LC-20010127-9008

MANCADAN, Jacobus Sibrandi 1a 1b 1c 1d 1e 2a 3a

Geboortenaam MANCADAN, Jacobus Sibrandi
Gramps ID I40789
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 78 jaar, 9 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte [E51637] rond 1602 Minnertsga, Barradeel, Friesland, Nederland  
 
Beroep [E51640]     kunstschilder
 
Beroep [E51641]   Franeker, Friesland, Nederland burgemeester
 
Overlijden [E51638] 4 oktober 1680 Tjerkgaast, Skarsterlan, Friesland, Nederland  
4a
Begrafenis [E51639] 15 oktober 1680 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Sybrant Augustinii [I40832]
Moeder , Neelke Jacobs [I40833]
    Broer     , Augustinus Sybrandi [I40834]
         MANCADAN, Jacobus Sibrandi [I40789]

Gezinnen

    Gezin van MANCADAN, Jacobus Sibrandi en SIDERIUS, Elske Mathys [F11380]
Getrouwd Vrouw SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E51646] 8 juni 1634 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland  
5a 5b 5c 5d
  Kinderen
 1. MANCADAN, Ebel [I40835]
 2. MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836]
 3. MANCADAN, Ebeltje [I26817]

Media

LC-20010127-9008

LC-20010127-9008

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Sybrant Augustinii [I40832]
  1. , Neelke Jacobs [I40833]
   1. , Augustinus Sybrandi [I40834]
   2. MANCADAN, Jacobus Sibrandi
    1. SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
     1. MANCADAN, Ebel [I40835]
     2. MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836]
     3. MANCADAN, Ebeltje [I26817]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Hypotheekboek [S0187]
   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Aktedatum: 13-06-1646

    Bijzonderheden:
    Koopcontract; Jacobus Mancadam, oud-burgemeester van Franeker, mede voor zijn vrouw Eelske Mathijsedr, voor zichzelf en en 't recht door scheiding bekomen hebbende van de oud-schepen Rompt Jacobs, de tegenwoordige schepen dr. Meinard Gabbema, advocaat voor het Hof van Friesland, en ds. Feico Oedsonis, predikant, allen wonende te Leeuwarden, verkoper; Hillebrant Doyes en Ytie Sygersdr, el. te Veenwouden ("in de Feenwolden"), kopers van een perceel klijnland, zijnde het tweede in de verkoopsbesognes, behorende onder Klein Ameland ("'t cleyn Amelant") te Veenwouden, hebbende het eerste perceel, gekocht door Marten Harts, ten zuiden, de vaart ("d'faert, 't meer genaempt"), lopende "nae d'zeewech" ten westen, het derde perceel, gekocht door Keimpe Gerlofs, ten noorden, perceel nr. 37, gekocht door One Annes, ten oosten, groot volgens meting door Jan Pyters 313 vierkante roeden en 22 vierkante voeten; verkocht voor ƒ 0-14-4 per vierk. roede, samen ƒ 159-8-4, kosten koper, zonder enige aftrek wegens voorgaande afgravingen, daar de kopers mede de grond zullen genieten en behouden, vrij van floreen; met verplichting van vrije doorvaart voor de kopers van de achterste percelen en de verkoper

    Vermeld
    One Annes
    Vermeld
    Jan Pyters
    Vermeld
    Hillebrant Doyes
    Vermeld
    Keimpe Gerlofs
    Vermeld
    Marten Harts
    Vermeld
    Feico Oedsonis
    Vermeld
    Meinard Gabbema
    Vermeld
    Eelske Mathijsedr
    Vermeld
    Ytie Sygersdr
    Vermeld
    Rompt Jacobs
    Vermeld
    Jacobus Mancadam

    Bronvermelding
    Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0092, blad 220v, aktenummer 301
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1649-1654

   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Aktedatum: 23-10-1646

    Bijzonderheden:
    Koopcontract; Rompt Jacobs, oud-schepen van Leeuwarden, voor zichzelf en 't recht door scheiding bekomen hebbende van Jacobus Mancadam, oud- burgemeester van Franeker, en van dr. Meynardus Gabema, advocaat voor het Hof van Friesland, Feyco Oedses, predikant aldaar, "mijn participanten", en mede caverende voor zijn huisvrouw Geertie Jansdr, verkoper; Joucke Sickes en Maycke Jelckesdr, el. te Hardegarijp, kopers van een stuk klijnmaden bij Klein Ameland ("cleyn Amelant"), onder Veenwouden, waarvan aan beide kanten drie roeden onverkocht blijft ten behoeve van Jelle Ryenckx c.s., zijnde dit perceel het 15de van de besognes, hebben nr. 8 (door Jentie Gosses gekocht, nr. 9 (door Pyter Sytses c.s. gekocht) en nr. 10 ten westen; gedeelte nr. 11 (door Gerlof Luidserts gemijnd) en nr. 16 (door Jelte Muntsers c.s. gekocht) ten noorden; het 17de (door Douwe Sipckes gekocht) ten oosten; de percelen nr. 25 (door Geert Luidsers gekocht) en nr. 39 (door Gerben Geerts gekocht) samen ten zuiden; groot 742 vierkante roeden, iedere roede gekocht voor 7 st. 4 penn., in totaal ƒ 192-5, vrij geld, te betalen in drie termijnen. Alles verkocht met de ondergronden, vrij van floreen, met condities van vrije vaart enz., welk recht ook de verkoper zal houden

    Vermeld
    Pyter Sytses
    Vermeld
    Meynardus Gabema
    Vermeld
    Douwe Sipckes
    Vermeld
    Joucke Sickes
    Vermeld
    Geertie Jansdr
    Vermeld
    Rompt Jacobs
    Vermeld
    Gerben Geerts
    Vermeld
    Geert Luidsers
    Vermeld
    Jacobus Mancadam
    Vermeld
    Feyco Oedses
    Vermeld
    Jelle Ryenckx
    Vermeld
    Maycke Jelckesdr
    Vermeld
    Gerlof Luidserts
    Vermeld
    Jelte Muntsers
    Vermeld
    Jentie Gosses

    Bronvermelding
    Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0094, blad 26, aktenummer 34
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1658-1664

   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Aktedatum: 17-05-1648

    Bijzonderheden:
    Symen Jansen te Rijperkerk, mede voor zijn vrouw Sioertke Wierdsdr, verklaart £ 300 schuldig te zijn aan Jacobus Mancadam en Elscke Mathijsedr, el. te Leeuwarden

    Vermeld
    Symen Jansen
    Vermeld
    Jacobus Mancadam
    Vermeld
    Sioertke Wierdsdr
    Vermeld
    Elscke Mathijsedr

    Bronvermelding
    Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0092, blad 217v, aktenummer 297
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1649-1654

   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Aktedatum: 20-05-1648

    Bijzonderheden:
    Sioerdt Douues en Siouck Douuedr, el. te Hardegarijp, verklaren £ 220-15 schuldig te zijn aan Jacobus Mancadan en Elske Mathijssedr, el. te Leeuwarden, wegens koop van 441½ (vierkante) roeden lands, liggende in klein Ameland ("'t clein Amelant) onder Veenwouden, zijnde geweest het 39ste perceel in de besognes, gekocht door Gerben Geerts en door ons geniaard

    Vermeld
    Elske Mathijssedr
    Vermeld
    Gerben Geerts
    Vermeld
    Sioerdt Douues
    Vermeld
    Siouck Douuedr
    Vermeld
    Jacobus Mancadan

    Bronvermelding
    Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0092, blad 261, aktenummer 351
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1649-1654

   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
    Aktedatum: 27-05-1648

    Bijzonderheden:
    Symen Jansen te Rijperkerk, mede voor zijn vrouw Sioertke Wierdsdr, verklaart ƒ 100 (boven vorige obligatie) schuldig te zijn aan Jacobus Mancadam en Elscke Mathijsedr, el. te Leeuwarden

    Vermeld
    Sioertke Wierdsdr
    Vermeld
    Elscke Mathijsedr
    Vermeld
    Jacobus Mancadam
    Vermeld
    Symen Jansen

    Bronvermelding
    Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0092, blad 218, aktenummer 298
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1649-1654

 2. Ontvanger Generaal [S0188]
   • Citaat:

    Bron: Ontvanger Generaal
    Soort registratie: Inschrijving Ontvanger Generaal
    Aktedatum: 03-1650

    Bijzonderheden:
    Jacob Manckendam voor het maken van eenige modellen van het werck staende voor het Landtschaps huijs ordonnantie geaccordeert tot f 60-

    Vermeld
    Jacob Manckendam

    Bronvermelding
    Register betalingsordonnanties ontvanger generaal consumptiën, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 2675, blad 243, aktenummer 672
    Gemeente: Leeuwarden
    Periode: 1649-1652

 3. Lidmatenboeken [S0168]
   • Citaat:

    Bron: DTB Lidmaten
    Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
    Aktedatum: 29-07-1677
    Plaats: Opsterland

    Bijzonderheden:
    Op 29 juli 1677 lidmaat
    Op 4 oktober 1680 overleden te Tjerkgaast; bij zijn zoon; leeftijd niet leesbaar (weggesleten)

    Lidmaat
    N. Manckedam

    Bronvermelding
    Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetsterzwaag, Beets en Olterterp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 557, aktenummer 91
    Gemeente: Opsterland
    Periode: 1677-1850

 4. Verzameling Hessel de Walle [S0185]
   • Citaat:

    Bron: Inscripties en grafschriften
    Soort registratie: Inscripties en grafschriften akten
    Plaats: Leeuwarden
    Soort akte: Inscriptie

    Bijzonderheden:
    Anno 1669 den 3 en desember sterf d: eerbare en de ...ke Elske Matys Siderius ...en echte huysvrouwe van mons: Iacobus Mancadan out int 60 ste iaer en leit hier begraven

    Anno 1680 den 4en october is in den heere gestorven den eersamen constrijken Jacobus Mancadan, in leven old-borgemeester der stede Franequer, oudt 78 jaar en leit hier begraven
    Bron: Grafschriften Roorda
    Object: grafsteen

    Genoemd
    Elske Matthijs Siderius 59 jaar oud overleden op 03-12-1669

    Diversen: Religie: N.H.
    Gehuwd met: Jacob Siebrands Mancadan
    Genoemd
    Jacob Siebrands Mancadan 78 jaar oud overleden op 04-10-1680

    Diversen: burgemeester Religie: N.H.
    Gehuwd met: Elske Matthijs Siderius

    Bronvermelding
    Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 3891
    Periode: 1341-1901

 5. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Aktedatum: 24-05-1634
    Soort akte: ondertrouw

    Bruidegom
    Jacobus Sibrandi Mancadan wonende te Franeker
    Bruid
    Elske Mathys wonende te Leeuwarden

    Bronvermelding
    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 899, aktenummer 1
    Gemeente: Leeuwarden
    Periode: 1631-1638

   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Aktedatum: 08-06-1634
    Plaats: Stiens
    Soort akte: bevestiging huwelijk

    Bruidegom
    Jacobus Sibrand Mancadan wonende te Leeuwarden
    Bruid
    Eefke Mathijs wonende te Franeker

    Bronvermelding
    Trouwregister Hervormde gemeente Stiens, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 477, aktenummer 706
    Gemeente: Leeuwarderadeel
    Periode: 1619-1811

   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Aktedatum: 08-06-1634
    Soort akte: derde proclamatie

    Bruidegom
    Jacobus Sibrandi Mancadan wonende te Franeker
    Bruid
    Elske Mathys wonende te Leeuwarden

    Bronvermelding
    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 899, aktenummer 617
    Gemeente: Leeuwarden
    Periode: 1631-1638

   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Aktedatum: 08-06-1634
    Soort akte: derde proclamatie

    Bruidegom
    Jacobus Sibrandi Mancadan wonende te Franeker
    Bruid
    Elske Mathys wonende te Leeuwarden

    Bronvermelding
    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 899, aktenummer 617
    Gemeente: Leeuwarden
    Periode: 1631-1638