. Huwelijk [E57838]
  1. , Gertje Lovius [I44906]
  2. Doop [E57839]
  1. , Gertje Lovius [I44907]
  2. Doop [E57841]
  1. , Grietje Lovius [I44908]
  2. Doop [E57843]
  1. , Jurjen Lovius [I44909]
  2. Doop [E57845]
  1. , Douwe Lovius [I44910]
  2. Doop [E57847]
  1. , Grietje Lovius [I44911]
  2. Doop [E57848]
  1. ALGERA, Houkje Gerkes [I37657]
  2. GROUSTRA, Bouke Willems [I44915]
  3. Huwelijk [E57871]
  1. ALGERA, Houkje Gerkes [I37657]
  2. GROUSTRA, Bouke Willems [I44915]
  3. Huwelijk [E57871]
  1. , Trijntje Baukes [I44916]
  2. Doop [E57873]
  1. , Gerkjen Baukes [I44917]
  2. Doop [E57876]
  1. Huwelijk [E57883]
  2. SLOT, Janke Gaukes [I30676]
  3. ZEILSTRA, Anne Pieters [I30686]
  1. Huwelijk [E57883]
  2. SLOT, Janke Gaukes [I30676]
  3. ZEILSTRA, Anne Pieters [I30686]
  1. Doop [E104444]
  2. ZEILSTRA, Tjitske Annes [I34883]
  1. Doop [E57886]
  2. ZEILSTRA, Heebeltje Annes [I44926]
  1. , Gauke Annes [I44927]
  2. Doop [E57888]
  1. Doop [E57890]
  2. ZEILSTRA, Gauke Annes [I41826]
  1. , Gauke Sjoerds [I44933]
  2. , Haebeltje Pieters [I44934]
  3. Huwelijk [E57897]
  1. Doop [E112794]
  2. SLOT, Janke Gaukes [I30676]
  1. , Tjitske Gaukes [I44935]
  2. Doop [E57898]
  1. , Haebeltje Pieters [I44934]
  2. Doop [E57900]
  1. , Janke Kerstes [I44937]
  2. , Pieter Sjoerds [I44936]
  3. Huwelijk [E57902]
  1. , Sjoerd Pijtters [I44938]
  2. Doop [E57903]
  1. , Kerst Pijtters [I44939]
  2. Doop [E57905]
  1. , Antje Pijtters [I44940]
  2. Doop [E57908]
  1. , Sikke Reins [I36684]
  2. , Trijntje Hendriks [I36682]
  3. Huwelijk [E57912]
  1. Doop [E57913]
  2. HOEKSTRA, Fettje Sikkes [I28516]
  1. Doop [E57915]
  2. HOEKSTRA, Hendrik Sikkes [I36683]
  1. , Jieseltje Sikkes [I44942]
  2. Doop [E57917]
  1. , Sikke Reins [I36684]
  2. Begrafenis [E57919]
  1. , Hendrik Sikkes [I44943]
  2. Begrafenis [E57920]
  1. , Trijntje Hendriks [I36682]
  2. Doop [E57922]
  1. , Hendrik Sikkes [I44943]
  2. , Jisligje Ates [I44944]
  3. Huwelijk [E57923]
  1. , Hendrik Sikkes [I44943]
  2. , Jisligje Ates [I44944]
  3. Huwelijk [E57923]
  1. , Jisligje Ates [I44944]
  2. Begrafenis [E57924]
  1. , Antje Botes [I44947]
  2. , Tjeerd Bartels [I44946]
  3. Huwelijk [E57927]
  1. , Antje Tjeerds [I29569]
  2. Doop [E57928]
  1. , Bartel Tjeerds [I44948]
  2. Doop [E57929]
  1. , Bote Tjeerds [I44949]
  2. Doop [E57931]
  1. , Doeke Tjeerds [I44950]
  2. Doop [E57933]
  1. , Sijtse Tjeerds [I44951]
  2. Doop [E57935]
  1. , Ytje Tjeerds [I44952]
  2. Doop [E57937]
  1. Huwelijk [E57943]
  2. LULOFS, Maria Jacoba [I8634]
  3. NIEUWOLD, Benjamin [I8635]
  1. Doop [E57944]
  2. NIEUWOLD, Catharina [I8706]
  1. Huwelijk [E57943]
  2. LULOFS, Maria Jacoba [I8634]
  3. NIEUWOLD, Benjamin [I8635]
  1. Huwelijk [E57947]
  2. NIEUWOLD, Henricus Abelus [I8636]
  3. SMIT, Catharina [I8637]
  1. Huwelijk [E57947]
  2. NIEUWOLD, Henricus Abelus [I8636]
  3. SMIT, Catharina [I8637]
  1. Doop [E57948]
  2. NIEUWOLD, Johannes Henricus [I44955]
  1. Doop [E57950]
  2. NIEUWOLD, Benjamin [I8635]
  1. KUTSCH, Catharina [I1819]
  1. , Trijntje Wiegers [I25970]
  2. Huwelijk [E112497]
  3. van der KOOI, Lieuwe Pieters [I23773]
  1. , Trijntje Wiegers [I25970]
  2. Huwelijk [E112497]
  3. van der KOOI, Lieuwe Pieters [I23773]
  1. FOGELSANGH, Ebel Syeckes [I40792]
  2. Huwelijk [E51655]
  3. ISERMAN, Mathijs Noldes [I39299]
  1. Doop [E51643]
  2. SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
  1. Doop [E58051]
  2. SIDERIUS, Arnoldis Mathys [I45017]
  1. Doop [E58053]
  2. SIDERIUS, Jorryt Mathys [I45018]
  1. Begrafenis [E55544]
  2. SIDERIUS, Grietje [I43855]
  1. Doop [E58057]
  2. SIDERIUS, Jorryt Mathys [I45019]
  1. Doop [E58059]
  2. SIDERIUS, Pieter Mathys [I45020]
  1. Begrafenis [E58061]
  2. SIDERIUS, Matthijs Arnoldus [I39310]
  1. Begrafenis [E58061]
  2. SIDERIUS, Matthijs Arnoldus [I39310]
  1. Doop [E58118]
  2. WESTRA, Wytske Edses [I45058]
  1. Doop [E58120]
  2. WESTRA, Egbert Edses [I32334]
  1. , Baukje Egberts [I36049]
  2. , Edse Eelkes [I30462]
  3. Huwelijk [E91107]
  1. Doop [E58137]
  2. WESTRA, Edze Eelkes [I45068]
  1. Doop [E58138]
  2. WESTRA, Eelke Edses [I45066]
  1. , Eelke Edses [I45071]
  2. Doop [E58140]
  1. , Eelke Beyns [I45072]
  2. , Trijntje Edses [I45073]
  3. Huwelijk [E58142]
  1. , Eelke Beyns [I45072]
  2. Begrafenis [E58143]
  1. Begrafenis [E98626]
  2. ZEILSTRA, Anne Pieters [I30686]
  1. , Aafke Jans [I44009]
  2. Geboorte [E55894]
  1. Huwelijk [E111317]
  2. POELSTRA, Sytske Jans [I28750]
  3. SIDERIUS, Evert Dirks [I33447]
  1. Doop [E58190]
  2. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. Doop [E58189]
  2. SIDERIUS, Grietje Everts [I36527]
  1. Doop [E58191]
  2. SIDERIUS, Jan Everts [I31169]
  1. , Kornelis Everts [I27486]
  2. Doop [E58192]
  1. Doop [E58193]
  2. SIDERIUS, Foppe Everts [I36239]
  1. , Baukje Everts [I26921]
  2. Doop [E58194]
  1. Doop [E58195]
  2. SIDERIUS, Baukje Everts [I2381]
  1. Doop [E58196]
  2. SIDERIUS, Syger Everts [I31874]
  1. Doop [E58197]
  2. SIDERIUS, Syger Everts [I25449]
  1. Doop [E58198]
  2. SIDERIUS, Pieter Everts [I34636]
  1. , Jentje Everts [I26369]
  2. Doop [E58199]
  1. Doop [E58200]
  2. SIDERIUS, Lipkje Everts [I24963]
  1. , Jacob Cornelis [I45119]
  2. Huwelijk [E58210]
  3. POELSTRA, Sytske Jans [I28750]
  1. , Jacob Cornelis [I45119]
  2. Huwelijk [E58210]
  3. POELSTRA, Sytske Jans [I28750]
  1. , Dirk Everts [I39268]
  2. Huwelijk [E58214]
  3. RINIA, Grietje Doekes [I39269]
  1. , Dirk Everts [I39268]
  2. Huwelijk [E58214]
  3. RINIA, Grietje Doekes [I39269]
  1. , Foppe Dirks [I45125]
  2. Doop [E58216]
  1. , Jan Dirks [I45126]
  2. Doop [E58217]
  1. , Jentje Dirks [I45127]
  2. Doop [E58221]
  1. Doop [E100160]
  2. SIDERIUS, Evert Dirks [I33447]
  1. , Lipkje Dirks [I45128]
  2. Doop [E58223]
  1. , Baukje Dirks [I45129]
  2. Doop [E58225]
  1. GORTER, Grietje Johannes [I30267]
  2. Huwelijk [E90220]
  3. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. Doop [E58227]
  2. SIDERIUS, Evert Dirks [I45130]
  1. Doop [E58230]
  2. SIDERIUS, Eeke Dirks [I23659]
  1. Doop [E58231]
  2. SIDERIUS, Evert Dirks [I28592]
  1. Doop [E58233]
  2. SIDERIUS, Johannes Dirks [I45131]
  1. Doop [E58236]
  2. SIDERIUS, Zijtske Dirks [I45132]
  1. Doop [E58239]
  2. SIDERIUS, Jentje Dirks [I45133]
  1. Doop [E58242]
  2. SIDERIUS, Jan Dirks [I45134]
  1. Doop [E58245]
  2. SIDERIUS, Leendert Dirks [I45135]
  1. Doop [E58248]
  2. SIDERIUS, Baukje Dirks [I45136]
  1. Doop [E58251]
  2. SIDERIUS, Lipje Dirks [I45137]
  1. Doop [E58254]
  2. SIDERIUS, Dirk Dirks [I45138]
  1. , Wijbren Joukes [I45152]
  2. Doop [E58272]
  1. , Jurjen Joukes [I45153]
  2. Doop [E58274]
  1. , Jurjen Joukes [I45154]
  2. Doop [E58276]
  1. , Jetske Joukes [I45155]
  2. Doop [E58278]
  1. , Bleijke Joukes [I45156]
  2. Doop [E58280]
  1. , Hylkjen Sjoerds [I45157]
  2. , Jan Beerns [I32074]
  3. Huwelijk [E58282]
  1. , Akke Jans [I45158]
  2. Doop [E58284]
  1. BROUWER, Hendericus [I1827]
  2. Huwelijk [E107510]
  3. KOUMANS, Dirkje [I1828]
  1. BROUWER, Hendericus [I1827]
  2. Huwelijk [E107510]
  3. KOUMANS, Dirkje [I1828]
  1. BROUWER, Elisabeth [I1913]
  2. Doop [E58384]
  1. BROUWER, Petrus [I1823]
  2. Huwelijk [E87365]
  3. KOUMANS, Allegonda [I1824]
  1. BROUWER, Petrus [I1823]
  2. Huwelijk [E87365]
  3. KOUMANS, Allegonda [I1824]
  1. BROUWER, Petrus [I1823]
  2. Huwelijk [E87365]
  3. KOUMANS, Allegonda [I1824]
  1. Huwelijk [E51571]
  2. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  3. WAGENAAR, Minke Johannes [I35196]
  1. Doop [E51576]
  2. SCHAAFSMA, Jitske Harmens [I40266]
  1. Doop [E51578]
  2. SCHAAFSMA, Johannes Harmens [I40738]
  1. Doop [E58395]
  2. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. , Jitske Gerbens [I45182]
  2. Huwelijk [E58402]
  3. SCHAAFSMA, Douwe Harmens [I45181]
  1. , Jitske Gerbens [I45182]
  2. Huwelijk [E58402]
  3. SCHAAFSMA, Douwe Harmens [I45181]
  1. , Aaltje Douwes [I45189]
  2. Doop [E58404]
  1. , Pijtje Douwes [I45190]
  2. Doop [E58407]
  1. , Gerben Douwes [I45191]
  2. Doop [E58410]
  1. , Aaltje Douwes [I45192]
  2. Doop [E58413]
  1. , Pijtje Douwes [I45193]
  2. Doop [E58416]
  1. , Pijtje Douwes [I45194]
  2. Geboorte [E58418]
  1. , Pijtje Douwes [I45194]
  2. Doop [E58419]
  1. , Jitske Gerbens [I45182]
  2. Overlijden [E58422]
  1. Doop [E58423]
  2. WAGENAAR, Minke Johannes [I35196]
  1. , Grietje Sybes [I45199]
  2. , Johannes Jacobs [I45198]
  3. Huwelijk [E58424]
  1. , Sybe Johannes [I45202]
  2. Doop [E58428]
  1. , Antie Johannes [I45203]
  2. Doop [E58430]
  1. , Sijbe Johannes [I45204]
  2. Doop [E58432]
  1. , Jacob Johannes [I45206]
  2. Doop [E58436]
  1. , Jitske Johannes [I45207]
  2. Doop [E58438]
  1. , Johannes Jacobs [I45198]
  2. Doop [E58427]
  1. , Aaltje Johannes [I45208]
  2. Doop [E58442]
  1. , Syde Ritskes [I45211]
  2. Doop [E58445]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. Doop [E58449]
  2. de BOER, Trijntje Lammerts [I44688]
  1. Doop [E58454]
  2. SPOELSTRA, Minke Brugts [I39483]
  1. , Brugt Jans [I45218]
  2. , Jantje Johannes [I45219]
  3. Huwelijk [E58455]
  1. , Albert Wanders [I37464]
  2. , Tjitske Sjoerds [I37465]
  3. Huwelijk [E46823]
  1. Doop [E46822]
  2. POMPSTRA, Trijntje Alberts [I37640]
  1. , Jel Outgers [I8983]
  2. , Pieter Willems [I8982]
  3. Huwelijk [E105285]
  1. , Jel Outgers [I8983]
  2. , Pieter Willems [I8982]
  3. Huwelijk [E105285]
  1. , Mettie Pieters [I45195]
  2. Doop [E58456]
  1. , Geyske Pieters [I8953]
  2. , Marten Pieters [I8952]
  3. Huwelijk [E85731]
  1. , Geyske Pieters [I8953]
  2. , Marten Pieters [I8952]
  3. Huwelijk [E85731]
  1. , Geyske Pieters [I8953]
  2. , Marten Pieters [I8952]
  3. Huwelijk [E85731]
  1. , Sibren Martens [I8807]
  2. Doop [E90355]
  1. , Dieuke Martens [I45220]
  2. Doop [E58458]
  1. , Dieuke Martens [I45221]
  2. Doop [E58460]
  1. , Jetske Gabes [I8954]
  2. , Marten Pieters [I8952]
  3. Huwelijk [E90349]
  1. , Jetske Gabes [I8954]
  2. , Marten Pieters [I8952]
  3. Huwelijk [E90349]
  1. , Jarich Martens [I45222]
  2. Doop [E58462]
  1. , Pieter Martens [I45223]
  2. Doop [E58464]
  1. , Lysbeth Martens [I45224]
  2. Doop [E58466]
  1. , Sibren Martens [I45225]
  2. Doop [E58468]
  1. , Marten Pieters [I8952]
  2. , Meynsk Pieters [I8955]
  3. Huwelijk [E58470]
  1. , Marten Pieters [I8952]
  2. , Meynsk Pieters [I8955]
  3. Huwelijk [E58470]
  1. , Neeltje Martens [I45226]
  2. Doop [E58471]
  1. , Pyter Martens [I45227]
  2. Doop [E58473]
  1. , Geyske Pieters [I8953]
  2. , Ippe Piers [I8956]
  3. Huwelijk [E104551]
  1. , Geyske Pieters [I8953]
  2. Huwelijk [E100458]
  3. ISSELMOND, Klaas Regnerus [I8957]
  1. , Geyske Pieters [I8953]
  2. Huwelijk [E100458]
  3. ISSELMOND, Klaas Regnerus [I8957]
  1. , Trijntje Ypes [I45228]
  2. Doop [E58475]
  1. , Pieter Ypes [I45229]
  2. Doop [E58477]
  1. , Keimpe Ypes [I45230]
  2. Doop [E58479]
  1. , Meinucke Taeckes [I45231]
  2. Huwelijk [E58481]
  3. ISSELMOND, Klaas Regnerus [I8957]
  1. , Grietie Hartmans [I45233]
  2. Huwelijk [E58483]
  3. ISSELMOND, Klaas Regnerus [I8957]
  1. , Grietie Hartmans [I45233]
  2. Huwelijk [E58483]
  3. ISSELMOND, Klaas Regnerus [I8957]
  1. Doop [E88530]
  2. MARTENS, Trijntje [I34542]
  1. Doop [E88530]
  2. MARTENS, Trijntje [I34542]
  1. HAMSTRA, Wytske Jeens [I32336]
  2. Huwelijk [E57043]
  3. STORM, Auke Sybes [I32979]
  1. Doop [E58563]
  2. TINKE, Isaäk Willem [I45284]
  1. de HA(A)I(J), Maria [I25136]
  2. gereformeerde-kerk [E85637]
  3. van AKEN, Johannes [I34997]
  1. Overlijden [E86226]
  2. SCHAAFSMA, Albert Klases [I35822]
  1. Overlijden [E86226]
  2. SCHAAFSMA, Albert Klases [I35822]
  1. Doop [E58664]
  2. de BOER, Barteld Alberts [I26607]
  1. Doop [E58665]
  2. de BOER, Hendrikje Alberts [I33015]
  1. Doop [E58666]
  2. de BOER, Gjalt Alberts [I24342]
  1. Doop [E58667]
  2. de BOER, Jan Alberts [I32192]
  1. Doop [E58679]
  2. de VRIES, Hiltje Gealts [I35571]
  1. , Hendrikjen Sipkes [I40226]
  2. Huwelijk [E58680]
  3. de VRIES, Gjalt Ates [I40204]
  1. , Trijntje Gjolts [I45349]
  2. Doop [E58681]
  1. , Sipke Gjolts [I45350]
  2. Doop [E58683]
  1. , Atte Gjolts [I45351]
  2. Doop [E58685]
  1. , Luutje Gjolts [I45352]
  2. Doop [E58687]
  1. , Antje Gjolts [I45353]
  2. Doop [E58689]
  1. , Hendrikjen Sipkes [I40226]
  2. Geboorte [E58692]
  1. , Anne Sipkes [I45356]
  2. Geboorte [E58694]
  1. , Samme Sipkes [I45357]
  2. Geboorte [E58696]
  1. , Hans Sipkes [I45358]
  2. Geboorte [E58698]
  1. , Jan Sipkes [I45359]
  2. Geboorte [E58700]
  1. , Hendrik Sipkes [I45360]
  2. Geboorte [E58702]
  1. , Tamme Sipkes [I45361]
  2. Geboorte [E58704]
  1. Huwelijk [E58706]
  2. KONING, Tettje Jans [I37883]
  3. van der MEULEN, Theunis Jans [I37882]
  1. Huwelijk [E58706]
  2. KONING, Tettje Jans [I37883]
  3. van der MEULEN, Theunis Jans [I37882]
  1. , Geeske Theunis [I45362]
  2. Doop [E58709]
  1. Doop [E58711]
  2. van der MEULEN/STELWAGEN, Geeske Theunis [I36979]
  1. , Ype Theunis [I45363]
  2. Doop [E58713]
  1. , Trijntje Theunis [I45364]
  2. Doop [E58716]
  1. , Ype Theunis [I45365]
  2. Doop [E58719]
  1. Doop [E58722]
  2. van der MEULEN, Trijntje Teunis [I45366]
  1. Doop [E58725]
  2. van der MEULEN, Jan Teunis [I45367]
  1. Doop [E58732]
  2. KONING, Jan Jans [I45371]
  1. Geboorte [E58734]
  2. KONING, Wybren Jans [I45373]
  1. Doop [E58736]
  2. KONING, Pytrik Jans [I45374]
  1. Doop [E58738]
  2. KONING, Ype Jans [I45375]
  1. Doop [E58740]
  2. KONING, Tymen Jans [I45376]
  1. Doop [E58742]
  2. KONING, Jan Jans [I45377]
  1. Doop [E58744]
  2. KONING, Errit Jans [I36269]
  1. Doop [E58746]
  2. KONING, Trijntje Jans [I45379]
  1. Doop [E58748]
  2. KONING, Baukje Jans [I45380]
  1. Doop [E58750]
  2. KONING, Tettje Jans [I37883]
  1. Doop [E58752]
  2. KONING, Hepke Jans [I45381]
  1. , Grietje Teunis [I41940]
  2. , Jacob Floris [I41939]
  3. Huwelijk [E58798]
  1. , Grietje Teunis [I41940]
  2. , Jacob Floris [I41939]
  3. Huwelijk [E58798]
  1. , Floris Jacobs [I45416]
  2. Doop [E58799]
  1. , Trijntje Jacobs [I45417]
  2. Doop [E58802]
  1. , Joukje Jacobs [I45418]
  2. Doop [E58804]
  1. , Teunis Jacobs [I37652]
  2. Doop [E53287]