Uitgaven Marten Martens

Gramps ID S0235

Verhaal

Lijst van door 5, Leeraar der-Doopsgezinden te Holwerd,
Blija en Vischbuurt, enz: uit Hoogduitsche en Fransche talen in de Nederduitsche overgebrachte werken, alsmede van door hemzelven, zoo in dicht als ondicht, geschrevene stukken.

- 1796 De Kleine Jack.
Te Amsterdam bij Poster.(Uit het Hoogduitsch)
- 1818 H.D.Kat: Dagboek eener reis naar Groenland, door voorn. uitgegeven en met bijvoegselen vermeerderd. Het portret van H.D.Kat en een kaart van Groenland.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.
- 1819 H.D.Kat:Lotgevallen van een Zwitsersch Landverhuizer op zijne reize naar Noord-Amerika en de West-Indien, en van daar terug in 1816-1818.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes. (Uit het Hoogduitsch)
- 1820 J.J.Morier: Tweede reis in Perzie, Armenie en Klein-Azie, enz: gedaan in 1810-1816. Twee deelen.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes. (Uit het Fransch)
- 1821 J.Glatz: Uitgezochte vertellingen voor jonge lieden. Met platen.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1821 A. Zachariae: Geschiedenis der Grieken, een Leesboek voor de Jeugd. 2 stukjes.
Te Zutphen bij Thieme.(Uit het Hoogduitsch)
- 1822 A.F.E.Langbein: Sprookjes en vertellingen..
Te Haarlem bij de Wed.A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1822 J.A.C.Loehr: Kinderlijke Oogenblikken aan den Godsdienst gewijd.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes. (Uit het Hoogduitsch)
- 1822 A.Ochlenschlaeger: Brieven naar huis geschreven op eene reis door Duitschland en Frankrijk in 1816 en 1817. 2 Deelen.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes. (Uit het Hoogduitsch)
- 1823 A.D.H.Siebeck: Zielleer voor Kinderen.
Te Franeker bij Ypma.(Uit het Hoogduitsch.)
- 1823 J.A.C.Loehr: Kinderlijke verhalen en taferelen voor het hart en gevoel.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1824 J.A.C.Loehr:Zoo gaat het in de Kindervereld.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1825 K.H.Andre (Pseud. van Joham Heinrich Meynier): Schilderijen uit het menschelijk leven ten dienste der rijpere jeugd.(Met gegrav. tit. en pl.)
Te Haarlem bij Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
-1826/27Pichot, Amedee. Geschied- en letterkundige reis naar Engeland en Schotland. 3 dln. met gegrav. tit.,vign. en pl.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes (Uit het Fransch)
- 1827 J.C.von Thiele. De kluizenaar in St. Petersburg; een tafereel in de smaak van Jouy. Met gegrav. tit. en vign.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes. (Uit het Hoogduitsch)
- 1828 C.Sidons: De Vereenigde Staten van Noord-Amerika in hunne staatkundige, godsdienstige en maatschappelijke betrekkingen beschouwd.
Te Leeuwarden bij Steenbergen van Goor (Uit het Hoogduitsch)
- 1828 J.H.D.Zschokke: Addrichen Moos en zijn Nicht. 2 Deelen.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.
- 1829 Willemsen: Jucunda.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1829 A.F.E.Langbein: Herfstbloemen.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1829 Hendrik Luden: Het Leven van Huig de Groot. Met eene uitvoerige voorrede van den vertaler.
Te Leeuwarden bij Steenbergen van Goor.(Uit het Hoogduitsch)
- 1830 J.H.D.Zschokke: De Kreool.
Te Haarlem bij de Wed a.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1831 J.N.Mueller. Zedenspiegel voor Dienstboden. 3 Deeltjes.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosje5.(Uit het Hoogduitsch)
- 1832 Karoline Pichler - von Greiner: Henriette van Engeland.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1832 J.P.F Deleuze: Eudoxus, of gesprekken over de beoefening der wetenschappen, der Letteren en der Wijsbegeerte. 2 Deelen.
(Uit het Fransch) Dec 1836 nog onuitgegeven en in handen van de boekdverk. J.O. te G..
- 1832 C.H. Spiesz: De Oude overal en nergens Spookgeschiedenis, of Romantische Ridder Tafereelen uit de 9de en 10de eeuw.
(Uit Hoogduitsch proza in Nederlandsche Alexandrijnen overgebracht) Dec 1836 nog onuitgegeven.
- 1833 C.Spindler; Het Spookachtig Kasteel.(Overgenomen uit een Hoogduitsch werkje, ten titel voerende: Sommersnalven: Erzaehlungen und Novellen, 2ten Band, Stuttgart, Hallbergersche Verlagshandlung, 1833)
Te Amsterdam bij Schleijer.
- 1834 J.N.Mueller: Deugdspiegel, of Pligten der Kinderen jegens hunne Ouders, opgehelderd door voorbeelden uit de geschiedenis.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes (Uit het Hoogduitsch)
- 1835 Claudius: Belangrijke Brief aan zijnen zoon Joannes, benevens gouden en zilveren A.B.C.
Te Groningen bij A.Kamerlingh W.z.(Uit het Hoogduitsch)
- 1836 Ludwig Bellstab: De Jagtstrooper.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1836 Amalia Schoppe, geb Weise: De beide kleine Koorddansers, of wonderbare lotgevallen van twee kinderen, een leerzaam en onderhoudend leesboek voor de Jeugd.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)
- 1837 Jeugd en Deugd.
Te Haarlem bij de Wed A.Loosjes.(Uit het Hoogduitsch)

 

Stukken door M.Martens in dicht en ondicht uitgegeven.
- 1819 -Gezangen, bestemd voor de plegtige inwijding van het in den jare 1819 nieuw gestichte schoolgebouw te Oude Bildzijl.
Te Leeuwarden.

- 1820 -Hulde aan de nagedachtenis van den vergaarden schoolhervormer J.A.Nieuwold, bij gelegenheid van de plegtige toewijding van een ter zijner eere in de Groote Kerk der hervormden te Leeuvarden gesticht monument.(Dichtstuk)
Te Leeuwarden bij J.W.Brouver.

- 1821 -Gezangen voor de Vriesche Schooljeugd, om gezongen te worden op het dubbel volks-feest van den 17 en 18 november derzelve aangeboden door M.Martens.
Te Leeuvarden bij J.W.Brouver.

- 1822 -Idem, 2de bundeltje.

- 1825 -Aan God, bij de overstrooming in 1825. (Dichtstuk)
Te Workum.

- 1826 -Lofspraak op Kersje Siedzes Meester en Jan Foekes Koster, beide woonachtig in het dorp Ballum op het eiland Ameland bij de plegtige uitreiking der eereblijken in de kerk der hervormden te Holwerd, op dinsdag den 27 september 1825, hun toegewezen door de loffelijke Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen (.... ) ter oorzake van het edelmoedig redden van de equipage van het strandend galjas schip: De Louisa Augusta.
Te Leeuwarden bij J.W.Brouver.

- 1835 -Lofzang ter eere van God en Jezus Christus op het 1ste Eeuwfeest der Doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam. (Dicht5tuk)
Te Groningen bij A.Kamerlingh (3de druk)

- 1836 -Feestrede of Dankbare uitboezeming op het eerste eeuwgetijde der Kveekschool bij de Societeit der Doopsgezinden te Amsterdam in vallende op Zondag den 6 van Wintermaand des jaars 1835, in dichtmaat. Met bijvoegselen en aantekeningen.
Te Groningen bij J.Oomkens.

 

Postuum uitgegeven

Nagelaten Gedichten van M.Martens, predikant te Holwerd.
(Bijeengebracht door zijn vriend en (hervormd) collega R.Posthumus te Waxens, den 26 Junij, 1854)
Te Leeuvarden, bij L.Dijkstra, 1854

Volgens DBNL vertaald door M. Martens:
2574 - IX De Vlugteling op het Jura-Gebergte; Eene Zwitsersche Geschiedenis, door H. Zschokke. Uit het Hgd. [door M. Martens.]
Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825.
gr. 8o met vignet o.d. titel door J.E. Marcus naar G.J. Michaelis. VIII en 248 blz.
K.B.

2575 - Xa De Zwitsersche Opstand in 1653, of Addrich in Moos en zijne Nicht, door H. Zschokke. Uit het Hgd. [door M. Martens.]
Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1828-1829.
2 dln. gr. 8o met vignetten o.d. titels door D. Veelwaard naar H.P. Oosterhuis. 1e dl. VIII en 250 blz., 2e dl. IV en 324 blz.
K.B. A.

2576 -b- Hetzelfde werk. 2e dr.
Schiedam, H.A.M. Roelants, 1858.
kl. 8o. II en 443 blz.
B.

2577 - XI Zwitsersche Vertellingen, naar het Hgd. van H. Zschokke.
Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1829.
gr. 8o met vignet o.d. titel door W. v. Senus naar A.v.L. VIII en 294 blz.

Referenties

    1. MARTENS, Marten [I1743]