, Andries Fedderiks

Geboortenaam Andries Fedderiks
Gramps ID I38945
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte [E49196]      
Algemeen

De objecten waarnaar verwezen wordt in de opmerking ontbraken. Dat is de reden dat ze werden aangemaakt omdat u een 'controle en herstelling' op 16-06-14 14:27:40 uitvoerde.

 
Overlijden [E49028] 29 januari 1842 Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland  
1a

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Feddrik Andries [I32929]
Moeder , Hinke Doejes [I25129]
         , Andries Fedderiks [I38945]
    Broer     , Doeye Feddriks [I40265]

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Feddrik Andries [I32929]
  1. , Hinke Doejes [I25129]
   1. , Andries Fedderiks
   2. , Doeye Feddriks [I40265]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Memories van successie [S0090]
   • Citaat:

    Memories kantoor Kollum, overl. jaar 1842
    Gemeente Kollumerland

    Overledene : Andries Fedderiks Loonstra
    Overleden op: 29 januari 1842
    Wonende te : Bergum
    Tekst:
    79 jr; geboren Veenwouden; weduwnaar; geen kinderen; zoon van wijlen Fedderik
    Andries en wijlen Hinke Doeyes; neefje (vaderszijde) van wijlen Trijntje
    Andries (moeder van wijlen Metske Jans, vader van: zie ad a), wijlen Janke
    Andries (moeder van wijlen Hinke Oedzes, moeder van: zie ad b) en wijlen Antje
    Andries (moeder van wijlen Andries Gjalts, vader van: zie ad c, en wijlen
    Engeltje Gjalts, moeder van: zie ad d); neefje (moederszijde) van wijlen
    Trijntje Doeyes (moeder van Klaas Pieters Hoekstra, landbouwer Rijperkerk,
    overleden aldaar 1/5/1842, vader van: zie ad e) en wijlen Marten Doeyes (vader
    van: zie ad f); ab intestato erfgenamen zijn 19 staken aan vaderszijde en 7
    staken aan moederszijde; Saldo fl. 7.254,55. In bijgevoegde suppletoire memorie
    10006/650 saldo vermeerderd met fl. 1.000,-.
    - ad a (Metske Jans): Trijntje (wed. Alle Feyes v.der Wal), te Kootstertille,
    wijlen Jan (vader van Antje, vrouw van Bouwe Jans Bouma, arbeider Hardegarijp,
    Pieter, schipper Veenwouden, Sipke, idem aldaar, Gerk, idem aldaar, Beitske,
    vrouw van Jan Hessels v.der Leest, verver aldaar, Aaltje, vrouw van Jacob
    Jelgers v.der Meer, arbeider Bergum, Tjipke, schipper Veenwouden en Tjitske
    Jans Steensma, vrouw van Wytze Jurjens Jager, winkelier aldaar), wijlen Geele
    (vader van Antje, vrouw van Johannes Sjoerds de Vries, schipper Leeuwarden,
    Wybren, idem aldaar, Beitske, vrouw van Hendrik Visser, idem aldaar en Metske
    Geeles Steensma, aldaar), wijlen Sipke (vader van Sipke Sipkes Metskes,
    kleermaker Leeuwarden) en wijlen Hinke Metskes (moeder van Hylke, schoenmaker
    Oenkerk, Metske, bijker Oudkerk, Harmen, wever Oenkerk, Beitske, vrouw van
    Teunis Teunissen, tuinman aldaar, Berend, onderwijzer Hogemeden/Gr en Sipke
    Sjoerds Visser, idem St.Johannesga);
    - ad b (Hinke Oedzes): Janke (vrouw van Louis Wybes Wiersma, arbeider Suawoude)
    en Rinske Gabes (vrouw van Egbert Edzes Westra, veenbaas Hardegarijp);
    - ad c (Andries Gjalts): Idzert, arbeider Oudebildtzijl, Gjalt, landbouwer
    Britsum, Anne, arbeider Hardegarijp, Marijke (vrouw van Popke Fokkes Veenstra,
    idem Kooten), Sjuk, kleermaker Hardegarijp, Antje (vrouw van Joseph Wilhelm
    Gorter, koemelker Almenum) en wijlen Tijs Andries Warman (vader van Andries
    Tijsses Warman: voogd is Eeuwe Klaver, te Optwijzel);
    - ad d (Engeltje Gjalts): Frans, koopman Groningen, Hinke (vrouw van Hendrik
    Jans de Lang, schipper Hardegarijp), wijlen Klaaske (moeder van Sierk, arbeider
    Harlingen, Engeltje, vrouw van Schelte Sikkes La Fleur, idem Kimswerd, Jan,
    boerenknecht Arum, Antje, vrouw van Hidde Hanzes de Vries, arbeider Witmarssum
    en Aafke Ottes v.der Veen, dienstmeid aldaar), wijlen Berber (moeder van Klaas,
    gardenier Finkum en wijlen Jan Freerks Miedema, 1e man van Pietertje Jans
    Andreae, thans vrouw van Dirk Sjoukes v.der Wagen, tuinman Hallum, vader van
    minderjarige Berber, Jan en Jantje Jans Miedema) en wijlen Gerrit Jans Veenstra
    (vader van wijlen Hendrik Gerrits Feenstra, man van Trijntje Rikkers,
    hoedenmaakster Harlingen, vader van minderjarige Gerrit Hendriks Feenstra);
    - ad e (Klaas Pieters Hoekstra, man van Aaltje Gerrits Hoek, boerin
    Rijperkerk): Trijntje (vrouw van Auke Wybes v.der Berg, veenbaas/winkelier
    aldaar), Lutske (vrouw van Lubbert Gerbens van Wieren, arbeider aldaar),
    Grietje (vrouw van Geert Jurjens Dijkstra, idem Bergum), Wytske, te Rijperkerk,
    Pieter, koemelker aldaar, Gerritje, aldaar, Aaltje, aldaar en minderjarige
    Doetje en Atje Klazes Hoekstra
    - ad f (Marten Doeyes): Baukje (wed. Hedzer de Roos), te Bergum, Tjeerd,
    arbeider Houten/Utr en wijlen Geele Martens v.der Wal (vader van Jitske, vrouw
    van Tijs Kornelis Tijssen, arbeider Drachten, Ankje, vrouw van Jan Ruurds
    Dijkstra, verver Rinsumageest en Tjitske Gaeles v.der Wal, wed. Gerlof Egberts
    Elderhuis, te Driesum), wijlen Sybe Martens v.der Steeg (vader van Pieter,
    arbeider Jelsum, Tjitske, wed. Freerk v.der Meer, arbeidster Leeuwarden, Symon,
    pelmolenaar aldaar en Trijntje Sybes v.der Steeg, vrouw van Berend Nijhuis,
    wever Jelsum), wijlen Pieter Martens de Boer (man van Grietje Houben, baker
    Leeuwarden; vader van Tjitske, vrouw van Harmen Jans de Vries, oppasser aldaar
    en minderjarige Antje Pieters de Boer) en wijlen Grietje Martens (vrouw van
    wijlen Douwe Johannes, in leven te Enkhuizen; moeder van afwezige Doeye,
    afwezige Jacob, wijlen Johannes en wijlen Marten Douwes, van wie men niet weet
    of laatst genoemden nakomelingen hebben).

    Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

    Bron:
    Memories van successie 1842
    Toegangsnr. : 42
    Inventarisnr. : 10006
    Dagregisternr.: 624

    Op microfilm nr. 175 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar