BROUWER, Broer 1

Geboortenaam BROUWER, Broer
Gramps ID I1776
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 55 jaar, 6 maanden, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte [E2416] 13 november 1701 Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 
Beroep [E2417]     predikant
 
Overlijden [E2418] 23 mei 1757 Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader BROUWER, Pieter Menno Heebel [I1764]
Moeder VELDA, Uilkje Broers [I1765]
         BROUWER, Broer [I1776]
    Zus     BROUWER, Anna [I1779]
    Broer     BROUWER, Hebelius [I1780]
    Broer     BROUWER, Simon Petrus [I1782]
    Zus     BROUWER, Catharina [I1783]
    Broer     BROUWER, Jacobus [I1785]
    Broer     BROUWER, Menno [I1789]
    Broer     BROUWER, Petrus [I1762]
    Broer     BROUWER, Nicolaas [I1790]
    Zus     BROUWER, Juliana Piters [I1791]

Gezinnen

    Gezin van BROUWER, Broer en BOONEN, Wilhelmina [F0677]
Getrouwd Vrouw BOONEN, Wilhelmina [I1777]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E105282] 23 mei 1730    
2
  Kinderen
 1. BROUWER, Petrus [I1797]
 2. BROUWER, Johanna [I1793]
 3. BROUWER, Maria [I1795]
 4. BROUWER, Willem [I1801]
    Gezin van BROUWER, Broer en van der BURCH, Clara Constantia [F0676]
Getrouwd Vrouw van der BURCH, Clara Constantia [I1778]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E87364] 15 december 1744    
 
  Kinderen
 1. BROUWER, Clara Juliana [I1802]

Verhaal

Naam kan ook Broƫrius geweest zijn.
Predikant te Dronrijp, Hindelopen, Harlingen en Amsterdam.

V.d. Aa Reprtorium familienamen:
BROUWER (Brouerius) werd geboren te Leeuwarden den 13(lei1 Nov. 1701 als zoon van Petrus, in leven ontvanger-generaal van Rauwerderhem en St. Velda. Na de noodige voorbereidende oefeningen aan de Lat. school in zijn geboorteplaats en ,,wanneer hy al een aanmerkelyk deel van den Hebreeuwschen Bybel gelezen lla(1(le", werd hij op 17-jarigen leeftijd ingeschreven als student te Franeker, waar hij het onderricht genoot van A. Schultens, Tib. H emsterhuis , R. Andala, W. G. Muis en van de beide Vitringa's, vader en zoon.
"Op den 11 van May 1722 verdedigde hij onder den jongen Vitringa, ter proeve van zijne vorderingen, een keurig opstel, door hem zelf vervaardigt, waarin hy onderzogt, welk eigenlyk liet verschilstuk zy, dat de apostel Paulus in zijne brieven, aan de Romeinen en Galaten geschreven behandelt, en of dat in beiden hetzelfde zy, dan wel een verschillend." Weinigen tijd later trok hij naar Leiden, alwaar hij den lgdeln Sept. 1722, werd ingeschreven bij de theol. faculteit r). In hoofdzaak volgde hij hier de lessen vair h'. Fabricius en 'I'. II. van den Honert. Den lsten Mei 1723 werd hij te Leeuwarden "onderzogt en tot proponent of kandidaat naar de Friese wyse geordend." Den 25,steln juni beroepen, deed hij den 25sten Juli (Romein, /1. zegt den 1811(10 zijn intree te Dronrijp. Van hier vertrok '.ij naar Hindeloopen (afsch. te Dronrijp 14 Oct. 1725, intree 21 Oct., afsch. q Juli 1730), Harlingen (intree 16 Juli, afsch. 8 Aug. 173,1.), Amsterdam (ber. 16 Juli 173.1, intree 22 Aug.) "sedert welleen tvd hy, zonder rnerkelyke toevallen van. krankheid, den dienst alhier heeft waargenomen, alleen uitgezonderd eene ziekte, hem in Sept. 1752 overgekomen, waarin men meent de beginselen van zyne dodelyke kwale bespeurd te hebben, schoon liet de overledene daar nooit voor gehouden heeft."
"Men mag en moet naar waarheid van den overledene zeggen, dat hy een waardig en wys inan geweest is, aoter en kenner van velerlei geleerdheid, waar onder de taalstuclie aanmerkelyk uitinuntte. Hy bezat een zeer keurig oordeel, trouw geheugen, nyvre vlijt en onvermoeide werkzaamheit, zelfs meer dan zyn lichaamsgestel wel toeliet. Hy was een ernstig voorstander van de regtzinnige lere, dog met die gematigheid, die feilbaren menschen past; niet ongaarne ook duldende, dat anderen van hem verschilden, zelfs niet, wanneer het voorviel, zijne kinderen; maar met billyl.c verontwaardiginge aanziende en beklagende den jammer van onze (lagen ten dezen opzigte ....... Hij was zeer verre van godsdienstige bedenkingen en verrigtingen alleen aan den predikstoel te bepalen. Men weet van naby, dat hy, niet alleen met zyne huisgenoten, maar ook in enger zin in liet verborgene een dagelyks aanbidder is geweest van de hoge Majesteit, die zondaren door Christus tot verzoeninge met zich laat bidden; ook gedroeg hy zich liet Evangeli niet onwaardig in zijne handelingen en in zyn verkeer."
Onverwachts maakte de dood een einde aan zijn leven. Op Donderdag den 1) 1,1 Schf. 1722. Brouerius 1,1uin%,er Leovardia Frisius, 21 T. (.911,- Stud. kol. 882)

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. BROUWER, Pieter Menno Heebel [I1764]
  1. VELDA, Uilkje Broers [I1765]
   1. BROUWER, Broer
    1. BOONEN, Wilhelmina [I1777]
     1. BROUWER, Johanna [I1793]
     2. BROUWER, Petrus [I1797]
     3. BROUWER, Maria [I1795]
     4. BROUWER, Willem [I1801]
    2. van der BURCH, Clara Constantia [I1778]
     1. BROUWER, Clara Juliana [I1802]
   2. BROUWER, Anna [I1779]
   3. BROUWER, Hebelius [I1780]
   4. BROUWER, Simon Petrus [I1782]
   5. BROUWER, Catharina [I1783]
   6. BROUWER, Jacobus [I1785]
   7. BROUWER, Menno [I1789]
   8. BROUWER, Petrus [I1762]
   9. BROUWER, Nicolaas [I1790]
   10. BROUWER, Juliana Piters [I1791]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Briefwisseling van Jan Martens (Almelo) [S0007]
 2. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]