Ferwerderadeel, Friesland, Nederland

Gramps ID P0073
Breedtegraad 53.338
Lengtegraad 5.824
Provincie Friesland
Land Nederland

Locatiekaart

Referenties

 1. , Freek Reinders [I37634]
 2. AKKERMANS, Sipke Alles [I37613]
 3. AKKERMANS, Trijntje Alles [I37614]
 4. BEETSMA, Simon [I1740]
 5. BOERSMA, Aagie [I44850]
 6. BOERSMA, Antje Hendriks [I28119]
 7. BOERSMA, Eekje [I24143]
 8. BOERSMA, Eekje [I31950]
 9. BOERSMA, Evert [I27203]
 10. BOERSMA, Geertje Sybrens [I29892]
 11. BOERSMA, Grietje [I30404]
 12. BOERSMA, Jitske [I25850]
 13. BOERSMA, Jitske [I29937]
 14. BOERSMA, Johan Everts [I34641]
 15. BOERSMA, Taede Jelles [I44847]
 16. BOERSMA, Tiede [I26433]
 17. BONGA, Sjieuke Pieters [I44812]
 18. BOSCH, Johanna Maria Douwes [I28336]
 19. CLEWITS, Aukjen Ritskes [I24039]
 20. CLEWITS, Simon Ritskes [I1731]
 21. DAMSMA, Grietje Pieters [I29893]
 22. DEINEMA, Doetje Jans [I28371]
 23. DORHOUT, Lolkje Tjibbes [I33159]
 24. EISENGA, Doetje Geerts [I30626]
 25. FEDDEMA, Johannes Jan [I1474]
 26. FEENSTRA, Renske [I32414]
 27. FOCKEMA, Ynso [I33210]
 28. FOKKEMA, Fokke Jacobs [I33327]
 29. FOKKEMA, Maaike Meinderts [I37276]
 30. FOKKEMA, Seerske [I23729]
 31. GELDER, Hiltje Daams [I33982]
 32. Gezin van , Freek Reinders en BONGA, Sjieuke Pieters
  1. , Freek Reinders [I37634]
  2. BONGA, Sjieuke Pieters [I44812]
 33. Gezin van AKKERMANS, Sipke Alles en POORTINGA, Janke Dirks
  1. AKKERMANS, Sipke Alles [I37613]
  2. POORTINGA, Janke Dirks [I38019]
 34. Gezin van BEETSMA, Simon en MARTENS, Martha
  1. BEETSMA, Simon [I1740]
  2. MARTENS, Martha [I1739]
 35. Gezin van BOERSMA, Johan Everts en WOUWENAAR, Antje Tietes
  1. BOERSMA, Johan Everts [I34641]
  2. WOUWENAAR, Antje Tietes [I30168]
 36. Gezin van BOERSMA, Taede Jelles en KLOOSTERMAN, Aaltje Reinders
  1. BOERSMA, Taede Jelles [I44847]
  2. KLOOSTERMAN, Aaltje Reinders [I37632]
 37. Gezin van CLEWITS, Aukjen Ritskes
  1. CLEWITS, Aukjen Ritskes [I24039]
 38. Gezin van CLEWITS, Simon Ritskes en MARTENS, Janke
  1. CLEWITS, Simon Ritskes [I1731]
  2. MARTENS, Janke [I1730]
 39. Gezin van FEDDEMA, Johannes Jan en MIEDEMA, Jeltje
  1. FEDDEMA, Johannes Jan [I1474]
  2. MIEDEMA, Jeltje [I1178]
 40. Gezin van FOCKEMA, Ynso en van der LEIJ, Bottje Rienks
  1. FOCKEMA, Ynso [I33210]
  2. van der LEIJ, Bottje Rienks [I34961]
 41. Gezin van FOKKEMA, Fokke Jacobs en van der WOUDE, Ytje Eelkes
  1. FOKKEMA, Fokke Jacobs [I33327]
  2. van der WOUDE, Ytje Eelkes [I35840]
 42. Gezin van HAMSTRA, Harmen Jans en HOEKSTRA, Antje Jans
  1. HAMSTRA, Harmen Jans [I29140]
  2. HOEKSTRA, Antje Jans [I30955]
 43. Gezin van HAMSTRA, Sytse en HARTMANS, Gertje Reinders
  1. HAMSTRA, Sytse [I8694]
  2. HARTMANS, Gertje Reinders [I8693]
 44. Gezin van HARTMANS, Johannes Reinders en JENSMA, Antje Cornelis
  1. HARTMANS, Johannes Reinders [I8695]
  2. JENSMA, Antje Cornelis [I8696]
 45. Gezin van HARTMANS, Jorrit Reinders en STERKENBURG, Janke Jans
  1. HARTMANS, Jorrit Reinders [I8687]
  2. STERKENBURG, Janke Jans [I8688]
 46. Gezin van HARTMANS, Pieter Reinders en WIERSMA, Sjoukje Gosses
  1. HARTMANS, Pieter Reinders [I8689]
  2. WIERSMA, Sjoukje Gosses [I34952]
 47. Gezin van HARTMANS, Pieter Reinders en WIJNIA, IJtje Annes
  1. HARTMANS, Pieter Reinders [I8689]
  2. WIJNIA, IJtje Annes [I8690]
 48. Gezin van HARTMANS, Reinder Reinders en SLAGER, Eeke Pieters
  1. HARTMANS, Reinder Reinders [I8697]
  2. SLAGER, Eeke Pieters [I8698]
 49. Gezin van HELLINGA, Fokeltje Martens
  1. HELLINGA, Fokeltje Martens [I0155]
 50. Gezin van HIJMA, Hette Heins en de GROOT, Ytje Piers
  1. HIJMA, Hette Heins [I25422]
  2. de GROOT, Ytje Piers [I0207]
 51. Gezin van HOEKSTRA, Kornelis Gaeles en de GROOT, Hinke Piers
  1. HOEKSTRA, Kornelis Gaeles [I32281]
  2. de GROOT, Hinke Piers [I25011]
 52. Gezin van JANSMA, Meindert Jelles en EISENGA, Doetje Geerts
  1. EISENGA, Doetje Geerts [I30626]
  2. JANSMA, Meindert Jelles [I36048]
 53. Gezin van JOHA, Thomas Pieters en SNETHLAGE, Wopkje Jans Tolsma
  1. JOHA, Thomas Pieters [I30364]
  2. SNETHLAGE, Wopkje Jans Tolsma [I35110]
 54. Gezin van KAASTRA, Tjeerd Gjalts en HELLINGA, Grietje
  1. HELLINGA, Grietje [I1156]
  2. KAASTRA, Tjeerd Gjalts [I1426]
 55. Gezin van KAYZER, Johannes Hendriks
  1. KAYZER, Johannes Hendriks [I35886]
 56. Gezin van KAYZER, Johannes Hendriks en POSTHUMUS, Trijntje Kornelis
  1. KAYZER, Johannes Hendriks [I35886]
  2. POSTHUMUS, Trijntje Kornelis [I31664]
 57. Gezin van KLOOSTERMAN, Dirk Reinders en MIEDEMA, Janke Dirks
  1. KLOOSTERMAN, Dirk Reinders [I37633]
  2. MIEDEMA, Janke Dirks [I37638]
 58. Gezin van KLOOSTERMAN, Dirk Reinders en de BOER, Janke Pieters
  1. KLOOSTERMAN, Dirk Reinders [I37633]
  2. de BOER, Janke Pieters [I37639]
 59. Gezin van KOOISTRA, Jacob Sapes en RINTJEMA, Sjoukje Harmens
  1. KOOISTRA, Jacob Sapes [I27181]
  2. RINTJEMA, Sjoukje Harmens [I29219]
 60. Gezin van KOOPMANS, Jochem Jacobs en van DIJK, Afke
  1. KOOPMANS, Jochem Jacobs [I38820]
  2. van DIJK, Afke [I38813]
 61. Gezin van KROODSMA, Benjamin Hanzes en HELLINGA, Sara Martens
  1. HELLINGA, Sara Martens [I0150]
  2. KROODSMA, Benjamin Hanzes [I0199]
 62. Gezin van KROODSMA, Hiltje Hanzes
  1. KROODSMA, Hiltje Hanzes [I0490]
 63. Gezin van LETTINGA, Haebele en JANSMA, Sytske Wybrens
  1. JANSMA, Sytske Wybrens [I38806]
  2. LETTINGA, Haebele [I38796]
 64. Gezin van LETTINGA, Klaas Roelofs en van DIJK, Aebeltje Haebeles
  1. LETTINGA, Klaas Roelofs [I0249]
  2. van DIJK, Aebeltje Haebeles [I0250]
 65. Gezin van LETTINGA, Roelof en SMIT, Froukje Roelofs
  1. LETTINGA, Roelof [I38794]
  2. SMIT, Froukje Roelofs [I38803]
 66. Gezin van MARTENS, Klaas en MARTENS, Amelia Johanna
  1. MARTENS, Amelia Johanna [I1729]
  2. MARTENS, Klaas [I8819]
 67. Gezin van MARTENS, Rindert en SINNEMA, Aaltje Aelses
  1. MARTENS, Rindert [I0037]
  2. SINNEMA, Aaltje Aelses [I0038]
 68. Gezin van MEINDERTSMA, Pieter en van der VELDE, Dieuwke
  1. MEINDERTSMA, Pieter [I1567]
  2. van der VELDE, Dieuwke [I1568]
 69. Gezin van MEMERDA, Taede Gerrits en SINNEMA, Sjoukje Tjebbes
  1. MEMERDA, Taede Gerrits [I39107]
  2. SINNEMA, Sjoukje Tjebbes [I29066]
 70. Gezin van MIEDEMA, Klaas Douwes en MIEDEMA, Sjoukje
  1. MIEDEMA, Klaas Douwes [I1180]
  2. MIEDEMA, Sjoukje [I1485]
 71. Gezin van NOORDENBOS, Pieter en LETTINGA, Hinke
  1. LETTINGA, Hinke [I0248]
  2. NOORDENBOS, Pieter [I0247]
 72. Gezin van POOL, Fokke Barteles en de VRIES, Jeltje Johannes
  1. POOL, Fokke Barteles [I37280]
  2. de VRIES, Jeltje Johannes [I37238]
 73. Gezin van ROORDA, Oeds Johannes en POSTHUMUS, Hiltje Kornelis
  1. POSTHUMUS, Hiltje Kornelis [I26341]
  2. ROORDA, Oeds Johannes [I34832]
 74. Gezin van SINNEMA, Douwe Jetzes en KALMA, Martsen Jacobs
  1. KALMA, Martsen Jacobs [I25444]
  2. SINNEMA, Douwe Jetzes [I24484]
 75. Gezin van SINNEMA, Jan Jitzes en WYNIA, Maaike Hartmans
  1. SINNEMA, Jan Jitzes [I35946]
  2. WYNIA, Maaike Hartmans [I32151]
 76. Gezin van SINNEMA, Tiele Tjebbes en DORHOUT, Lolkje Tjibbes
  1. DORHOUT, Lolkje Tjibbes [I33159]
  2. SINNEMA, Tiele Tjebbes [I36514]
 77. Gezin van STELPSTRA, Willem Doekes en SIDERIUS, Cornelisje Jans
  1. SIDERIUS, Cornelisje Jans [I25523]
  2. STELPSTRA, Willem Doekes [I25565]
 78. Gezin van SWART, Wybren en MARTENS, Dieuwke
  1. MARTENS, Dieuwke [I1735]
  2. SWART, Wybren [I1736]
 79. Gezin van TAMMINGA, Meile en WESTERHUIS, Trijntje
  1. TAMMINGA, Meile [I0371]
  2. WESTERHUIS, Trijntje [I0372]
 80. Gezin van TIMMERMANS, Antje Jetses
  1. TIMMERMANS, Antje Jetses [I23998]
 81. Gezin van VIERSEN, Jacob Ypes
  1. VIERSEN, Jacob Ypes [I25247]
 82. Gezin van WENNING, Jan Hemmes en ROMAR, Johanna Sophia
  1. ROMAR, Johanna Sophia [I5663]
  2. WENNING, Jan Hemmes [I5664]
 83. Gezin van WESTRA, Abe Klazes en DAMSMA, Grietje Pieters
  1. DAMSMA, Grietje Pieters [I29893]
  2. WESTRA, Abe Klazes [I31394]
 84. Gezin van WIERDA, Jacob Aukes en de GROOT, Antje Pieters
  1. WIERDA, Jacob Aukes [I34619]
  2. de GROOT, Antje Pieters [I35938]
 85. Gezin van YPES, Albert Pieters en van der LEIJ, Atje Alberts
  1. YPES, Albert Pieters [I31257]
  2. van der LEIJ, Atje Alberts [I31954]
 86. Gezin van de GROOT, Pier en de JONG, Klaaske
  1. de GROOT, Pier [I38854]
  2. de JONG, Klaaske [I38855]
 87. Gezin van de JONG, Jitse Wijtses en MIEDEMA, Berber Klazes
  1. MIEDEMA, Berber Klazes [I39591]
  2. de JONG, Jitse Wijtses [I39601]
 88. Gezin van de JONG, Klaas Eelkes en TALSMA, Johanna Jans
  1. TALSMA, Johanna Jans [I27532]
  2. de JONG, Klaas Eelkes [I32479]
 89. Gezin van de JONG, Klaas Wytzes en AKKERMANS, Trijntje Alles
  1. AKKERMANS, Trijntje Alles [I37614]
  2. de JONG, Klaas Wytzes [I38016]
 90. Gezin van de JONG, Klaas Ypes en van der WOUDE, Aaltje Eelkes
  1. de JONG, Klaas Ypes [I27574]
  2. van der WOUDE, Aaltje Eelkes [I35667]
 91. Gezin van de JONG, Meindert Jans en JOHA, Aukje Pieters
  1. JOHA, Aukje Pieters [I25705]
  2. de JONG, Meindert Jans [I26284]
 92. Gezin van de JONG, Trijntje Ypes
  1. de JONG, Trijntje Ypes [I39854]
 93. Gezin van de VRIES, Anne Kornelis en de BOER, Saapke Gosses
  1. de BOER, Saapke Gosses [I39003]
  2. de VRIES, Anne Kornelis [I39002]
 94. Gezin van de VRIES, Hendrik Johannes en FOKKEMA, Maaike Meinderts
  1. FOKKEMA, Maaike Meinderts [I37276]
  2. de VRIES, Hendrik Johannes [I37235]
 95. Gezin van de VRIES, Wytse Kornelis en MELLEMA, Mentje Jurjens
  1. MELLEMA, Mentje Jurjens [I38999]
  2. de VRIES, Wytse Kornelis [I29921]
 96. Gezin van van DIJK, Haebele Abes en de GROOT, Hinke Piers
  1. de GROOT, Hinke Piers [I25011]
  2. van DIJK, Haebele Abes [I30652]
 97. Gezin van van WIEREN, Reinder Gerbens en KROODSMA, Trijntje Hanses
  1. KROODSMA, Trijntje Hanses [I28280]
  2. van WIEREN, Reinder Gerbens [I26566]
 98. Gezin van van der LEIJ, Allert Jans en DEINEMA, Doetje Jans
  1. DEINEMA, Doetje Jans [I28371]
  2. van der LEIJ, Allert Jans [I35687]
 99. Gezin van van der LEIJ, Johannes Jans en POSTMA, Janke Gerrits
  1. POSTMA, Janke Gerrits [I25076]
  2. van der LEIJ, Johannes Jans [I23287]
 100. Gezin van van der LEIJ, Johannes Rienks en JOHA, Maria Louise
  1. JOHA, Maria Louise [I24986]
  2. van der LEIJ, Johannes Rienks [I29535]
 101. Gezin van van der LEIJ, Rienk Jans en BOERSMA, Geertje Sybrens
  1. BOERSMA, Geertje Sybrens [I29892]
  2. van der LEIJ, Rienk Jans [I24735]
 102. Gezin van van der MEER, Abe en MARTENS, Johanna Sophia
  1. MARTENS, Johanna Sophia [I1733]
  2. van der MEER, Abe [I1734]
 103. Gezin van van der VELDE, Watze Gerbens en WOUWENAAR, Antje Tietes
  1. WOUWENAAR, Antje Tietes [I30168]
  2. van der VELDE, Watze Gerbens [I35680]
 104. Gezin van van der WERK, Sake Everts en JOHA, Maria Thomas
  1. JOHA, Maria Thomas [I32970]
  2. van der WERK, Sake Everts [I31515]
 105. Gezin van van der WOUDE, Gerrit Baukes
  1. van der WOUDE, Gerrit Baukes [I25924]
 106. Gezin van van der WOUDE, Gerrit Symens en SINNEMA, Trijntje Jitzes
  1. SINNEMA, Trijntje Jitzes [I33224]
  2. van der WOUDE, Gerrit Symens [I26564]
 107. Gezin van van der WOUDE, Klaas Gerrits en BOERSMA, Antje Hendriks
  1. BOERSMA, Antje Hendriks [I28119]
  2. van der WOUDE, Klaas Gerrits [I30592]
 108. Gezin van van der WOUDE, Klaas Gerrits en van WIEREN, Grietje Reinders
  1. van WIEREN, Grietje Reinders [I27816]
  2. van der WOUDE, Klaas Gerrits [I30592]
 109. HAMSTRA, Aafke [I8720]
 110. HAMSTRA, Harmen Jans [I29140]
 111. HAMSTRA, Jacob [I30739]
 112. HAMSTRA, Maaike [I8721]
 113. HAMSTRA, Pieter [I8719]
 114. HAMSTRA, Reinder [I8717]
 115. HAMSTRA, Sytse [I8694]
 116. HAMSTRA, Sytze [I8718]
 117. HARTMANS, Cornelis [I8724]
 118. HARTMANS, Foekje [I8723]
 119. HARTMANS, Gertje [I30952]
 120. HARTMANS, Gertje Reinders [I8693]
 121. HARTMANS, Hiske [I8715]
 122. HARTMANS, Johannes [I34299]
 123. HARTMANS, Johannes Reinders [I8695]
 124. HARTMANS, Jorrit [I25338]
 125. HARTMANS, Jorrit [I28846]
 126. HARTMANS, Jorrit Pieters [I8714]
 127. HARTMANS, Jorrit Reinders [I8687]
 128. HARTMANS, Klaas [I31866]
 129. HARTMANS, Klaaske [I32328]
 130. HARTMANS, Klaaske [I32373]
 131. HARTMANS, Petronella [I25112]
 132. HARTMANS, Petronella [I8722]
 133. HARTMANS, Petronella Juliana [I8713]
 134. HARTMANS, Pieter [I34414]
 135. HARTMANS, Pieter Reinders [I8689]
 136. HARTMANS, Reinder [I34784]
 137. HARTMANS, Reinder [I8716]
 138. HARTMANS, Reinder Reinders [I8697]
 139. HARTMANS, Tetje Jorrits [I8712]
 140. HELLINGA, Fokeltie Hendriks [I0098]
 141. HELLINGA, Fokeltje Martens [I0155]
 142. HELLINGA, Grietje [I1156]
 143. HELLINGA, Marten Sybrens [I0276]
 144. HELLINGA, Sara Martens [I0150]
 145. HIJMA, Hette Heins [I25422]
 146. HOEKSTRA, Antje Jans [I30955]
 147. HOEKSTRA, Kornelis Gaeles [I32281]
 148. JANSMA, Meindert Jelles [I36048]
 149. JANSMA, Sytske Wybrens [I38806]
 150. JENSMA, Antje Cornelis [I8696]
 151. JOHA, Aukje Pieters [I25705]
 152. JOHA, Maria Louise [I24986]
 153. JOHA, Maria Thomas [I32970]
 154. JOHA, Thomas Pieters [I30364]
 155. KAASTRA, Tjeerd Gjalts [I1426]
 156. KALMA, Martsen Jacobs [I25444]
 157. KAYZER, Johannes Hendriks [I35886]
 158. KLOOSTERMAN, Aaltje Reinders [I37632]
 159. KLOOSTERMAN, Dirk Reinders [I37633]
 160. KLOOSTERMAN, Reiner Dirks [I37629]
 161. KOOISTRA, Jacob Sapes [I27181]
 162. KOOPMANS, Jochem Jacobs [I38820]
 163. KROODSMA, Benjamin Hanzes [I0199]
 164. KROODSMA, Hiltje Hanzes [I0490]
 165. KROODSMA, Trijntje Hanses [I28280]
 166. LEMSTRA, Annegien Jans [I37711]
 167. LETTINGA, Geertje [I38795]
 168. LETTINGA, Haebele [I38796]
 169. LETTINGA, Hinke [I0248]
 170. LETTINGA, Hinke [I38793]
 171. LETTINGA, Klaas Roelofs [I0249]
 172. LETTINGA, Roelof [I38794]
 173. MARTENS, Amelia Johanna [I1729]
 174. MARTENS, Dieuwke [I1735]
 175. MARTENS, Janke [I1730]
 176. MARTENS, Johanna Sophia [I1733]
 177. MARTENS, Klaas [I8819]
 178. MARTENS, Martha [I1739]
 179. MARTENS, Rindert [I0037]
 180. MEINDERTSMA, Pieter [I1567]
 181. MELLEMA, Mentje Jurjens [I38999]
 182. MEMERDA, Taede Gerrits [I39107]
 183. MIEDEMA, Berber Klazes [I39591]
 184. MIEDEMA, Janke Dirks [I37638]
 185. MIEDEMA, Jeltje [I1178]
 186. MIEDEMA, Klaas Douwes [I1180]
 187. MIEDEMA, Sjoukje [I1485]
 188. NOORDENBOS, Pieter [I0247]
 189. POOL, Fokke Barteles [I37280]
 190. POORTINGA, Janke Dirks [I38019]
 191. POSTHUMUS, Hiltje Kornelis [I26341]
 192. POSTHUMUS, Klaas Kornelis [I34387]
 193. POSTHUMUS, Trijntje Kornelis [I31664]
 194. POSTMA, Janke Gerrits [I25076]
 195. RENTJEMA, Eektje Harmens [I24319]
 196. RINTJEMA, Sjoukje Harmens [I29219]
 197. ROMAR, Johanna Sophia [I5663]
 198. ROORDA, Oeds Johannes [I34832]
 199. SIDERIUS, Cornelisje Jans [I25523]
 200. SINNEMA, Aaltje Aelses [I0038]
 201. SINNEMA, Antje Gerrits [I36232]
 202. SINNEMA, Douwe Jetzes [I24484]
 203. SINNEMA, Jan Jitzes [I35946]
 204. SINNEMA, Sara Annes [I9964]
 205. SINNEMA, Sjoukje Tjebbes [I29066]
 206. SINNEMA, Sybren [I44293]
 207. SINNEMA, Tiele Tjebbes [I36514]
 208. SINNEMA, Trijntje Jitzes [I33224]
 209. SLAGER, Eeke Pieters [I8698]
 210. SMIT, Froukje Roelofs [I38803]
 211. SNETHLAGE, Wopkje Jans Tolsma [I35110]
 212. STELPSTRA, Willem Doekes [I25565]
 213. STERKENBURG, Janke Jans [I8688]
 214. SWART, Wybren [I1736]
 215. TALSMA, Johanna Jans [I27532]
 216. TAMMINGA, Meile [I0371]
 217. TIMMERMANS, Antje Jetses [I23998]
 218. VEENSTRA, Neeltje Sipkes [I27161]
 219. VIERSEN, Jacob Ypes [I25247]
 220. WENNING, Jan Hemmes [I5664]
 221. WESTERHUIS, Trijntje [I0372]
 222. WESTRA, Abe Klazes [I31394]
 223. WIERDA, Jacob Aukes [I34619]
 224. WIERSMA, Sjoukje Gosses [I34952]
 225. WIJNIA, IJtje Annes [I8690]
 226. WOUWENAAR, Antje Tietes [I30168]
 227. WOUWENAAR, Egbert Tietes [I28231]
 228. WOUWENAAR, Rinske Egberts [I26394]
 229. WOUWENAAR, Tiete Egberts [I34011]
 230. WYNIA, Maaike Hartmans [I32151]
 231. YPES, Albert Pieters [I31257]
 232. de BOER, Janke Pieters [I37639]
 233. de BOER, Saapke Gosses [I39003]
 234. de GROOT, Antje Johannes [I27489]
 235. de GROOT, Antje Pieters [I35938]
 236. de GROOT, Hinke Piers [I25011]
 237. de GROOT, Pier [I38854]
 238. de GROOT, Ytje Piers [I0207]
 239. de JONG, Beitske Jitzes [I44248]
 240. de JONG, Jitse Wijtses [I39601]
 241. de JONG, Klaas Eelkes [I32479]
 242. de JONG, Klaas Wytzes [I38016]
 243. de JONG, Klaas Ypes [I27574]
 244. de JONG, Klaaske [I38855]
 245. de JONG, Meindert Jans [I26284]
 246. de JONG, Trijntje Ypes [I39854]
 247. de JONG, Wytse Jitzes [I44247]
 248. de VRIES, Anne Kornelis [I39002]
 249. de VRIES, Hendrik Johannes [I37235]
 250. de VRIES, Jeltje Johannes [I37238]
 251. de VRIES, Wytse Kornelis [I29921]
 252. van BORSSUM WAALKES, Anna [I30301]
 253. van BORSSUM WAALKES, Gesina [I26698]
 254. van BORSSUM WAALKES, Gesina Catharina [I35022]
 255. van BORSSUM WAALKES, Pier [I31462]
 256. van BORSSUM WAALKES, Pieter [I27602]
 257. van BORSSUM WAALKES, Waalke [I34555]
 258. van BORSSUM WAALKES, Waalke [I36040]
 259. van DIJK, Abe [I38814]
 260. van DIJK, Aebeltje Haebeles [I0250]
 261. van DIJK, Afke [I38813]
 262. van DIJK, Afke Abes [I38816]
 263. van DIJK, Baukje Haebeles [I38817]
 264. van DIJK, Haebele Abes [I30652]
 265. van DIJK, Pier [I38812]
 266. van WIEREN, Grietje Reinders [I27816]
 267. van WIEREN, Reinder Gerbens [I26566]
 268. van der LEIJ, Allert Jans [I35687]
 269. van der LEIJ, Atje Alberts [I31954]
 270. van der LEIJ, Bottje Rienks [I34961]
 271. van der LEIJ, Daam Rienks [I32849]
 272. van der LEIJ, Grietje Rienks [I25300]
 273. van der LEIJ, Hoite Rienks [I28572]
 274. van der LEIJ, Jan Rienks [I32008]
 275. van der LEIJ, Johannes Jans [I23287]
 276. van der LEIJ, Johannes Rienks [I29535]
 277. van der LEIJ, Johannes Rienks [I32792]
 278. van der LEIJ, Lolkje Rienks [I33243]
 279. van der LEIJ, Rienk Alderts [I35661]
 280. van der LEIJ, Rienk Allerts [I33429]
 281. van der LEIJ, Rienk Allerts [I34647]
 282. van der LEIJ, Rienk Jans [I24735]
 283. van der LEIJ, Rienk Jans [I28670]
 284. van der LEIJ, Rienk Johannes [I27514]
 285. van der LEIJ, Trijntje Rienks [I30962]
 286. van der MEER, Abe [I1734]
 287. van der VELDE, Dieuwke [I1568]
 288. van der VELDE, Watze Gerbens [I35680]
 289. van der WERK, Sake Everts [I31515]
 290. van der WOUDE, Aaltje Eelkes [I35667]
 291. van der WOUDE, Gerrit Baukes [I25924]
 292. van der WOUDE, Gerrit Symens [I26564]
 293. van der WOUDE, Klaas Gerrits [I30592]
 294. van der WOUDE, Ytje Eelkes [I35840]